fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSGIVARFRÅGOR

Förhandlingschefen informerar: Dags för årets semesterförläggning

Nu när vårsolen börjar titta fram börjar det bli dags att tänka på kommande semestertider. Vår förhandlingschef Henrik van Rijswijk vill i denna artikel berätta om regelverket kring förläggning av semester utifrån våra kollektivavtal och lagstiftning.

Henrik van Rijswijk:

Ett semesterår löper enligt semesterlagen från 1 april ett år till 31 mars påföljande år. Under ett semesterår har arbetstagaren rätt till den semesterlön som denne har tjänat in under motsvarande period som föregår semesteråret, d.v.s. intjänandeåret. Andra perioder för att tjäna in och betala ut semester kan förekomma på vissa arbetsplatser, vanligast är då att semesterår och intjänandeår sammanfaller med kalenderåret.

En arbetstagare har rätt till minst 25 dagars semester. Den som börjar sin anställning under ett semesterår har rätt att vara semesterledig i 25 dagar, men den kan då vara obetald. Om anställningen emellertid börjar den 1 september eller senare under ett semesterår så har arbetstagare endast rätt till 5 semesterdagar.

Den arbetstagare som inte hunnit tjäna in någon betald semester har, som framgår ovan, rätt till obetald semester. En arbetstagare kan avstå från obetald semester men kan inte avstå från betald semester.

Arbetsgivaren har både en skyldighet och en rättighet att lägga ut all betald semester som en arbetstagare har rätt till (med undantag för de fem dagar som en anställd kan spara till ett senare år). Det är alltid arbetsgivaren som förlägger semester, d.v.s. som bestämmer när semestern ska få tas ut. En arbetstagare har dock rätt till fyra veckors sammanhängande semester under juni, juli eller augusti månader. (Observera att en arbetstagare aldrig kan ”ta semester” utan överenskommelse med arbetsgivaren).

Innan arbetsgivaren förlägger årets huvudsemester ska denne enligt MBL 11 § begära förhandling om förläggningen med den fackliga organisation som denne har kollektivavtal med, det vill säga för Livsmedelsföretag med Livsmedelsarbetareförbundet och tjänstemannaorganisationerna. Det är viktigt att söka uppnå enighet/överenskommelse med fackklubbarna vid förhandlingen. Det vanligaste är att förläggningen av själva huvudsemestern sker efter sådan överenskommelse och/eller efter genomförd MBL-förhandling och att resterande semesterdagar förläggs efter samråd direkt med berörda arbetstagare.

Semesterlön ska betalas i samband med semestern. Detta gäller både ordinarie semester och sparad semester. För tjänstemän med rörlig lön (provision, tantiem mm) ska semesterlönen för denna betalas ut senast vid semesterårets utgång. I normalfallet får betalda semesterdagar, både för ordinarie semester och sparad semester, aldrig betalas ut som semesterersättning så länge anställningen består.

Flödesschema

Processen inför en semesterförläggning, med semesterår och intjänandeår enligt lagen, skulle kunna se ut så här:

Februari/mars:

Arbetsgivaren meddelar arbetstagaren hur många semesterdagar denne har och frågar om arbetstagaren vill spara någon semesterdag och meddelar om det finns sparade dagar som ska läggas ut. Arbetsgivaren kan även fråga hur arbetstagaren önskar få sin semester utlagd för det fall det skulle kunna vara möjligt att följa arbetstagarens önskemål.

Arbetsgivaren upprättar ett förslag till semesterförläggning och förhandlar med den fackliga organisationen enligt MBL 11 § om detta.

April:

Efter avslutad förhandling meddelar arbetsgivaren semesterförläggningen, minst två månader före första semesterdagen. Arbetsgivarens rätt att förlägga semester är dock inte helt obegränsad. Arbetsgivaren måste, om avtal inte träffas om annat:

  1. förlägga minst fyra veckors sammanhängande semester till perioden juni – augusti (huvudsemester)
  2. meddela semesterförläggningen minst två månader före första semesterdagen
  3. lägga ut sparad semester det år som arbetstagaren önskar
  4. om arbetstagare önskar få ut minst fem sparade dagar förlägga dem i samband med huvudsemestern

Juni – augusti:

Arbetstagarna har sin huvudsemester under denna period. Annan förläggning är möjlig efter överenskommelse med berörd arbetstagare eller lokal fackklubb.

Förläggning av annan än huvudsemestern

Förutom huvudsemestern, dvs. de fyra veckorna juni – augusti, har en arbetstagare rätt till ytterligare minst fem dagars semester. Även dessa dagar förläggs av arbetsgivaren. Dessa semesterdagar förläggas normalt efter ”samråd” med de berörda arbetstagarna. Samråd innebär att arbetsgivaren ska fråga om arbetstagarens önskemål – men beslutet om förläggning, d.v.s. när semestern ska ligga, är ändå arbetsgivarens.

Om överenskommelse inte kan träffas om hur/när återstående semesterdagar ska förläggas så gäller även i det fallet semesterlagens regel om att arbetsgivarens beslut om förläggning ska meddelas arbetstagare minst två månader i förväg.

Spara semester

Arbetstagare har rätt att spara semesterdagar utöver de 20, dock högst fem dagar. Sparade dagar får sparas i högst fem år och förläggs till det semesterår som arbetstagaren önskar. Det år som sparad semester läggs ut får arbetstagaren inte spara ny semester.

De tjänstemän som har mer än 25 dagars semester har rätt att spara mer än fem dagar endast efter överenskommelse med arbetsgivaren. Det finns med andra ord inte någon ensidig rätt för arbetstagaren att spara mer än fem dagar.

Kontakta Livsmedelsföretagen vid frågor

Har du som arbetsgivare frågor om semester och dess förläggning så kontakta gärna vår rådgivning på telefon 08-762 65 50 måndag till fredag klockan 09.00-12.00 och 13.00–16.30 eller e-posta till ”radgivning@li.se” dygnet runt.

Henrik van Rijswijk

förhandlingschef

Henrik van Rijswijk Förhandlingschef 08-762 65 40076-822 65 40

Henrik är förhandlingschef vid Livsmedelsföretagen. Han ansvarar för avdelningen Arbetsgivarservice som bland annat arbetar med juridisk rådgivning och frågor rörande arbetsrätt, förhandlingar, processer i domstol, kollektivavtal, arbetsmiljö och utbildning. Henrik har varit verksam vid Livsmedelsföretagen sedan år 2007 och dessförinnan var han arbetsrättsjurist och regionansvarig vid Grafiska Företagen inom Svenskt Näringsliv under fem år. Henrik avlade sin juristexamen vid Stockholms Universitet år 1993 och innehade under ett antal år befattningar som bl. a. universitetsadjunkt i allmän rättslära och lektor i rättsvetenskap, särskilt handelsrätt, vid Juridiska fakulteten. Henrik har också varit verksam vid byrå i Stockholm. På Livsmedelsföretagen företräder Henrik tillsammans med sina medarbetare våra medlemsföretag vid förhandlingar och tvister. Han håller utbildningar inom arbetsrätt och har en ständig dialog med företagen för att på bästa sätt kunna hjälpa dem i deras roll som arbetsgivare och livsmedelsproducenter. Henrik leder riksavtalsförhandlingarna om tecknande av nya kollektivavtal för arbetare och tjänstemän och håller en tät kontakt med övriga arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.