Sveriges fjärde industrigren

Livsmedelsföretagen utgör Sveriges fjärde största industribransch och är den geografiskt kanske mest spridda industribranschen. Livsmedelsföretagen ger liv åt hela landet.

Livsmedelsföretagen kan delas in i ett femtontal delbranscher var och en med sina särdrag och med olika verksamhetsbetingelser. Dominerande i storlek är slakt- och chark , mejeri samt bageri som tillsammans står för närmare hälften av antalet sysselsatta. Nästan hälften av livsmedelsföretagen finns inom bageri- och konditori.

Den svenska livsmedelsproduktionen har en lång och rik tradition med många välkända varumärken och produkter. Kvalitet, kreativitet och konsumentkännedom är tre k:n som kännetecknat livsmedelsföretagen genom åren.

Sedan Sverige gick med i EU 1995 har den svenska livsmedelsexporten tagit fart ordentligt. Gapet mot importen har krympt. Livsmedelsindustrin i Sverige har visat att den är konkurrenskraftig i ett internationellt perspektiv. En annan indikation på detta är det ökande utlandsägandet i svensk livsmedelsindustri samt det faktum att flera globla livsmedelskoncerner valt Sverige som bas för produktion och försäljning på de nordiska och baltiska marknaderna.

LIVSMEDELSBRANSCHEN I SIFFROR

170 000 000 000

Omsättningen i livsmedelsindustrin uppgick 2010 till cirka 170 miljarder kronor. Förädlingsvärdet, branschens bidrag till BNP (produktionssidan), var knappt 38 miljarder, vilket ger en förädlingsgrad om 22 procent.

55 000

Livsmedelsföretagen i Sverige sysselsätter närmare 55 000 personer. Men antalet som är beroende av den svenska livsmedelsproduktionen är väsentligt mycket högre. Den så kallade sysselsättningsmultiplikatorn inom livsmedelsindustrin är, 2,8 vilket innebär att en anställd inom livsmedelsindustrin ger sysselsättning till ytterligare i snitt 1,8 personer

3 000

Det finns ungefär 3 000 livsmedelsföretag i Sverige, varav drygt 1 300 enmansföretag. Småföretagen dominerar och endast cirka 650 företag har fler än 10 anställda.

70%

Livsmedelsindustrin är betydelsefull för Sveriges bönder och en levande landsbygd. 70 procent av det som kommer från det svenska jordbruket vidareförädlas av livsmedelsföretagen i Sverige.

1/3

Idag fraktar en tredjedel av alla transporter på svenska vägar livsmedel.

Läs även

Ekonomi och konjunktur