Ursprungsmärkning av primär ingrediens – EU-förordning nu publicerad

Den 1 april 2020 börjar den nya EU-förordningen om ursprungsmärkning att gälla. Förordningen har nu beslutats av Kommissionen och finns att läsa på svenska.

Förordningen om ursprungsmärkning av primär ingrediens med annat ursprung än det produkten är märkt med (art 26.3 i informationsförordningen) har nu beslutats av EU-kommissionen och publicerats i EU:s officiella tidning.

Här hittar du en länk till den svenska språkversionen av förordningen som fått nummer 2018/775. Som tidigare meddelats börjar förordningen gälla den 1 april 2020.

Vår europeiska branschorganisation FoodDrinkEurope har redan börjat arbeta med en vägledning till reglerna för att företagen ska hinna anpassa sig till de nya kraven i tid. Livsmedelsföretagen deltar i arbetet med vägledningen.

Ulrika Ehrhardt

Expert livsmedel och lagstiftning