fbpx
Hoppa till innehåll

Livsmedelskontroll

EU har sedan 2006 gemensamma regler inom hygien- och kontrollområdet. Reglerna är flexibla och inriktade på de mål som ska uppnås. I EU:s kontrollförordning ställs krav på att den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad, effektiv, ändamålsenlig, likvärdig och opartisk.

EU har sedan 2006 gemensamma regler inom hygien- och kontrollområdet. Reglerna är flexibla och inriktade på de mål som ska uppnås. I EU:s kontrollförordning ställs krav på att den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad, effektiv, ändamålsenlig, likvärdig och opartisk.

Kontrollmyndigheternas uppgift är att granska och bedöma företagens rutiner och kontrollsystem så att reglerna uppfylls. Myndigheternas kontroll ska således säkerställa att konsumenterna får säkra livsmedel och inte blir lurade.

Om ett företag inte uppfyller lagstiftningens krav ska myndigheten vidta åtgärder för att se till att företagaren rättar till bristen. Exempel på åtgärder kan vara upprepad kontroll, förbjuda försäljning av produkt och återkalla godkännande. Åtgärden ska stå i proportion till bristen.

Statistik

I Sverige finns närmare 90 000 livsmedelsanläggningar.

Till detta kommer cirka 90 000 primärproducenter som är livsmedelsföretagare.

På livsmedelsområdet utförs den offentliga kontrollen på central, regional och lokal nivå. Ansvaret för livsmedelskontrollen fördelas på följande sätt:

  • Livsmedelsverket kontrollerar cirka 800 anläggningar i landet.
  • Länsstyrelserna, 21 stycken, kontrollerar primärproduktionen.
  • Kommunerna, 290 stycken, kontrollerar de övriga cirka 89 000 anläggningarna

Finansiering

Enligt EU:s kontrollförordning har medlemsstaterna möjlighet att välja finansieringssätt för livsmedelskontrollen. I Sverige har riksdagen och regeringen bestämt att kostnaderna för livsmedelskontrollen ska finansieras med avgifter (utom för primärproduktionen och djurskyddet som finansieras med anslag).

Vid beräkning av tiden för kontroll och därmed företagens avgifter, tas hänsyn till risk, erfarenhet och information (märkning och spårbarhet) enligt Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning och beräkning av kontrolltid.

Kommunerna bestämmer själv vilken timtaxa som gäller för att få full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen.

Dokument

Relaterade länkar

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning

Ulrika arbetar med livsmedelslagstiftning, märkning, allergifrågor och livsmedel för särskilda näringsändamål. I detta ingår bl a att bistå medlemsföretagen med rådgivning, ha en tät dialog med relevanta myndigheter, hålla i utbildningar och regelbundet stämma av aktuella och kommande frågor med Livsmedelsföretagens egna referensgrupper. Ulrika är legitimerad apotekare till utbildningen, och hon har jobbat med livsmedelslagstiftning sedan 1991. Först var hon på Livsmedelsverket i nästan åtta år och därefter har hon varit på Livsmedelsföretagen.