fbpx
Hoppa till innehåll

Arbetsmiljöstatistik

Livsmedelsföretagen får ofta frågan om sjukfrånvaron i branschen och en önskan om jämförelsesiffror med hur det ser ut i andra sektorer och verksamheter. Problemet är att det idag är svårt att hitta en representativ källa som ger oss en tydlig bild, men här finns möjlighet till förändring med medlemsföretagens hjälp.

Försäkringskassan kan redovisa sjukfrånvaro under sjukpenningsperioden och de sjukfall som leder fram till sjukpenning, men har inte underlag för arbetsgivarens sjuklöneperiod (dag 1-14 av sjukfallet) när fallen är kortare än 14 dagar.

Arbetsmiljöverket sammanställer statistik om anmälda arbetsolyckor och arbetssjukdomar. AFA Försäkring har sammanställningar kring de försäkringsgodkända arbetsskadornas utveckling – arbetsolyckor och arbetssjukdomar – samt motsvarande underlag som Försäkringskassan vad gäller frånvaro längre än 14 dagar.

SCB frågar ett urval av företag och anställda om sjukfrånvaro via bl. a. Arbetskraftsundersökningar men det är ett begränsat antal, på en relativt övergripande nivå och inte så tillförlitligt på bransch/delbranschnivå.

Svenskt Näringslivs tidsanvändningsstatistik

Svenskt Näringsliv, via Aon Hewitt, har sedan 1983 samlat in statistik kring tidsanvändning för att ge företagen jämförelseuppgifter över närvaro och olika former av frånvaro från arbete. Uppgifter om personalomsättning ingår också. Företagens deltagande i insamlingen av information är frivillig. Sammanställningarna blir därför inte statistiskt representativa för alla Sveriges företag utan endast relevant för de företag som deltar i insamlingen.

Med hjälp av tidsanvändningsstatistiken kan företag undersöka hur stor del av den ordinarie arbetstiden som dess anställda arbetar. Den tiden som de anställda är frånvarande kan vara sjukfrånvaro, lagstadgad ledighet, semester och så vidare.

Deltagande i tidsanvändningsstatistiken är gratis för medlemmar i Svenskt Näringsliv. Inrapportering sker med hjälp av en fil från företagens lönesystem eller genom en excelmall efter varje kvartal.

De företag som deltar i insamlingen får återrapportering av tidsanvändning och personalomsättning (oftast inom en vecka) för hela företaget, för varje enskild arbetsplats och, om så önskas, per tjänsteställe eller motsvarande. Dessutom bifogas jämförelsetal dvs. genomsnittsresultat av olika slag.

Aon Hewitt sköter tidsanvändningsstatistiken åt Svenskt Näringsliv och kontaktpersonen är Lauren Duff, lauren.duff@aon.se, 08-697 40 56.

LIA – Livsmedelsbranschens Informationssystem om Arbetsmiljö

LIA är ett kostnadsfritt uppföljningsverktyg som tagits fram av AFA Försäkring i samverkan med arbetsmarknadens parter.

Verktyget eller systemet finns, förutom för livsmedelsbranschen, även för många andra branscher inom industrin. Systemet bygger på att företagen delar med sig av statistik och information till företagen i branschen. Det finns därmed stor möjlighet att lära av både egna och andras erfarenheter, lärdomar som ger stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

LIA är ett utmärkt system för hantering och uppföljning av olyckor, arbetssjukdomar, tillbud och riskobservationer. Flexibiliteten är stor och det finns därmed möjligheter att anpassa systemet till det enskilda företagets behov.

Här nedan hittar du dokument där du får mer information om LIA.

Om ni på ert företag är intresserade av att veta mer om LIA eller få en demonstration så går det bra att kontakta Lars-Gunnar Lindberg på AFA Försäkring, lars-gunnar.lindberg@afaforsakring.se, tfn 070-893 95 00.

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.