Oönskade ämnen i palmolja

Svenska Dagbladet har i en artikel tagit upp förekomsten av 3-MCPD och glycidylestrar i palmolja. Dessa ämnen kan bildas när oljor renas vid hög temperatur, vilket gäller för alla raffinerade vegetabiliska oljor. Artikeln bygger på och hänvisar till den riskvärdering som den Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) utförde i maj 2016. Vad artikeln däremot inte tar upp är vad som har hänt i frågan sedan dess.

Följande har hänt:

  • EU-kommissionen lade i september 2016 fram ett förslag på strikta gränsvärden för 3-MCPD och glycidylestrar, baserat på Efsa:s riskvärdering från maj 2016.
  • I november kom en riskvärdering från FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och WHO:s gemensamma riskvärderingsorgan (JECFA). Den värderingen kom fram till samma resultat som Efsa:s när det gäller glycidylestrar. Däremot kom de fram till ett väsentlig annorlunda och långt mindre alarmerande resultat för 3‑MCPD.
  • Skillnaden mellan de båda riskvärderingarna av 3-MCPD har nu lett till två saker:
    1. Efsa har beslutat att göra om riskvärderingen av 3-MCPD. Ett nytt utlåtande från Efsa ska vara klart senast i slutet av 2017, men kan förhoppningsvis komma tidigare än så. Det återstår alltså att se vad expertgruppen inom Efsa kommer fram till vad gäller riskerna med 3-MCPD och i vilka nivåer som ämnet är skadligt.
    2. Eftersom det inte finns någon slutlig riskvärdering av 3-MCPD, har kommissionen lagt förslaget om gränsvärden på is till dess att Efsa:s nya utlåtande kommer senare i år.
  • Däremot går kommissionen redan nu vidare med att ta fram gränsvärden för glycidylestrar. De europeiska olje- och fettillverkarna har redan vidtagit åtgärder för att sänka innehållet av glycidylestrar – under perioden 2010–2015 minskade nivån med 50 procent. Företagen har även förbundit sig att jobba vidare för ytterligare sänkningar, så att de kommer ner till de gränsvärden som kommer att bli lagkrav inom EU inom kort.

Livsmedelsindustrin har tagit det här problemet på största allvar sedan detta blev känt och har tillsammans med leverantörerna av oljor och fetter investerat i åtgärder för att förstå bättre hur ämnena uppstår och vad som kan göras för att undvika dem. Det arbetet har lett till väsentliga minskningar av nivåerna av både glycidylestrar och 3-MCPD i produkterna.

Livsmedelsindustrin välkomnar det gedigna arbete med riskvärdering som utförs av vetenskapliga instanser som Efsa och JECFA och ser fram emot den nya riskvärdering från Efsa som kommer under året. Det är sedan upp till EU-kommissionen, tillsammans med EU-ländernas experter, att besluta om gränsvärden och andra EU-regleringar som bygger på detta vetenskapliga underlag.

Här hittar du mer information om palmolja. 

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80