Den nya UTP-lagen: ”Ett stort och viktigt steg mot en balanserad livsmedelskedja och en sund livsmedelsbransch”

Den 10 juni röstade riksdagen med stor majoritet igenom den nya lagen mot otillbörliga handelsmetoder inom livsmedelskedjan. Livsmedelsföretagen har arbetat intensivt med frågan sedan 2019 och ser lagen som ett stort framsteg för den svenska livsmedelskedjan i allmänhet och svenska livsmedelsproducenter i synnerhet.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

Drygt 1,5 år efter det att utredningen om genomförandet av UTP-direktivet presenterades så har riksdagen antagit den nya UTP-lagen, huvudsakligen i enlighet med regeringens proposition. När lagen träder i kraft den 1 november 2021 förbjuds ett antal otillbörliga metoder i affärsrelationer inom livsmedelskedjan, till exempel:

  • Förbud mot sena betalningar
  • Förbud mot sena annulleringar
  • Förbud mot ensidigt ändrade villkor
  • Obehöriga angrepp på leverantörens företagshemligheter
  • Förbud mot kommersiella repressalier

Här hittar du mer information om vilka metoder som förbjuds och hur lagen kommer tillämpas.

Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman har företrätt organisationens 800 medlemsföretag i möten med representanter för regeringen, riksdagen och myndigheter. Han konstaterar att frågan om otillbörliga metoder har varit återkommande bland medlemmarna i flera årtionden, och att det är en stor lättnad att lagen nu äntligen är på plats.

– UTP-lagen är lika viktig som den är efterlängtad. I alldeles för många år har svenska livsmedelsproducenter tvingats acceptera oskäliga och orättvisa villkor för att få ut sina produkter på marknaden. Nu är det förhoppningsvis slut med det. Med dagens omröstning togs ett stort och viktigt steg mot en balanserad livsmedelskedja och en sund livsmedelsbransch. Jag är övertygad om att den nya lagen kommer stärka branschens konkurrenskraft och bidra till att vi uppnår de högt satta målen i den nationella livsmedelsstrategin. Jag vill å Livsmedelsföretagens vägnar rikta ett stort tack till regeringen, riksdagen och alla som vi har samarbetat med i den här frågan, säger Björn Hellman.

Landsbygdsministern om UTP-lagen: ”Kommer att gynna hela livsmedelskedjan”

UTP-lagen har sitt ursprung i EU:s UTP-direktiv (Unfair Trading Practices), och lagen är den svenska tillämpningen av direktivet. Målet för Livsmedelsföretagens arbete var att direktivet skulle genomföras i svensk lag utan de undantag från regelverket som direktivet medger, d.v.s. att lagen ska vara tillämplig på alla aktörer oavsett storlek samt inte skilja på färskvaror och icke-färskvaror ifråga om betaltid. Det här perspektivet speglades i regeringens utredning och införlivades även i regeringens proposition, berättar Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen

– Vår ståndpunkt var egentligen väldigt enkel och självklar; schyst ska vara schyst för alla. Otillbörliga handelsmetoder är lika fel oavsett om de används mot en liten, lokal producent eller mot en global livsmedelsjätte. Den svenska livsmedelsmarknaden är extremt koncentrerad och i förhållande till dagligvaruhandeln är alla leverantörer, små som stora, i underläge. Vi var tydliga med att en förutsättning för att direktivet ska bli verkningsfullt var att det anpassades till svenska förhållanden, och vi är tacksamma att regeringen och riksdagen tog till sig detta, säger Carl Eckerdal.

Ett undantag tillkom i propositionen att köpare med en omsättning under 2 miljoner EUR undantas från lagstiftningen. Konkurrensverket har fått i uppdrag att följa upp hur de nya reglerna tillämpas samt utvärdera hur de nya reglerna eventuellt påverkar konkurrensförhållande i livsmedelskedjan. En första rapport ska lämnas två år efter lagens ikraftträdande, och en slutrapport efter fyra år.

I arbetet med UTP-lagen har Livsmedelsföretagen samarbetat med ett antal medlemsföretag, branschorganisationer inom livsmedelskedjan och fackföreningen Livs. Enligt Tove Larsson, näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen, var det här en viktig framgångsfaktor i UTP-arbetet.

Tove Larsson, näringspolitisk chef

− Genom vårt samarbete med olika aktörer inom livsmedelskedjan har vi kunnat ge politikerna en heltäckande bild av lagförslaget med inspel både från primärproduktion och förädlingsledet, och inte minst har vi kunnat bidra med konkreta exempel på hur förslaget kommer att påverka företagen och deras anställda, säger Tove Larsson.

Björn Hellman

VD
Skicka e-post till Björn
08-762 65 01, 070-934 90 15

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98