fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
Arbetsgivarfrågor

Avgifter för pension och försäkringar enligt avtal och lag för 2021

Här redovisas vad som kommer att debiteras företagen år 2021 för de åtaganden som följer av lag och avtal på den privata arbetsmarknaden vad avser pensioner och försäkringar.

Samtliga kostnader uttrycks i procent av lön. Observera att uppgifterna rörande kostnaden för avtalsförsäkringar måste ses som preliminära då de varierar mellan olika företag t ex pga hur stor del av den totala lönesumman som avser lönedelar under respektive över 7,5 inkomstbasbelopp (2021: 7,5 x inkomstbasbeloppet = 511.500 kr, dvs 42.625 kr/mån).

Lagstadgade sociala kostnader för anställda (födda 1956 och senare)

Ålderspensionsavgift 10,21
Sjukförsäkringsavgift 3,55
Föräldraförsäkringsavgift 2,60
Efterlevandepensionsavgift 0,60
Arbetsskadeavgift 0,20
Arbetsmarknadsavgift 2,64
Allmän löneavgift 11,62
Totalt 31,42

För arbetstagare som är födda 1938 t.o.m. 1955 skall arbetsgivaren betala en avgift om totalt 10,21 procent. För födda 1937 och tidigare betalas inga arbetsgivaravgifter.

För arbetstagare födda 1998-2002 betalas en arbetsgivaravgift på 19,73 %, på lönedel upp till 25.000 kr/mån, på lönedelar därutöver betalas 31,42 %.

För arbetstagare födda 2003-2005 betalas 10,21 % på lönedel upp till 25.000 kr/mån, på lönedelar därutöver betalas 31,42 %.

Avgifter till avtalsförsäkringar för arbetare i %

Omställningsstöd TSL 0,15* (lönedel upp till 7,5 prisbasbelopp)
AGB 0,15 (löndel upp till 7,5 prisbasbelopp)
AGS 0,00*****
Avtalspension SAF-LO
– Pensionspremie 4,30**/30,00***
– Premiebefrielseförsäkring 0,00*****
TFA 0,01
TGL 0,15***** (lönedel upp till 7,5 prisbasbelopp)
FPT Föräldrapenningtillägg 0,00*****
Totalt 4,76**** (om samtliga löner understiger 7,5 inkomstbasbelopp)

* Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Företag i annat arbetsgivarförbund betalar 0,17 % övriga företag
betalar 0,45 %. Moms tillkommer.
** Tas ut från 24 års ålder på lönedelen upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Respektive försäkring tillförs 4,50% medan arbetsgivaren
faktureras 4,30. Mellanskillnaden finansieras på följande sätt: När den tidigare pensionsplanen som gällde för arbetare fram t o m
1995, STP-planen, avvecklades kom Svensk Näringsliv och LO överens om att eventuellt överskott ska återbetalas till arbetsgivarna. Det överskott som nu finns har parterna beslutat om skall användas till att betala 0,20 procentenhet av premien till Avtalspension SAF-LO på lönedelar upp till 7,5 inkomstbasbelopp. Detta innebär en besparing för företagen på ca 0,8 mdr kronor.
***Tas ut från 24 års ålder på lönedelen över 7,5 inkomstbasbelopp.
****Löneskatt tillkommer med ca 1,10 %.
*****Rabatterad premie 2021

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP1

———————Lön < 42 625 kr/mån         Lön> 42 625 kr/mån
Ålderspension*                4,50                                          30,0

– Premiebefrielse            0,13                                          1,10
– Sjukförsäkring**          0,08                                           0,40
– TGL***                           0,15                                           0,00
– TFA (AFA)                       0,05                                          0,05
– Trygghetsrådet****     0,0                                             0,0
Totalt*****                       4,91                                          31,55

ITP 1 omfattar alla tjänstemän som är födda 1979 och senare samt i vissa fall även tjänstemän födda 1978 och tidigare. För att tjänsteman född 1978 eller tidigare skall få omfattas av den nya ITP-planen, ITP 1, krävs att företaget fått särskild godkännande att tillämpa ITP 1 för samtliga tjänstemän oavsett födelseår. För mer information om vad som krävs för att erhålla sådant tillstånd hänvisar vi till www.avtalat.se.

* Premien betalas fr om månaden tjänstemannen fyller 25 år.
**Premien 0,08 % betalas på lönedelar upp till 29.750 kr/mån (7,5 prisbasbelopp). Premien 0,40 betalas på lönedelen mellan
29.750 kr/mån och 170.500 kr/mån (30 inkomstbasbelopp).
***43 kronor per månad vilket motsvarar ca 0,15 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar mellan 25-43
kronor beroende på försäkringsbolag ****Premien för medlemmar i Svenskt Näringsliv tom 20210630, from 20210701 höjs den till
0,10 %.
*****Löneskatt tillkommer med cirka 1,2 resp. 7,6 % på lönedel under resp. över 7,5 inkomstbasbelopp

Avgifter till avtalsförsäkringar för tjänstemän ITP2

ITP ca 14,5*
TGL ca 0,15**
TFA (AFA-försäkring) 0,05
Trygghetsrådet 0,0***
Totalt ca 14,70****/*****

*Prognos för ITP-kostnaden under 2021 för ITP 2 exkl. ev. lokala löneförändringar (den gamla förmåns-bestämda ITP-planen som
avser de flesta tjänstemän som är födda 1978 eller tidigare) OBS Stora avvikelser förekommer såväl på individ- som företagsnivå.
Löneförändring = 1 %-enhet ger ca 0,6 % förändring av ITP-kostnaden.
**Motsvarar ca 0,15 procent av tjänstemännens lönesumma. OBS! Premien varierar i år mellan 25-43 kronor beroende på försäkringsbolag.
***Premien avser företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. Premien för medlemmar i Svenskt Näringsliv tom 20210630
from 20210701 höjs den till 0,10 %.
****Totaltavgiften inkluderar kostnaden för försäkring för sjukpension samt premiebefrielse vid sjukdom
*****Löneskatt tillkommer med ca 3,3 %,

Detta cirkulär finns tillgängligt för nedladdning för enklare spridning nedan.

Mer information

För mer information kontakta Avtalat, som är arbetsmarknadsparternas gemensamma bolag för rådgivning i pensions- och försäkringsfrågor (f.d. Finfa). Ni når Avtalat på 0770-16 10 00 eller via www.avtalat.se

Dokument

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.

Genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev godkänner du vår integritetspolicy