Hoppa till innehåll

Ursäkta röran! Vi utvecklar webbplatsen. Vi ber om överseende med detta. Mejla info@li.se om du vill rapportera ev felaktigheter.

Mat och hälsa

Matvanor har tillsammans med andra levnadsvanor en stor påverkan på hälsan. Därför jobbar svensk livsmedelsindustri på flera sätt med frågan, inte minst genom att erbjuda ett brett utbud av produkter som underlättar att äta hälsosamt. För att stödja företagens arbete med folkhälsa bör politikens åtgärder för bättre matvanor vara frivilliga och evidensbaserade.  

Maten och drycken som svensk livsmedelsindustri producerar har, tillsammans med andra levnadsvanor, en stor påverkan på människors välmående och hälsa. Därför jobbar svenska livsmedelsproducenter på flera sätt för bättre mat- och levnadsvanor, inte minst genom att erbjuda ett brett utbud av produkter som underlättar att äta hälsosamt.

Alltifrån det lilla, familjeägda hantverksbageriet på hörnan till multinationella livsmedelsjättar med fabriker världen över arbetar varje dag för att se till att maten och drycken vi konsumerar håller högsta kvalitet, smakar fantastiskt, är hållbart producerad och gör det enkelt, roligt och lustfyllt att äta och leva hälsosamt.

Så jobbar Livsmedels­företagen för bättre mat- och levnadsvanor

Livsmedelsföretagen jobbar med att stödja och stärka livsmedelsindustrins arbete för bättre mat- och levnadsvanor genom att:

 • utgå från Livsmedelsverkets kostråd och de nordiska näringsrekommendationerna (NNR) som vilar på en gedigen vetenskaplig grund i arbetet för mer hälsosamma matvanor
 • ta en aktiv roll i de folkhälsopolitiska uppdrag som pågår både på nationell och europeisk nivå för att offentliga regleringar, åtgärder och satsningar på folkhälsoområdet ska vara frivilliga och evidensbaserade
 • driva branschgemensamma projekt som bidrar till bättre matvanor, till exempel ReduSalt som hjälper företagen att minska saltinnehållet i livsmedel och uppstarten av ett svenskt fullkornspartnerskap (FullkornsFrämjandet) med syfte att öka mängden fullkorn vi svenskar får i oss
 • engagera sig i kunskapsportalen nutrionsfakta.se samt delta i den mediala debatten för att sprida balanserad och evidensbaserad kunskap om sambandet mellan mat och hälsa.

Våra viktigaste förslag på politiska åtgärder

Vi anser att de viktigaste politiska åtgärderna för att stödja företagens arbete för bättre mat- och levnadsvanor är att:

 • Utgå från frivilliga åtgärder snarare än nya regleringar. Frivillighet skapar ett genuint engagemang, ökar incitamenten för innovation och stärker konkurrenskraften hos den svenska livsmedelsindustrin.
 • Arbetet för mer hälsosam livsmedelskonsumtion är vetenskapligt förankrat och fokuserar på de viktigaste hälsofaktorer. För bästa möjliga resultat krävs därför ökade statliga satsningar på kostundersökningar samt på forskning och innovation för att veta vilka behov som finns samt vilka lösningar och insatser som är mest effektiva. Nationella kostundersökningar bör genomföras vart tredje år för att kunna användas som ett tillförlitligt faktaunderlag. Detta är centralt inte minst mot bakgrund av de skillnader i matvanor som finns mellan olika delar av befolkningen, till exempel mellan olika socioekonomiska grupper.
 • Utforma regler som möjliggör tydlig och enkel märkning av livsmedel. Det är en viktig förutsättning för att människor ska kunna göra medvetna val utifrån sina behov och önskemål. Idag är möjligheterna att märka livsmedel med hälsobudskap alltför begränsande. Sverige behöver ta på ledartröjan för att få till bättre och mer användbara EU-regler på området.
 • Sverige verkar för att utformningen av nya EU regler tar hänsyn till befintliga och välfungerande frivilliga märkningar och grundar sig på fakta. När det gäller näringsmärkning ”front of pack” bör en ny harmoniserad EU-märkning vara frivillig att använda. På så sätt blir det möjligt att fortsätta använda den väl etablerade och uppskattade nyckelhålsmärkningen I Sverige och övriga Skandinavien.

Så kan du som medlem få hjälp att bidra till bättre mat- och levnadsvanor

Livsmedelsföretagen driver och deltar aktivt i ett antal projekt och organisationer för att underlätta företagens arbete för bättre matvanor:

 • ReduSalt, en frivillig branschöverenskommelse om sänkt salthalt i livsmedel som hjälper företagen att minska saltinnehållet i livsmedel
 • Uppstart av ett svenskt fullkornspartnerskap (FullkornsFrämjandet) med syfte att öka mängden fullkorn vi svenskar får i oss.
 • kunskapsportalen nutrionsfakta.se som bidrar med evidensbaserade fakta om förhållandet mellan mat och hälsa till företagen

Aktuellt

Unilever sätter knorr på maten helt utan salt

Salt är en riskfaktor för ohälsa och Unilever arbetar sedan många år med att sänka salthalten i sina produkter. Företaget hade redan buljonger med låg salthalt och efter ett intensivt utvecklingsarbete kunde man nyligen lansera Knorr Zero Salt, en buljong helt utan salt.

Nestlé tar globalt grepp för bättre barnhälsa

Att se till att barnen får i sig näringsrik mat och rör på sig tillräckligt kan vara en rejäl utmaning. För att underlätta för föräldrar har Nestlé skapat det globala programmet Nestlé for Healthier Kids.

Uppdaterad riskvärderingsguide för allergener

Allergener som mjölk, ägg och jordnöt kan förorena livsmedel och utgöra en risk för allergiker. I Livsmedelsverkets guide för riskvärdering av allergener får du som företagare hjälp att beräkna vilka risker denna förorening medför.

Rytter reflekterar: Oprocessade klassificeringssystem

Att använda ett trubbigt begrepp som ”ultraprocessat” riskerar att vilseleda och helt i onödan oroa konsumenterna. Elisabet Rytter, forsknings- och nutritionsansvarig på Livsmedelsföretagen, efterlyser mer vetenskaplig stringens och mindre godtycklighet när det gäller hur vi pratar om den komplexa kopplingen mellan mat och hälsa.
Visa fler

Huvudansvarig

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig

Elisabet är ansvarig för områdena forskning och mat-hälsa (nutrition). Hon är sammankallande för Livsmedelsföretagens FoU-referensgrupp och Nutritionsgruppen med vilka hon driver frågor som finansiering av livsmedelsforskning och livsmedelsindustrins bidrag till goda matvanor. Elisabet är medicine doktor i nutrition, var industridoktorand på institutionen Klinisk Nutrition och Metabolism vid Uppsala universitet och har en bakgrund som FoU-chef i livsmedelsindustrin.