Sammanfattning av Folk och Försvars Rikskonferens 2021

Under den 11:e och 12:e januari höll Folk och Försvar sin årliga rikskonferens. På grund av pandemin genomfördes konferensen digitalt men med liknande upplägg från tidigare år. Livsmedelsföretagens Patrik Strömer, som sitter i Folk och Försvars styrelse, har gjort en sammanfattning.

snöflinga

I början av året är det tradition att föreningen Folk och Försvars rikskonferens hålls i Sälen. Det är Sveriges bredaste konferens om försvars- och säkerhetspolitik. I år blev det inget i Sälen, utan programmet sändes i början av vecka 2 på SVT Forum och finns även på YouTube. I och med att totalförsvarspropositionen i höstas också berörde det civila försvaret, finns det nu statlig budget för att säkra försörjningen av dricksvatten och livsmedel i händelse av kris eller krig. Att livsmedel nu ingår som en del av samhällets viktigaste sektorer är naturligtvis ett erkännande för hela branschen, men det innebär också ett ansvar.

Under rikskonferensen var det tre dominerande teman som var framträdande, allt under insikten om att den pågående pandemin utgör en kris. Det var försvars- och säkerhetspolitiken, det var IT-säkerhet och det var totalförsvaret. När det gäller försvaret så råder det bred politisk enighet om att fortsätta stärka försvaret militärt. IT-intrång och cyberhot är redan utbrett och utgör ett ökat hot mot samhället. Och totalförsvaret omfattar även civila funktioner som behöver fungera, som el, livsmedel, sjukvård, betaltjänster och transporter.

Flera statliga utredningar har lämnats till regeringen och ytterligare utredningar pågår. Från näringslivets sida kan den framtida uppbyggnaden av ett fungerande civilt försvar både utgöra affärsmöjligheter och medföra problem i de fall då den statliga styrningen blir för hård eller detaljerad. En erfarenhet från covid-19 är att livsmedelsförsörjningen har fungerat väl. Det har skett tack vare flexibla och handlingskraftiga företag. Under hela 2020 har Livsmedelsföretagen haft täta kontakter med regeringen och olika myndigheter för att säkerställa korrekt och aktuell information, för att lösa problem redan innan de uppstår.

Det är ambitionen att fortsätta att vara en pålitlig och konstruktiv partner under det fortsatta arbetet. Med 2021 års rikskonferens som utgångspunkt kommer frågan om livsmedel och Sveriges försörjningsförmåga i kris att fortsätta vara aktuellt.

För mer information eller om ditt företag är extra intresserat av att delta i arbetet med att utforma det civila försvaret, kontakta vår ansvarige för livsmedelsförsörjning och krisberedskap, Patrik Strömer.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert