Avtalsförhandling 2023 – FAQ och ordlista

Vad är ett kollektivavtal? Hur går en kollektivavtalsförhandling till? Vad är det så kallade ”Märket”? På den här sidan hittar du grundläggande information om avtalsrörelsen.

Vad är ett kollektivavtal?

Ett kollektivavtal är en överenskommelse om arbetsgivarens och de anställdas rättigheter och skyldigheter gentemot varandra på en arbetsplats. Kollektivavtalet sluts vanligen mellan en arbetsgivarorganisation (exempelvis Livsmedelsföretagen) som representerar en hel grupp arbetsgivare och ett fackförbund som representerar ett större antal anställda.

I kollektivavtal kommer man överens om frågor om löner, semester, uppsägningstider, pensioner och försäkringar. Men allt möjligt kan regleras.

Kollektivavtal ingås över en viss bestämd tid, ofta ett, två eller tre år. Det innebär att arbetsgivarorganisation och fackförbund kommer överens om vilka villkor som ska gälla under den så kallade avtalstiden. Under avtalstiden är det ”fredsplikt” vilket betyder att det är förbjudet att strejka eller genomföra andra så kallade stridsåtgärder.

Vad innebär kollektivavtalsförhandling?

När avtalstiden går ut behöver kollektivavtalet förlängas. Och när man förlänger avtalet kan man passa på att ändra i det, något som görs genom förhandlingar.

Sådana kollektivavtalsförhandlingar sker vanligtvis genom ett antal möten då arbetsgivarorganisation och fackförening träffas och diskuterar behovet av ändringar och hur eventuella ändringar skulle kunna utformas i avtalstexten. För att det ska kunna införas nya regler i kollektivavtalet, eller ändringar av existerande bestämmelser, krävs att arbetsgivarorganisationen och fackföreningen kommer överens.

Hur sätts lönerna i kollektivavtalet? Vad innebär ”märket”?

Lönerna i kollektivavtalen bestäms gemensamt av den svenska industrin i samband med avtalsförhandlingarna. Det är sju arbetsgivarorganisationer och ännu fler fackförbund som ska komma överens. För att underlätta förhandlingsarbetet leds dessa förhandlingar av opartiska medlare, så kallade Opartiska Ordförande eller ”OpO:s”.

Den nivå för lönehöjningar som sätts av industrin gemensamt på det här sättet brukar kallas för ”industrins märke” eller bara ”märket” och fungerar som ett riktmärke för arbetsgivare inom andra sektorer.

Hur går en kollektivavtalsförhandling till?

En kollektivavtalsförhandling går i oftast till så att den enskilde arbetsgivarorganisationen och det enskilda fackförbundet först berättar för varandra vad man vill ha för ändringar i sitt kollektivavtal och hur lång förlängning man vill ha, genom att man utbyter så kallade avtalskrav med varandra.

Sedan förhandlar man utifrån dessa avtalskrav i ca tre månader. I dessa förhandlingar kan man komma överens om allt utom löner.

Därefter förhandlar man gemensamt med andra arbetsgivarorganisationer och fackförbund om lönehöjningar och avtalslängd, under ledning av de opartiska ordförandena. Denna förhandling pågår i en månad, som därför brukar kallas för OpO-månaden.

När allt detta förhandlats och man kommit överens ingår man nya, förlängda, kollektivavtal där det står hur lönerna ska förändras under avtalsperioden och som innebär att det är fredsplikt (alltså att ingen av parterna får ta till stridsåtgärder som strejk eller lockout).

Henrik van Rijswijk

Förhandlingschef
Skicka e-post till Henrik
08-762 65 40, 076-822 65 40