fbpx
Bransch- och arbetsgivarorganisation för livsmedelsföretagen i Sverige Till Avtal 2020 arrow_forward Till Medlemsservice arrow_forward

Yrkesintroduktion

Livsmedelsföretagen och Livsmedelsarbetarförbundet tecknade i oktober 2014 ett avtal om yrkesintroduktionsanställning för unga under 25 år.

Livsmedelsindustrin står inför en betydande generationsväxling, vilket ökar behovet av arbetskraft med rätt industriteknisk kompetens. Arbetet inom livsmedelsindustrin ställer dessutom allt högre krav på teoretisk utbildning och kvalificerad yrkeserfarenhet. Storleken på ungdomskullarna från gymnasiet blir mindre och mindre vilket gör att konkurrensen om arbetskraften ökar, och företagen har svårt att rekrytera personer med rätt kompetens.

Yrkesintroduktionsanställningar kan spela en viktig roll i att förse livsmedelsindustrin med rätt kompetens. Genom att förse den yrkesintroduktionsanställde med de kunskaper som behövs på ett specifikt företag bidrar anställningen till att trygga företagets långsiktiga kompetensbehov.

För yrkesintroduktionsanställningen gäller följande

 • Teknikcollege
  Den som anställs måste vara under 25 år och ha genomgått Teknikcollege eller annan industriell utbildning i ett etablerat samarbete med livsmedelsföretag.
 • Lokal överenskommelse
  Det måste finnas en överenskommelse mellan de lokala parterna om yrkesintroduktionsanställning.
 • Handledning och utbildning
  Anställningen ska förenas med handledning och en individuell utvecklingsplan beträffande arbetsuppgifter och lärande-/ introduktionsinsatser.
 • Högst 12 månader
  Anställningen är en visstidsanställning som får uppgå till högst 12 månader. Anställningen kan dock, efter lokal överenskommelse, förlängas med upp till ytterligare 12 månader.
 • Lön
  Lönen för den anställde ska uppgå till minst 75 % av lägsta lönen i aktuellt kollektivavtal. För övriga tillägg och ersättningar gäller kollektivavtalets regler fullt ut.

Intresserad av yrkesintroduktion?

Vi har nu från Arbetsmarknadsdepartementet gemensamt beviljats 1 miljon kronor för att sprida information om och främja användningen av avtalet. Vi har tillsammans med Livs projektanställt en gemensam resurs som kan underlätta för företag och fack i arbetet med att anställa unga. Christoffer Carlsson har sin arbetsplats på Livsmedelsföretagen. Då avtalet är kopplat till samverkan mellan livsmedelsföretag och Teknikcollege kommer även detta vara en uppgift som ingår i uppdraget. Christoffer finns tillgänglig för samtal eller besök hos er ifall ni har intresse för att arbeta med yrkesintroduktion eller vid frågor.

Länkar

Arbetsförmedlingens webbplats
YA-delegationens webbplats
Läs vårt reportage om Nordic Sugar som använt sig av yrkesintroduktion

Checklista

Anställning
1. Lokal överenskommelse om yrkesintroduktionsanställning
2. Lärande-/handledningsplan
3. Ingående av anställningsavtal om yrkesintroduktionsanställning
4. Anställningen börjar

Anställning med ekonomiskt stöd från AF
1. Lokal överenskommelse om yrkesintroduktionsanställning
2. Dialog med person angående möjlig anställning
3. Lärande-/handledningsplan
4. Personen måste vara inskriven hos AF
5. Ansökan om ersättning från AF skickas till AF
6. Ansökan måste beviljas innan anställningen ingås
7. Ingående av anställningsavtal om yrkesintroduktionsanställning
8. Anställningen börjar

Frågor & Svar: Anställningen

Yrkesintroduktion riktar sig till ungdomar under 25 år som genomgått Teknikcollege eller annan industriell utbildning där utbildningsanordnaren har ett etablerat samarbete med livsmedelsföretag om utbildningens innehåll och utformning.

