Mat och hälsa

Vad vi äter och hur vi rör på oss har stor påverkan på vår hälsa. Många aktörer har ansvar för att främja en sund livsstil där både hälsosamma matvanor och fysisk aktivitet är cen­tralt. Föräldrar, skolor, myndigheter, företag och andra måste tillsammans aktivt arbeta för att skapa bättre förutsättningar för matglädje, hälsa och välbefinnande. Livsmedelsindustrin tar ansvar genom att:

Erbjuda livsmedel som underlättar för konsumenten att välja god, variationsrik och hälsosam mat och dryck

  • Vi erbjuder livsmedel för konsumenten i butik och till restaurang och storkök.
  • Vi gör både livsmedel som passar många och för konsumenter med särskilda behov.

Märka, marknadsföra och informera om livsmedel på ett ansvarsfullt, tydligt och balanserat sätt

  • Vi tar hänsyn till kostråd och näringsrekommendationer när vi informerar om våra livsmedel genom att visa måttliga portionsstorlekar och visa livsmedel som en del av en balanserad kost.
  • Vi använder möjligheten att märka livsmedel med nyckelhål, närings- och hälsopåstående och gör det på ett för konsumenten tydligt och balanserat sätt.
  • Vi marknadsför våra livsmedel på ett ansvarsfullt och vederhäftig sätt, speciellt de riktade mot barn.

Bidra till ökad kunskap om sambandet mellan matvanor, fysisk aktivitet och hälsa

  • Vi sprider information till konsumenter, kunder och medarbetare via förpackningar, faktablad, broschyrer, recept och hemsidor.
  • Vi deltar i den offentliga debatten om mat och hälsa med vetenskapligt grundad fakta och information.
  • Vi främjar forskning och utnyttjar den nya kunskapen för att kunna erbjuda konsumenten fler hälsosamma livsmedel.

Dokument

Mat för hälsa och välbefinnande (2014)Märkningshandboken (2016)

Relaterat i faktabanken

Nyckelhålet