fbpx
Hoppa till innehåll

Hälso- och läkarundersökningar

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika medicinska åtgärder, till exempel läkarundersökningar och hälsoundersökningar.

Skyldigheten, som arbetsgivare, att erbjuda hälsoundersökningar eller läkarundersökningar beror på vilka risker som finns i verksamheten samt vad som kommer fram vid en riskbedömning av arbetet.  Detta regleras främst genom föreskrifterna AFS 2005:6 ”Medicinska kontroller i arbetslivet”. Där framgår det att arbetsgivaren ska erbjuda arbetstagarna medicinska kontroller om detta är motiverat utifrån de riskbedömningar som görs. Arbetsgivaren ska dock oavsett riskbedömningen erbjuda medicinska kontroller av arbetstagarna vid särskilda typer av exponeringar i arbetet. Inom livsmedelsbranschen kan sådana exponeringar exempelvis vara mjöldamm, buller, vibrationer eller nattarbete.

Om man i sin riskbedömning kommer fram till att arbetsmiljön är så pass dammig att det finns risk för allergier eller skador på lungor och luftvägar ska arbetsgivaren alltså erbjuda medicinska kontroller. Samma sak gäller om bullernivåerna är lika med eller överskrider de insatsvärden som finns angivet i föreskriften om buller (AFS 2005:16). Om bullret kan ge effekter på hörseln ska arbetstagaren erbjudas hörselundersökning. Arbetstagarna har dock möjlighet att tacka nej till erbjudandet utan att det medför konsekvenser för anställningen.

För att mäta buller, dammhalt etc. kan man behöva ta hjälp av företagshälsovård.

Arbetsgivaren ska bekosta samtliga medicinska kontroller som är lagstadgade. Arbetsgivaren ska också föra register över alla arbetstagare som genomgått medicinska kontroller och arbetsgivaren har rätt att ta del av resultaten av kontrollerna, när det inte hindras av sekretess eller tystnadsplikt. Arbetstagaren som genomgått medicinska kontroller skall, förutom resultatet av undersökningen, få den information och de råd som motiveras av undersökningsresultatet.

Man skiljer på läkarundersökningar och hälsoundersökningar. En läkarundersökning är en individinriktad undersökning som läkare ansvarar för och där denne medverkar i undersökningen av varje enskild arbetstagare. En hälsoundersökning är en undersökning där läkaren inte behöver medverka i undersökningen av varje enskild individ, utan hälsoundersökningen kan genomföras av andra kompetenser. Läkaren ansvarar dock för den slutliga bedömningen i hälsoundersökningen. Resultatet från arbetsgivarens riskbedömning avgör om det behövs en hälsoundersökning eller en läkarundersökning. Vid särskilda typer av exponeringar, t.ex. vibrationer och nattarbete, krävs en läkarundersökning.

En hälsoundersökning kan också genomföras med syfte att finna personer som bör bli föremål för läkarundersökning. Hälsoundersökningar kan då användas som ett hälsoövervakningsinstrument för grupper av arbetstagare utan någon koppling till uppföljande läkarundersökningar.

Vissa arbetsgivare erbjuder vidare hälsoprofilundersökningar som inkluderar motionstest, blodprov och hälsoenkät till alla arbetstagare. Det är inte lagstadgat, men kan naturligtvis vara mycket bra som en åtgärd i sitt allmänna hälsofrämjande arbetsmiljöarbete. Det ger en bra bild över hur arbetstagarna mår och vilka mål som bör sättas upp framöver för att arbetstagarna ska hålla sig friska.

Erbjudande om hälsoundersökningar är dock sällan generella utan det är oftast avgörande vilka arbetsuppgifter arbetstagarna har. Buller och bildskärmsarbete är exempel som ofta föranleder behov av hälsoundersökning.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.