fbpx
Hoppa till innehåll

Livsmedelsföretagens årsstämma

Välkommen på årsstämma i Livsmedelsföretagen 2022

5
maj
5 maj 2022
Moderna Muséet, Excersisplan 4

Årsstämman hålls torsdagen den 5 maj klockan 11:00-12:00 på Moderna Museét i Stockholm.

Årsstämman riktar sig enbart till anställda vid företag som är medlemmar i Livsmedelsföretagen.

Efter årsstämman bjuder vi på lunch innan programmet fortsätter med Matdagen (separat anmälan).

Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till de anmälda dagarna före stämman.

§ 1 Val av stämmoordförande

§ 2 Justering av röstlängd

§ 3 Val av två justeringsmän att jämte stämmoordföranden justera protokollet

§ 4 Fråga om stämman blivit behörigen kallad

§ 5 Förbundsstyrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt disposition av resultatet

§ 6  Fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen och verkställande direktören direktören

§ 7 Fastställande av avgift till förbundet och dess servicebolag

§ 8 Fastställande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer

§ 9 Fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

§ 10 Val av ordförande och vice ordförande i förbundsstyrelsen

§ 11 Val av styrelseledamöter och suppleanter till förbundsstyrelsen

§ 12 Val av två revisorer jämte suppleanter varav en revisor och en suppleant ska vara auktoriserad

§ 13 Val av ledamot eller suppleant i Föreningen Svenskt Näringslivs styrelse

§ 14 Val av ledamöter vid Föreningen Svenskt Näringslivs stämma

§ 15 Val av valberedning

§ 16 Ärende som underställts stämman av förbundsstyrelsen

§ 17 Ärende som senast två veckor före stämman skriftligen anmälts till förbundsstyrelsen av enskild medlem

Eventuella frågor går bra att ställa till Magnus Hultman på magnus.hultman@li.se

Varmt välkomna!

Magnus Hultman

VD-assistent och medlemsansvarig
Skicka e-post till Magnus
072-501 53 78, 08-762 65 75

Magnus är VD-assistent och medlemsansvarig på Livsmedelsföretagen. Han har det övergripande ansvaret för att hantera VD:s administrativa uppgifter och ansvarar dessutom för vår medlemsservice. Magnus är den du ska kontakta om du har frågor om fakturor, ert medlemskap, om du behöver avboka dig från någon av våra utbildningar eller om du helt enkelt har en fråga som du är osäker på vem du ska vända dig till. Magnus har mångårig erfarenhet från en rad olika befattningar inom servicenäringen.

Mer i kalendern