EU-kommissionen går på livsmedelsindustrins linje i reglering för att sänka akrylamidhalter

EU-kommissionen tog igår beslut om en ny reglering som syftar till att minska akrylamid i livsmedel. Regleringen bygger till stor del på ett gemensamt förslag från den europeiska livsmedelsindustrin. Från svensk sida har frågan drivits av Livsmedelsföretagen. Den nya regleringen börjar tillämpas i april 2018.

Den nya akrylamidregleringen som EU-kommissionen nu har tagit beslut om är resultatet av en nästan fyra år lång process på både nationell nivå och EU-nivå. Livsmedelsföretagen har aktivt drivit frågan i både Stockholm och Bryssel. Regleringen bygger på att livsmedelsföretagen förbinder sig till att vidta ett antal åtgärder för att minska halterna av akrylamid så mycket som möjligt. Åtgärderna ska enligt beslutet vara rimliga utifrån företagets specifika förutsättningar. Det ställs också krav på dokumentation av åtgärderna och provtagningar.

Inga bindande gränsvärden

EU-kommissionens nya reglering innehåller inga krav på en viss halt i slutprodukten, dvs inga bindande gränsvärden. Akrylamidnivåerna i livsmedel beror till stor del på faktorer utanför livsmedelsföretagens kontroll, vilket innebär att fasta gränsvärden skulle leda till omfattande problem för företagen. Förutsättningarna för matproduktion i Sverige – t ex att vi har kortare odlingssäsong och längre lagringstider – innebär också en risk för något högre akrylamidnivåer. Att EU-kommissionen valde att inte ha med fasta gränsvärden i den nya regleringen är därför av särskild betydelse för den svenska livsmedelsindustrin.

– Den nya regleringen ställer höga krav på företagen men tar också hänsyn till vad företagen faktiskt kan påverka. Som helhet visar beslutet att kommissionen har lyssnat på industrin, men vägen hit har varit både lång och komplicerad. Vår första framgång kom 2015 när Sverige valde att inte ställa sig bakom en reglering med gränsvärden. Med det stödet i ryggen kunde Livsmedelsföretagen fokusera på att tillsammans med kollegorna i FoodDrinkEurope vinna gehör bland politiker och tjänstemän i Bryssel för en bättre och mer verklighetsanpassad reglering, säger Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen.

Nicklas Amelin - Livsmedelsföretagens EU-expert
Nicklas Amelin, EU-expert på Livsmedelsföretagen.

De nya reglerna innebär en helt ny modell för EU-lagstiftningen som kommer att bli en utmaning att hantera, inte minst för kontrollmyndigheterna runt om i Sverige, eftersom den är svårare att tillämpa för en inspektör än ett gränsvärde. Dessutom har de flesta tillsynsmyndigheter inte kommit i kontakt med akrylamidfrågan tidigare, eftersom mätningarna som har gjorts hittills skötts av Livsmedelsverket. Därför har nu Livsmedelsföretagen en dialog med Livsmedelsverket, som kommer att ta fram stöd och riktlinjer till de lokala kontrollmyndigheterna. Livsmedelsföretagen planerar också tillsammans med branschorganisationerna Visita och Svensk Dagligvaruhandel ett möte för berörda företag och Livsmedelsverket någon gång i februari för att gå igenom regleringen och diskutera tillämpningen i praktiken. Datum för det mötet meddelas inom kort.

Verktygslåda för att minska akrylamidhalter

Akrylamid i mat uppstår som resultat av en lång rad samverkande faktorer varav många ligger utanför livsmedelsproducenternas kontroll. Det finns dock åtgärder som bidrar till att generellt få ner halterna. Åtgärderna som företagen i och med den nya regleringen förbinder sig att vidta bygger på en ”verktygslåda” som den europeiska branschorganisationen FoodDrinkEurope tog fram redan 2005. Verktygslådan har uppdaterats kontinuerligt utifrån aktuell forskning och revideringsprocessen för en ny version pågår just nu.

Om akrylamid

Akrylamid är ett ämne som bildas vid upphettning av vissa livsmedel. Studier har visat att akrylamid i höga halter kan orsaka cancer hos djur, och därför skulle det kunna ge en ökad cancerrisk hos människor, även om det inte finns entydiga belägg för det. Livsmedelsverket har dock slagit fast att man inte behöver ändra sina matvanor på grund av akrylamid.

Har du frågor om den nya akrylamidregleringen? Hör av dig till Livsmedelsföretagens EU-expert Nicklas Amelin.