Förpackningar

Att de livsmedelspackningar som används är säkra och inte utgör en hälsorisk är en central fråga för livsmedelsbranschen. I dagsläget betraktas förpackningar allmänt som säkra. Detta beror bland annat på den omfattande lagstiftningen av förpackningsmaterial och den egenkontroll som branschen utövar. På senare tid har förekomsten av potentiellt hormonpåverkande ämnen, exempelvis Bisfenol A, i vissa förpackningar uppmärksammats allt mer.

Vad det framförallt handlar om är att förhindra att oönskade ämnen överförs, migrerar, från materialet i förpackningen till livsmedlet och denna risk ska därför minimeras. För att fastställa att en förpackning är säker ska den utvärderas för det avsedda livsmedlet och dess hantering.

Guide till säkra livsmedelsförpackningar

Den lagstiftning som finns för material i kontakt med livsmedel är omfattande och behovet av stöd och vägledning bedöms vara stort inom området. Livsmedelsföretagen har i samråd med Normpack utarbetat ”Guide till säkra livsmedelsförpackningar” – där råd och information finns om de krav som ställs vid tillverkning av förpackade livsmedel. Guiden vänder sig till alla företag, men är särskilt användbar för små och medelstora företag.

Livsmedelsföretagen har även initierat ett utvecklingsarbete som pågår inom den europeiska samarbetsorganisationen Food Drink Europe. Det handlar om att ta fram ett webbaserat verktyg som ska underlätta för företagen att uppfylla lagkraven vid vala av förpackningsmaterial.

Hormonstörande ämnen

Under senare år har bisfenol A (BPA) och andra hormonstörande ämnen kommit att debatteras allt mer. BPA är en byggsten för epoxi och polykarbonat och används bl a i vissa typer av livsmedelsförpackningar. Epoxi används som skyddslack i metallförpackningar exempelvis i konservburkar, dryckesburkar och metallock.

Metallförpackningar har många fördelar när det gäller att förpacka mat och dryck. De flesta livsmedel måste dock skyddas av en lack som förhindrar rost och att livsmedlet påverkas av metallen. Efter mycket omfattande forskning och tester och användning under flera årtionden har epoxiplast – som innehåller mycket små mängder av BPA – visat sig ha de bästa egenskaperna, både när det gäller att bevara livsmedlets kvalitet och för att optimera tillverkningsprocessen. Halten av BPA i vissa metallförpackningar ligger långt under aktuella gränsvärden (juli 2013).

Hitta alternativ

Livsmedelsmyndigheterna inom EU bedömt att den mängd bisfenol A i livsmedelsförpackningar inte påverkar hälsan negativt. Detta till trots arbetar berörda företag intensivt med att hitta alternativa material, som dels uppfyller de krav som ställs vad gäller funktion, sensoriska egenskaper etc. och som dels inte ifrågasätts vad gäller eventuella hälsorisker.

Trots omfattande tester och utvärderingar har förpackningsföretagen och livsmedelsbranschen dock ännu inte fått fram alternativ som har lika goda egenskaper som epoxiplast och som fungerar för alla typer av livsmedel. Alternativ har enbart kunnat tas fram för vissa specifika produkter, mest noterbart barnmat på glasburk med metallock. Det krävs flera år av tester för att slå fast om alternativen är fullvärdiga och säkra bl a måste produkter följas och kvalitetssäkras under hela Bäst-före-tiden.

Ny riskvärdering

Inom EU pågår det diskussioner om bisfenol A och huruvida ämnet kan ha hormonstörande effekter även vid låga doser.  Inom den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA pågår det en ny riskvärdering av bisfenol A, den slutliga bedömningen beräknas klar i maj 2014.

Från politisk håll har det uttryckts en ambition att Sverige ska gå före och totalförbjuda BPA i livsmedelsförpackningar. Livsmedelsföretagen delar ambitionen att hitta alternativ till bisfenol A, men vidhåller att utfasningsperioden måste var lång och att detta bör regleras på EU-nivå.

Relaterat i faktabanken

Säkra förpackningar