Yrkesintroduktionsanställningen utgör en egen anställningsform. Utöver det som särskilt regleras i det centrala avtalet om yrkesintroduktion är de centrala kollektivavtalen för branschen och eventuella lokala avtal tillämpliga för yrkesintroduktionsanställningar.

Företaget måste vara medlem i Livsmedelsföretagen. Utöver det centrala kollektivavtalet om yrkesintroduktion krävs det också att arbetsgivaren och den lokala fackliga organisationen träffar en lokal överenskommelse om att tillämpa yrkesintroduktionsanställning vid företaget. Vid frågor om den lokala överenskommelsen kontakta Livsmedelsföretagen eller Livsmedelsarbetareförbundet. Varje enskild yrkesintroduktionsanställning ska förenas med handledning och en individuell utvecklingsplan.

Yrkesintroduktionsanställning kan ske hos arbetsgivaren även om det finns andra tidigare anställda med företrädesrätt till återanställning. Yrkesintroduktionsanställning strider i dessa fall inte mot företrädesrätten.

För varje person som anställs i yrkesintroduktionsanställning ska det utses en handledare samt upprättas en individuell utvecklingsplan som omfattar arbetsuppgifter och utbildnings- och introduktionsinsatser.

Det finns inga formella krav på innehållet men det ska minst framgå vilka arbetsuppgifter som gäller för den som får en ya, vilken utbildning den anställde ska få och hur handledningen ska gå till. För att ha möjlighet till ekonomiskt stöd för personer anställda i yrkesintroduktionsanställning finns dock vissa krav för handlednings- och utbildningsplanen,

Ja, personen får dock inte ha fyllt 25 år när yrkesintroduktionsanställningen påbörjas.

Som utgångspunkt omfattar yrkesintroduktion en heltidsanställning men det kan vara aktuellt även med deltidsanställningar. Oavsett anställningsgrad ska anställningen omfatta minst 75% arbete och maximalt 25% utbildning.

Lönen för den anställde ska uppgå till minst 75% av lägsta lönen i aktuellt centralt kollektivavtal. Lönen kan beräknas som timlön eller månadslön. För övriga tillägg och ersättningar gäller kollektivavtalets regler och nivåer i relevanta delar.

För yrkesintroduktionsanställningen finns särskilda anställningsavtal.

Yrkesintroduktionsanställningen övergår till en tillsvidareanställning vid anställningstidens utgång. Vill den anställde, eller arbetsgivaren, att yrkesintroduktionsanställningen inte ska övergå i en tillsvidareanställning, ska besked om detta lämnas till arbetsgivaren/den anställde senast en månad innan den överenskomna tiden löpt ut.

Om det vid övergången till tillsvidareanställning finns annan tidigare anställd med företrädesrätt till återanställning krävs lokal överenskommelse för att den yrkesintroduktionsanställde ska få tillsvidareanställning.

Om det finns annan med företrädesrätt till återanställning, och någon lokal överenskommelse om fortsatt anställning efter yrkesintroduktion inte träffas, ska arbetsgivaren således ge den yrkesintroduktionsanställde besked om att anställningen inte kommer övergå i en tillsvidareanställning.

Om en yrkesintroduktionsanställning inte leder till fortsatt anställning ska ett tjänstgöringsintyg utfärdas som innehåller uppgift om anställningstiden och de arbetsuppgifter den anställde har utfört. Intyget ska också innefatta vitsord om inte den yrkesintroduktionsanställde särskilt undanber sig det.

Ja, i detta avseende likställs yrkesintroduktionsanställning med övriga anställningsformer i aktuellt kollektivavtal.

Det är möjligt både för arbetsgivaren och den yrkesintroduktionsanställde att säga upp yrkeintroduktionsanställningen under dess löptid. Vid uppsägning gäller en ömsesidig uppsägningstid om en månad.

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida ska det finnas saklig grund.

