fbpx
Hoppa till innehåll

Om skyddsombudet begär arbetsmiljöåtgärder – (benämns ofta 66a-framställan)

Skyddsombudet kan begära åtgärder i arbetsmiljön av arbetsgivaren, med stöd av 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen när det gäller arbetsmiljöfrågor.

Ett lokalt skyddsombud kan enbart begära åtgärder inom det egna skyddsområdet.

Skyddsombudet kan även begära åtgärder med stöd av 19a § arbetstidslagen när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid, men enbart om arbetstidslagens regler inte ersatts av kollektivavtal. Om reglerna har ersatts av kollektivavtal är det de fackliga organisationerna och arbetsgivaren som ska bevaka att avtalet följs. Varken skyddsombud eller Arbetsmiljöverket kan agera då.

Vad gör du som arbetsgivare?

Försök alltid att lösa frågan tillsammans med skyddsombud och berörda i första hand. Har ni skyddskommitté eller annat motsvarande organ bör frågan kanske hanteras där.

  1. Bekräfta att du har tagit emot begäran – som helst ska vara skriftlig – genom att skriva under med namn och datum. Ta kopia – lämna ett exemplar till skyddsombudet. Skicka inte in något dokument till Arbetsmiljöverket – ni ska försöka lösa frågan tillsammans.
  2. Läs igenom begäran och kontakta skyddsombudet snarast om du inte förstår vad det är för åtgärder som skyddsombudet menar. Normalt står det också en angiven tid när skyddsombudet senast vill ha ett svar eller åtgärder av dig, men det bör vara en rimlig tid (som kan variera beroende på vad begäran gäller). Prata med skyddsombudet om du uppfattar att svarstiden är orimlig.
  3. Pratar ni om samma sak? Tänk på att det även kan vara svårt för skyddsombudet att formulera exakt vad denne vill och det är lätt att det blir missuppfattningar, vilket leder till onödigt arbete. Nu är det lämpligt att boka in ett möte med skyddsombudet och övriga som behövs för att diskutera saken. Red ut sakfrågan och ge skyddsombudet möjlighet att förtydliga vad denne vill att ni ska göra och att förklara varför (det vill säga att beskriva problemet/bristen).Det är nu som ni gemensamt har möjlighet att ta reda på vad det faktiska problemet är. Ibland kan det röra något helt annat än vad begäran avser. Ni kan sedan vid behov gemensamt omformulera vad saken gäller och om ni kommer överens om ny tid för ytterligare dialog. Det kanske finns vissa dokument som ni gemensamt behöver gå igenom igen, en riskbedömning etc. och titta på vad som gjorts tidigare. Sakfrågan kanske redan är löst – men ni behöver vara tydligare i kommunikationen.Undvik att maila varandra fram och tillbaka – det är bättre med ett väl förberett möte där enbart sakfrågan diskuteras – lugnt och stillsamt. 
  4. Lös problemen! Nu är det dags att ta tag i de problem eller risker som skyddsombudet framfört, om ni bedömer att dessa fortfarande inte är åtgärdade. Arbeta på det vanliga sättet i medverkan av skyddsombudet och andra berörda. Ju bättre dialog och samarbete ni kan åstadkomma desto bättre möjligheter har ni att komma överens om hur riskerna ska hanteras och förebyggas. Kontrollera med skyddsombudet om denne bedömer att begäran är åtgärdad.Nu kanske ni är överens – annars behöver du komma ihåg att:
  5. Svara skyddsombudet! Innan svarstiden är slut ska du lämna information till skyddsombudet om vilka åtgärder som är planerade eller genomförda.Om du inte svarar eller om skyddsombudet inte är nöjd med svaret kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket för deras ställningstagande. Skyddsombudet fyller då normalt i en blankett och skickar den till Arbetsmiljöverket tillsammans med en kopia av sin begäran och ditt eventuella svar.

Vad händer om skyddsombudet vänder sig till Arbetsmiljöverket?

Skyddsombudet får inte skärpa kraven som ställts på dig eller förändra sina krav i begäran till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket kontrollerar dokumenten och att de formella kraven i 6 kap. 6a § arbetsmiljölagen respektive 19a § arbetstidslagen är uppfyllda. Är de formella kraven uppfyllda startar de en handläggning av ärendet. Ibland kan de begära in kompletterande handlingar om det behövs.

Arbetsmiljöverket kontaktar dig som arbetsgivare, via telefon eller en föranmälan om inspektion, och ni kommer överens om en tid som fungerar, där även skyddsombudet kan vara med. Efter en eller flera inspektioner gör Arbetsmiljöverket en bedömning i ärendet som kommer att leda fram till ett beslut.

  • Det kan vara ett beslut där du som arbetsgivare får ett föreläggande (du måste vidta åtgärder)
  • Det kan vara ett beslut om förbud (du förbjuds att göra något)
  • Det kan vara ett beslut om att skyddsombudets begäran avslås – det vill säga Arbetsmiljöverket bedömer att arbetsgivaren vidtagit tillräckliga åtgärder i sakfrågan och beslutar om att inte förelägga eller förbjuda dig i sakfrågan.

Beslut om föreläggande och förbud är ofta kopplade till vite – det innebär att om du inte uppfyller de krav eller villkor som står där – så kan du få betala ett vitesbelopp som anges i beslutet.

Skyddsombudet kan ta tillbaka sin begäran till Arbetsmiljöverket om deras ställningstagande när som helst om de bedömer att ni tillsammans är överens om en lösning.

Både skyddsombud och arbetsgivare kan överklaga Arbetsmiljöverkets beslut.

När kan skyddsombudet begära att Arbetsmiljöverket ingriper och vad kan skyddsombudet inte begära?

Skyddsombudet kan begära att Arbetsmiljöverket ingriper när det gäller hela arbetsmiljölagen, förutom när det gäller 6 kap i arbetsmiljölagen. Reglerna i detta kapitel räknas som samverkansfrågor.

Skyddsombudet kan också begära att Arbetsmiljöverket ingriper när det gäller mertid, extra övertid och nödfallsövertid, men bara om inte reglerna ersatts av kollektivavtal.

Skyddsombudet kan inte begära att Arbetsmiljöverket ingriper i samverkansfrågor, till exempel att få ut handlingar som denne begärt från arbetsgivaren, att denne upplever sig hindrad från att utöva sitt uppdrag som skyddsombud, att du inte informerar tillräckligt om dina planer för verksamhetens ekonomi eller produktion, att personalen inte litar på sin arbetsgivare eller upplever att arbetsgivaren straffar kritik med uteblivna löneökningar, uteblivna befordringar och liknande. Det är frågor skyddsombudet kan ta upp med de fackliga organisationerna på sin arbetsplats.

Skyddsombudet kan inte heller begära att Arbetsmiljöverket ingriper när det gäller arbetsgivarens skyldigheter enligt medbestämmandelagen (MBL), arbetsgivarens personalpolicy, sådant som regleras i lagen om anställningsskydd (LAS), affärsmässiga strategier, konflikthantering på individnivå och tolkning av kollektivavtal.

Länkar

Så här ser Arbetsmiljöverkets blankett ut, som skyddsombud kan använda om de vill. Där står även tydligt vad skyddsombud kan begära och inte kan begära.

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.