Livsmedelsverket: Företagens förmåga att leverera livsmedel under höjd beredskap

Sverige stärker sitt totalförsvar och här har livsmedelsföretag en viktig roll. För att uppnå en tillräckligt god beredskap krävs att många aktörer och flöden kan fortsätta fungera även under svåra samhällsstörningar, höjd beredskap och ytterst krig.

Krislåda med stormkök. Foto:MSB

Vilken förmåga har företagen att leverera livsmedel i dessa svåra lägen? Den frågan ska besvaras i Livsmedelsverkets uppdrag som är en del i den total­försvarsplanering som återupptagits och intensifierats i Sverige.

Livsmedelsberedskapen byggs i dialog mellan myndigheter och näringsliv

Målsättningen är att hela Sveriges befolkning ska ha tillgång till säker mat och dricksvatten även vid kris och krig. Regeringen har gett Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) i uppdrag att inleda återuppbyggnaden av Sveriges livsmedelsberedskap. Arbetet genomförs i nära dialog med näringslivet som står för den faktiska livsmedelsförsörjningen.

Ett av myndigheternas uppdrag är att kartlägga och analysera företagens förmåga att kunna leverera varor och tjänster under höjd beredskap. Resultaten kan senare användas som underlag för att bedöma behovet av olika åtgärder för att stärka förmågan.

Projekt för att förstå mer om företagens förmåga

Med start våren 2022 kontaktar Livsmedelsverket ett antal företag inom förädling, distribution och försäljning för att informera om vad uppdraget innebär och hur verksamheterna kan bidra. Fokus är på verksamheter som är av nationell betydelse för livsmedelsförsörjningen utifrån storlek och marknadsandel.

För att kartläggningen och analysen ska vara enhetlig och konkurrensneutral har Livs­medelsverket tagit fram en metod för att be­döma företagens förmåga. Metoden innefattar två viktiga delar, självskattning som företag gör på egen hand samt ett fysiskt möte för intervju och dialog om resultaten. Metoden bygger på de öppna scenarier för gråzon och höjd be­redskap som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Försvarsmakten och Försvarets forskningsinstitut (FOI) tagit fram.

Två viktiga mål för vårt totalförsvar är att värna civilbefolkningen och att upprätthålla samhällskritiska funktioner. Att förstå företagens förmåga att fortsätta producera, distribuera och tillhandahålla livsmedel också under höjd beredskap och krig är därför en väsentlig del i totalförsvarsplaneringen.

Mer information: Krisberedskap för företag – du är viktig för vår livsmedelsförsörjning i kris

Kontakt och frågor

Skicka e-post till livsmedelsforsorjning@slv.se

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert