fbpx
Hoppa till innehåll

Mat och hälsa

Matvanor har tillsammans med andra levnadsvanor en stor påverkan på hälsan. Därför jobbar svensk livsmedelsindustri på flera sätt med frågan, inte minst genom att erbjuda ett brett utbud av produkter som underlättar att äta hälsosamt. För att stödja företagens arbete med folkhälsa bör politikens åtgärder för bättre matvanor vara frivilliga och evidensbaserade.  

Maten och drycken som svensk livsmedelsindustri producerar har, tillsammans med andra levnadsvanor, en stor påverkan på människors välmående och hälsa. Därför jobbar svenska livsmedelsproducenter på flera sätt för bättre mat- och levnadsvanor, inte minst genom att erbjuda ett brett utbud av produkter som underlättar att äta hälsosamt.

Alltifrån det lilla, familjeägda hantverksbageriet på hörnan till multinationella livsmedelsjättar med fabriker världen över arbetar varje dag för att se till att maten och drycken vi konsumerar håller högsta kvalitet, smakar fantastiskt, är hållbart producerad och gör det enkelt, roligt och lustfyllt att äta och leva hälsosamt.

Så jobbar Livsmedels­företagen för bättre mat- och levnadsvanor

Livsmedelsföretagen jobbar med att stödja och stärka livsmedelsindustrins arbete för bättre mat- och levnadsvanor genom att:

 • utgå från Livsmedelsverkets kostråd och de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) som vilar på en gedigen vetenskaplig grund i arbetet för mer hälsosamma matvanor
 • ta en aktiv roll i de folkhälsopolitiska uppdrag som pågår både på nationell och europeisk nivå för att offentliga regleringar, åtgärder och satsningar på folkhälsoområdet ska vara frivilliga och evidensbaserade
 • driva branschgemensamma projekt som bidrar till bättre matvanor, till exempel ReduSalt som hjälper företagen att minska saltinnehållet i livsmedel och uppstarten av ett svenskt fullkornspartnerskap (FullkornsFrämjandet) med syfte att öka mängden fullkorn vi svenskar får i oss
 • engagera sig i kunskapsportalen nutrionsfakta.se samt delta i den mediala debatten för att sprida balanserad och evidensbaserad kunskap om sambandet mellan mat och hälsa.

Våra viktigaste förslag på politiska åtgärder

Vi anser att de viktigaste politiska åtgärderna för att stödja företagens arbete för bättre mat- och levnadsvanor är att:

 • Utgå från frivilliga åtgärder snarare än nya regleringar. Frivillighet skapar ett genuint engagemang, ökar incitamenten för innovation och stärker konkurrenskraften hos den svenska livsmedelsindustrin.
 • Arbetet för mer hälsosam livsmedelskonsumtion är vetenskapligt förankrat och fokuserar på de viktigaste hälsofaktorer. För bästa möjliga resultat krävs därför ökade statliga satsningar på kostundersökningar samt på forskning och innovation för att veta vilka behov som finns samt vilka lösningar och insatser som är mest effektiva. Nationella kostundersökningar bör genomföras vart tredje år för att kunna användas som ett tillförlitligt faktaunderlag. Detta är centralt inte minst mot bakgrund av de skillnader i matvanor som finns mellan olika delar av befolkningen, till exempel mellan olika socioekonomiska grupper.
 • Utforma regler som möjliggör tydlig och enkel märkning av livsmedel. Det är en viktig förutsättning för att människor ska kunna göra medvetna val utifrån sina behov och önskemål. Idag är möjligheterna att märka livsmedel med hälsobudskap alltför begränsande. Sverige behöver ta på ledartröjan för att få till bättre och mer användbara EU-regler på området.
 • Sverige verkar för att utformningen av nya EU regler tar hänsyn till befintliga och välfungerande frivilliga märkningar och grundar sig på fakta. När det gäller näringsmärkning ”front of pack” bör en ny harmoniserad EU-märkning vara frivillig att använda. På så sätt blir det möjligt att fortsätta använda den väl etablerade och uppskattade nyckelhålsmärkningen I Sverige och övriga Skandinavien.

Så kan du som medlem få hjälp att bidra till bättre mat- och levnadsvanor

Livsmedelsföretagen driver och deltar aktivt i ett antal projekt och organisationer för att underlätta företagens arbete för bättre matvanor:

 • ReduSalt, en frivillig branschöverenskommelse om sänkt salthalt i livsmedel som hjälper företagen att minska saltinnehållet i livsmedel
 • Uppstart av ett svenskt fullkornspartnerskap (FullkornsFrämjandet) med syfte att öka mängden fullkorn vi svenskar får i oss.
 • kunskapsportalen nutrionsfakta.se som bidrar med evidensbaserade fakta om förhållandet mellan mat och hälsa till företagen

Aktuellt

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år

I ett branschgemensamt initiativ har medlemsföretagen i Sveriges Bryggerier åtagit sig att minska det tillsatta sockret i läsksortimentet med 15 procent mellan åren 2019-2025. I februari kom en delrapport som visar att branschen sedan 2019 redan nu minskat sockerhalten med i genomsnitt 28 procent per liter och därmed nästan ett år i förtid med råge uppnått målet.
Övre raden från vänster: Suzanne Ribbing, Sedir Ajeenah. Nedre raden från vänster: Klara Åkerlund, Lotten Löfberg, Annina Rabe

Urvalsjuryn utsedd till Cajsa Warg-priset

Cajsa Warg-priset är ett nyinstiftat litteraturpris som skapats för att premiera högkvalitativa kokböcker och spegla det stora folkliga intresset för matlagning. I ett första steg kommer de nominerade kokböckerna att bedömas av fem experter, inklusive en hem- och konsumentkunskapslärare, med ett passionerat intresse för mat och dryck. Böcker kan nomineras till och med den 13 september 2024.

Tydligt att frivilliga branschöverenskommelser fungerar för salt- och sockersänkning

December 2020 fick Livsmedelsverket i uppdrag att främja en överenskommelse i livsmedelsbranschen att sänka salt och socker och undersöka hur svenskarnas konsumtion av livsmedel kan bli mer hälsosam. I slutrapporten som släpptes idag uttrycker myndigheten sitt stöd till de svenska livsmedelsproducenternas frivilligt baserade insatser för att sänka salt och socker.

Livsmedelsföretagen lanserar Cajsa Warg-priset ­– ett Augustpris för kokböcker

Sverige är det land som ger ut flest kokböcker per capita. Men trots svenskarnas stora intresse för mat och matlagning finns det inget folkligt pris som premierar högkvalitativa kokböcker och deras författare. Det vill Livsmedelsföretagen ändra på och instiftar nu Cajsa Warg-priset. Vinnaren av priset kommer att tilldelas 100 000 kr.
Visa fler

Huvudansvarig

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig

Elisabet är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition). Hon är sammankallande för Livsmedelsföretagens FoU-referensgrupp och Nutritionsgruppen med vilka hon driver frågor som finansiering av livsmedelsforskning och livsmedelsindustrins bidrag till goda matvanor. Elisabet är medicine doktor i nutrition, var industridoktorand på institutionen Klinisk Nutrition och Metabolism vid Uppsala universitet och har en bakgrund som FoU-chef i livsmedelsindustrin.