Ny frihandelsförhandling kan förenkla livsmedelsexporten till USA

Ett nytt frihandelsavtal mellan EU och USA skulle öppna nya möjligheter för svensk livsmedelsexport till den amerikanska marknaden. Livsmedelsföretagen bistår regeringskansliet och myndigheterna med underlag under förhandlingarna. Vi välkomnar kontakter med företag som exporterar eller har planer på att exportera till den amerikanska marknaden. Vi vill gärna veta vilka tullar eller andra handelshinder som hämmar eller helt omöjliggör livsmedelsexport till USA.

EU och USA ska förhandla om ett transatlantiskt partnerskap för att underlätta investeringar och öka handelsutbytet. För EU:s del togs ministerrådets förhandlingsmandat till kommissionen av handelsministrarna den 14 juni efter hårda förhandlingar. Inom jordbruksområdet förtydligades skrivningar om att djurskydd ska inkluderas.

Båda sidor har signalerat att förhandlingarna förväntas gå fort och ett avslut förväntas ske redan innan nuvarande KOM slutar, i oktober 2014. När Kommissionen väl förhandlat klart med Obama-administrationen krävs godkännande från dels amerikanska kongressen och dels ministerrådet respektive EU-parlamentet.

EU och USA svarar för ca 30 % av den totala världshandeln. De analyser som gjorts av svenska myndigheter pekar på att betydande ökningar är möjliga i handeln om ett avtal kommer på plats. Sveriges export till USA skulle kunna öka med 17 % och importen med 15 %. För resten av EU skulle såväl export som import öka med 20 %.  Också BNP skulle påverkas positivt. För Sveriges del beräknas en ökning med 0,2 %, för övriga EU något mer och för USA 0,5 %.

Fokus i den transatlantiska förhandlingen kommer i första hand att ligga på att försöka lösa tekniska och administrativa problem som försvårar varuhandeln. Även tullsänkningar kan komma ifråga men den kartläggning som gjorts visar att många av tullarna redan är låga: För importen till USA i genomsnitt 3,5 % och för EU:s import i genomsnitt 5,2 %, även om vissa tulltoppar på jordbruksprodukter finns. Istället är den stora utmaningen att försöka enas om gemensamma eller ekvivalenta regler och standarder på olika områden, bl.a. inom jordbruksområdet, där EU har importförbud för ett flertal produkter samtidigt som USA har ett stort exportintresse.

Särskilt komplicerat väntas därför de sanitära och fytosanitära frågorna bli där EU och USA har olika syn på produktionsprocesser och metoder i köttproduktionen, samt GMO.

Ett arbete har nu inletts på såväl EU-nivå som i Sverige för att kartlägga och prioritera EU:s offensiva exportintressen. Det verkar som att livsmedelsexportörer i Sverige och övriga EU i många fall avstår från export till just USA p g a. av det byråkratiska krånglet, det strikta regelverket och de omfattande kraven på inspektioner.