fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward
ARBETSMILJÖ

Skyddskommitté

En skyddskommitté är en partsammansatt grupp av arbetsgivar- och arbetstagarrepresentanter som arbetar med frågor som har med arbetsmiljö och hälsa att göra på arbetsplatsen.

I arbetsmiljölagen står det att en skyddskommitté ska finnas om man är fler än 50 arbetstagare på arbetsplatsen eller om arbetstagarna begär att det ska finnas en skyddskommitté.

Man bör sätta samman en grupp med personer där det är ungefärligt lika fördelat mellan arbetsgivare och arbetstagare. En person med mandat att besluta ska vara ordförande och det ska finnas en sekreterare. Ordföranden och sekreterare utses av arbetsgivaren, om inte annat överenskommes. Minst ett skyddsombud ska ingå i gruppen. Om arbetsplatsen har en nära relation till sin företagshälsovård är det bra om någon är med därifrån. Gruppen bör träffas minst en gång per kvartal.

Exempel på ämnen att behandla i skyddskommittén är:

  • Sätta upp kort- och långsiktiga mål för arbetsmiljön och de nyckeltal man vill mäta
  • Gå igenom skyddsrondsprotokoll och övriga undersökningar man har gjort gällande arbetsmiljön och besluta om kommande åtgärder i handlingsplanen
  • Gå igenom statistik för tillbud, olyckor, sjukskrivning och utredningar av dessa
  • Se över om det finns personer som behöver anpassning och rehabilitering
  • Diskutera användningen av företagshälsovården och på vilket sätt ni kan få ut största möjliga nytta av deras tjänster
  • Bestämma vilka personer som ska ha utbildning i arbetsmiljöfrågor, både chefer/arbetsledare och skyddsombud. Arbetsmiljöområdet är stort så utöver grundutbildning kan vissa personer behöva vidareutbildning i vissa ämnesområden
  • Planering av nya och ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder och organisation. Även användning av ämnen som kan föranleda ohälsa eller olycksfall. Hur och vilka ska vara med och göra risk- och konsekvensbedömningar?
  • Se över behovet av lagstadgade medicinska kontroller samt eventuella hälsokontroller och friskvård
  • Översyn av rutiner, instruktioner och övriga dokument i arbetsmiljöarbetet
  • Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.