Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Medlemsservice arrow_forward

Nätverket Ständiga förbättringar

Syfte

Att erbjuda en mötesplattform där du möter personer i en liknande roll som dig. På denna plattform erbjuds du möjlighet att utvecklas tillsammans med andra genom kunskap, relationer och erfarenhetsutbyten, som är avgörande för att du och ditt företag ständigt ska kunna förbättras. I denna grupp får du nya insikter och tid för gemensam reflektion som stärker dig i dina utmaningar. Under mötena, som hålls under sekretess, får du feedback på ditt aktuella case eller är med och ger input i andras. Agendan skapas gemensamt med deltagarna där majoriteten av mötena förläggs på något av de deltagande företagen (1-2möten hålls på LI).

Målgrupp: Produktionsnära personal i en ledningsposition, t.ex. produktionschef/-ledare, kvalitetschef, arbetsmiljöchef eller koordinator (arbetsmiljö/lean)

Gruppstorlek: 8-11 personer

Antal möten: 4 stycken (1 möte i kvartalet)

Tid: Kl. 09.00 – 13.00 (inkl. lunch)

Kostnad: 7 500 SEK (exkl. moms) (medlemspris)

Bok: Det värdefulla engagemanget (Berglund, Karling och Mellby)

Moderator: Pernilla Lindskog, arbetsmiljöexpert Livsmedelsföretagen

Upplägg

1-2 Case per träff
Företagsbesök
Inspirationsföreläsning
Reflektion bokkapitel
Branschinformation
Påverkansmöjlighet

Möjliga teman

Arbetsmiljö och produktivitet
Att driva förändringsarbete genom engagemang
Färdriktning/Tillit/Aktiv ledning
Lagarbete/Inflytande/Utmaning
Arbetsplatsnära lärande

Pernilla Lindskog, arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen, har en doktorsexamen i Teknik och Hälsa (Hållbar organisationsutveckling) från KTH. Hon har tidigare erfarenhet som projektledare i förändringsarbeten i olika typer av verksamheter. Genomgående i hennes arbete ligger ett fokus på främjandet av både produktivitet och en god arbetsmiljö. Hon har erfarenhet av att leda nätverksmöten i syfte att främja lärande, genom ett prestigelöst förhållningssätt, som främjar ett gott erfarenhetsutbyte.

Livsmedelsföretagen går under Svenskt Näringsliv och som arbetsmiljöexpert på Livsmedelsföretagen arbetar Pernilla med olika arbetsmiljöprojekt, samverkan med centrala fackombud, påverkansarbete riktat mot myndigheter, utbildning och rådgivning. Dessa erfarenheter kommer att lyftas in i träffarna för nätverket.

Boken ”Det värdefulla engagemanget”

Produktionslyftets (jmf Livslyftet) Richard Berglund har, tillsammans med Mats Karling och Clas Mellby, tagit fram boken ”Det värdefulla engagemanget: En guide för Lean och andra strategier för utveckling” för att stimulera till reflektion kring hur organisationen och ledningen påverkar medarbetarnas engagemang. De kunskaper och erfarenheter som lett fram till boken har sin grund i många års uppdrag och forskningsprojekt inom industrin och även i tjänsteföretag. Boken bygger till stor del på en doktorsavhandling som kom förra året, ”Engagemang efterfrågas – hur tre tillverkande företag söker medverkan från sina medarbetare när de inför Lean”, men är förenklad och omskriven för att direkt kunna tillämpas. Boken ingår i kostnaden för deltagande i nätverket.

Vid intresse, kontakta Pernilla Lindskog.

Pernilla Lindskog Arbetsmiljöexpert/-rådgivare 08-762 65 14073-092 65 14

Pernilla är teknologie doktor i Teknik och Hälsa med inriktning hållbar organisationsutveckling. Hon har bred kunskap inom både kvalitets- och arbetsmiljöområdet. Genomgående i hennes arbete ligger fokus på både hög produktivitet och en god arbetsmiljö. Hon arbetar med branschspecifika utvecklingsprojekt för att nå Livsmedelsföretagens nollvision för arbetsplatsolyckor i livsmedelsbranschen, samt håller i utbildningar och vägleder medlemsföretagen i arbetsmiljörelaterade frågor. Hon leder även nätverksmöten (Nätverket Ständiga förbättringar och LIA utskott) i syfte att främja lärande och ett gott erfarenhetsutbyte mellan medlemsföretagen.

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.