Om det på företaget är aktuellt med uppsägning pga arbetsbrist utgör anställda med yrkesintroduktionsanställning en egen turordningskrets. Detta innebär att ungdomar med yrkesintroduktionsanställning inte omfattas av den driftinskränkning som berör andra anställda i företaget utan fortsätter med sin utbildning så länge yrkesintroduktionsanställningen varar.

Frågor & Svar: Ekonomiskt stöd

För att ha rätt till stödet så måste bland annat följande kriterier för yrkesintroduktionsanställningar vara uppfyllda:

• Ansökan om ersättning måste beviljas innan personen börjar sin anställning.

• Personen måste vara inskriven på arbetsförmedlingen.

• Anställningen måste vara en anställning om minst 6 månader.

• Det måste finnas utbildnings- och handledningsplan

• Andelen handledning och/eller utbildning måste uppgå till minst 15% för att företaget ska ha rätt till ekonomiskt stöd. (Notera att enligt det centrala kollektivavtalet om yrkesintroduktionsanställning kan andelen utbildning uppgår till 25%).

• Personen ska sakna relevant yrkeserfarenhet. Vad som är relevant yrkeserfarenhet får bedömas i varje enskilt fall, beroende på vilka kunskaper och erfarenheter personen har sedan innan och vad personen är tänkt att utföra för arbetsuppgifter efter fullföljd yrkesintroduktionsanställning.

Det ekonomiska stödet består av en kreditering av en ordinarie arbetsgivaravgift samt ett handledarstöd. Företaget måste begära ersättning varje månad hos Arbetsförmedlingen på särskild blankett eller via webben.

Du ansöker om stödet hos Arbetsförmedlingen som betalar ut ersättningen månadsvis i efterskott. Se Arbetsförmedlingens webbplats för detaljer och ansökan.

För att AF ska kunna betala ut stöd vid YA ska handlednings- och utbildningsplanen ska innehålla:

• Utbildningens och handledningens innehåll och omfattning

• Målet med utbildningen och handledningen

• Vem som ska vara handledare

I ansökan till Arbetsförmedlingen ska den lokala fackliga organisationen ha beretts möjlighet att yttra sig över handlednings- och utbildningsplanen. Handlednings- och utbildningsplanen ska även vara underskriven av arbetsgivare, lokal facklig företrädare och den anställde.

Den person som är aktuell för YA måste vara inskriven hos Arbetsförmedlingen innan yrkesintroduktionsanställningen påbörjas för att det ekonomiska stödet ska kunna beviljas. Om personen inte redan är inskriven hos af räcker det om personen skriver in sig hos Arbetsförmedlingen senast samma dag som ansökan om det ekonomiska stödet lämnas in. Den som är aktuell för YA kan alltså inte redan vara anställd när ansökan lämnas in. Notera att sedan den 1 juni 2016 krävs att ansökan hunnit behandlas och beviljas, innan personen får arbeta sin första dag.

Stödet betalas ut för minst 6 och maximalt 12 månader. Notera att vid en förlängning av yrkesintroduktionsanställningen så ger anställningstiden över 12 månader inte rätt till det ekonomiska stödet.

Nej, beslutet om det ekonomiska stödet måste vara beviljat innan personen påbörjar sin yrkesintroduktionsanställning.

Vid frågor om yrkesintroduktionsanställningen är ni välkomna att kontakta Livsmedelsföretagen eller Livsmedelsarbetareförbundet.

Karin Thapper Ansvarig kompetensförsörjning 08-762 65 38070-377 97 39

Ansvarsområde: Kompetensförsörjning och utbildningsfrågor

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används och för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Mer om cookies.

Livsmedelsföretagens nyhetsbrev

Vi bevakar svenska livsmedelsbranschen

mail
Prenumerera!

Vårt nyhetsbrev kommer ut 3-4 gånger i månaden och riktar sig till alla med ett intresse för livsmedelsföretagande och den svenska livsmedelsbranschen.