Om Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen är en arbetsgivar- och branschorganisation som verkar för att livsmedelsföretagen i Sverige ska karaktäriseras av högt anseende och mångfald samt ha god tillväxt, lönsamhet och konkurrensförmåga.

Livsmedelsföretagen har cirka 800 medlemsföretag som representerar alla typer av livsmedelsföretag – små och stora, med svenska och utländska ägare, familjeägda, jordbrukskooperativa med flera.

Livsmedelsföretagen tillvaratar och främjar företagens gemensamma intressen då det gäller arbetsgivarfrågor och branschspecifika frågor.

I Livsmedelsföretagens medlemsföretag arbetar totalt närmare 50 000 personer. Livsmedelsföretagen utgör Sveriges fjärde största industrigren sett till omsättningen.

Ideell förening

Livsmedelsföretageen är en ideell förening, men termerna arbetsgivarorganisation och bransch- och arbetsgivarorganisation används oftast i det dagliga arbetet. Förbundet har ett helägt dotterbolag, Li service AB.

Förbundet förhandlar om löner och allmänna villkor för att sluta kollektivavtal för våra medlemsföretag samt stöttar medlemsföretagen i centrala förhandlingar.

Från servicebolaget får medlemsföretagen tillgång till löpande information och rådgivning kring livsmedelrelaterade frågor, lagar och avtal, hjälp med lokala förhandlingar och juridisk assistans i domstolsprocesser.  Bolaget anordnar också kurser, utbildningar och konferenser.

De flesta av Livsmedelsföretagen medlemmar är medlem i en eller flera delbranschföreningar. Även om föreningarna samverkar mycket med Livsmedelsföretagen är de självständiga organisationer. Delbranschföreningarna företräder inte sina medlemmar i arbetsgivarfrågor.

På Livsmedelsföretagens kansli arbetar totalt ett 20-tal personer. Livsmedelsföretagen har kontor i Stockholm och Malmö.

Dokument

Stadgar för Livsmedelsföretagen (2018)Livsmedelsföretagens integritetspolicy (maj 2018)