fbpx
Hoppa till innehåll

Skyddsombud/Arbetsmiljöombud

Det finns flera typer av skyddsombud; lokala skyddsombud, huvudskyddsombud och regionala skyddsombud. Enligt Arbetsmiljölagen ska det finnas skyddsombud på alla arbetsplatser som har minst 5 anställda och finns det fler än 50 anställda ska det finnas en skyddskommitté.

Samverkan är A och O för att uppnå en god arbetsmiljö. Hela kapitel 6 i arbetsmiljölagen handlar om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Där står att om det finns fler än fem arbetstagare ska det finnas skyddsombud på arbetsplatsen. Arbetsmiljöverket kan dock inte besluta om sanktioner om någon bryter mot sjätte kapitlet eftersom det inte går att tvinga folk att bli skyddsombud. Det är dock en fördel att ha skyddsombud på arbetsplatsen som ”speaking partners” i arbetsmiljöfrågor.

Man kan inte som arbetsgivare välja vem som ska vara skyddsombud eller arbetsmiljöombud (som det också kan kallas). Det är i första hand den lokala arbetstagarorganisationen som väljer ombuden. De som blir valda ska ha insikt och intresse för arbetsmiljöfrågor och vara väl förtrogna med arbetsförhållandena på arbetsplatsen. Om det inte finns en lokal klubb på företaget väljs skyddsombuden eller arbetsmiljöombuden direkt av arbetstagarna. Oftast väljs de på tre år. Det är viktigt att arbetsgivaren blir underrättad om vem som är vald och för vilken period.

Skyddsombudens huvudsakliga uppdrag är verka för en tillfredsställande arbetsmiljö och att företräda sina kollegor i arbetsmiljöfrågor. De ska dessutom vaka över att arbetsgivaren följer de lagar och regler som finns inom arbetsmiljöområdet. Skyddsombuden har rätt att delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder, arbetsorganisation eller vid inköp av nya kemiska ämnen. De ska också delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid undersökningar av arbetsmiljön, vid riskbedömningar och vid upprättandet av handlingsplaner.

Skyddsombuden som är valda av facket lyder under såväl förtroendemannalagen som sekretesslagen. De har tystnadsplikt om de får känslig information såsom exempelvis förändringar som planeras eller vid rehabiliteringsärenden där de är inblandade.

Skyddsombuden har vida befogenheter. De har bland annat rätt att kräva förändringar av arbetsgivaren för att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Om inte arbetsgivaren agerar har ombuden rätt att vända sig till Arbetsmiljöverket för att få dem att inspektera verksamheten och avgöra ärenden. De har också mandat att stoppa arbeten som innebär omedelbar och allvarlig fara för liv eller hälsa. Stoppet gäller till dess att Arbetsmiljöverket har gjort sitt ställningstagande.

Om ni vill veta mer om samverkansarbete på arbetsplatsen och speciellt om skyddsombudens roll är ni välkomna att höra av er till medlem@li.se

Regionala skyddsombud

Regionala skyddsombud utses av den fackliga organisationen och är främst till för de arbetsplatser som saknar egna skyddsombud, men finns även till för de arbetsplatser som har egna skyddsombud, men som behöver stöd och hjälp med sitt arbetsmiljöarbete. För att det regionala skyddsombudet ska få tillträde till arbetsplatsen krävs att de är ”registrerade” hos arbetsgivaren. Det skall alltså finnas ett protokoll som visar vem som är regionalt skyddsombud och under vilken period. Dessutom måste det finnas minst en medlem på arbetsstället och det ska inte finnas någon skyddskommitté.

Om det inte finns någon skyddskommitté, och det finns minst en facklig medlem (samma fack som det regionala skyddsombudet tillhör), så kan arbetsgivare inte motsätta sig att ett regionalt skyddsombud får tillträde till arbetsplatsen. Samtidigt ska man veta att det regionala skyddsombudet inte har rätt att yppa yrkeshemligheter som kan skada företaget.

De regionala skyddsombuden har som syfte att aktivera det lokala skyddsarbetet och därigenom arbeta för att arbetsmiljön ska bli bättre på arbetsplatserna. De ska vara rådgivande kunskapsförmedlare samt bevaka och följa upp att arbetsgivaren uppfyller arbetsmiljölagens krav och arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete. Detta görs delvis genom besök och skyddsronder på arbetsplatserna. Arbetsgivare och skyddsombud bör gemensamt gå igenom arbetsplatsen och titta igenom den skriftliga dokumentationen, se över policys, instruktioner och rutiner samt upprätta handlingsplaner med åtgärder.

Blanda inte ihop den regionala skyddsverksamheten med Arbetsmiljöverkets inspektioner. Det är två skilda saker. Skyddsombuden ska samverka med arbetsgivaren för att hitta bra lösningar och skapa goda arbetsmiljöer. Arbetsmiljöverket är en tillsynsmyndighet med inspektörer som kontrollerar att lagkraven uppfylls. Arbetsmiljöverket har rätt att utfärda förelägganden och krav, med eller utan vite, för att arbetsgivaren ska vidta åtgärder.

Relaterade länkar

Kontaktperson

Heléne Eklöf

Arbetsmiljöexpert

Heléne arbetar med arbetsmiljöfrågor. Det innefattar bland annat att hålla utbildningar, att ge råd och vara ett stöd till medlemmar i frågor som rör deras arbetsmiljöarbete med att exempelvis ta fram eller vidareutveckla förebyggande åtgärder för att möjliggöra en sund och säker arbetsmiljö. Heléne kommer närmast ifrån rollen som arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöverket och är utbildad högskoleingenjör (BSc) inom maskinteknik med inriktning på industriell ekonomi samt produktion.