fbpx
Hoppa till innehåll

Elektromagnetiska fält (EMF)

Elektromagnetiska fält uppstår kring allt som drivs med ström – elektrisk utrustning, kablar och ledningar och förekommande således på mer eller mindre alla arbetsplatser.

Föreskrifterna om elektromagnetiska fält, AFS 2016:3, trädde i kraft den 1 juli 2016 och är ett införande av ett EU-direktiv, 2013/35/EU, i svensk lagstiftning. Föreskrifterna ska skydda arbetstagare mot alla kända direkta och övergående hälso- och säkerhetsrisker när de exponeras för elektromagnetiska fält. Föreskrifterna ska också hjälpa arbetsgivare att förebygga risker som kan uppkomma när medicinska implantat påverkas av elektromagnetiska fält (EMF).

Elektromagnetiska fält finns alltså på de allra flesta arbetsplatser men oftast är värdena så låga att direkta effekter inte kan inträffa och hälsoeffekter kan uteslutas. Det är i stort sett bara på arbetsplatser där stora strömmar eller höga spänningar förekommer som direkta effekter kan uppträda.

I föreskrifterna skiljer man dock på direkta effekter och indirekta effekter. Direkt påverkan har fälten direkt på kroppen. Om fälten påverkar till exempel ämnen, föremål i kroppen eller på arbetsplatsen kallas denna påverkan för indirekt påverkan. Den kan ge upphov till ett antal olika effekter, såväl hos arbetstagaren som på arbetsplatsen. Exempel på detta är påverkan på olika former av implantat hos arbetstagare såsom pacemaker och påverkan på vätskor som kan antändas av elektromagnetiska fält.

Alla arbetsgivare har ett ansvar för att bedöma alla de risker, såväl direkta som indirekta, för arbetstagarna som uppstår på grund av elektromagnetiska fält på arbetsplatsen och, om nödvändigt, ska arbetsgivaren mäta eller beräkna nivåerna på de elektromagnetiska fält som arbetstagarna exponeras för. Resultatet av riskbedömningen kan ingå och vara en del i den riskbedömning som ska göras enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Förutom dokumenterad riskbedömning och utifrån den bedömningen av behov av åtgärder för att minska exponering, så finns krav på information och utbildning av arbetstagare samt i vissa fall erbjudanden om hälsokontroller.

Vägledning och fördjupad information

Området är tekniskt komplicerat och Arbetsmiljöverket har på sin hemsida lagt upp information och hänvisningar till vägledningsdokument samt frågor och svar kring EMF.

Ställ krav på leverantören vid inköp av ny utrustning

Då arbetsgivaren har krav på sig att genomföra riskbedömning av utrustning som kan generera exponering för elektromagnetiska fält bör det mest effektiva vara att i samband med inköp få så mycket information som möjligt från leverantören, som enligt maskindirektivet och lågspänningsdirektivet redan idag har en skyldighet att deklarera detta i bl. a. bruksanvisningar. Detta för att minimera behovet av kostsamma mätningar i efterhand. Att söka information om vilka emissioner utrustningen genererar kan vara svårt, och det bör ske i samband med inköp så att eventuella krav på information och åtgärder kan ställas gentemot leverantören.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.