Livsmedelsverket uppmanar till ökad vaksamhet

Med anledning av det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde uppmanar Livsmedelsverket aktörer inom livsmedels- och dricksvattenområdet till ökad vaksamhet och att rapportera in avvikelser från normalbilden till Säkerhetspolisen. De senaste veckorna har flera industriföretag drabbats av stölder som kan kopplas till kriget i Ukraina.

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har under 2022 försämrats allvarligt. Händelser i närtid, som detonationerna vid Nordstream 1 och 2, har ytterligare ökat spänningarna och påverkar Sveriges säkerhet. Även om bakgrunden till detonationerna inte är klarlagda så finns det anledning att vara vaksam även inom andra områden som påverkar försörjningsförmågan.

Livsmedelsverket uppmanar därför aktörer inom livsmedels- och dricksvattenområdet till ökad vaksamhet och att rapportera händelser eller iakttagelser som avviker från det normala till Säkerhetspolisen. Det kan exempelvis vara avbrott eller stresstest på tekniska system, vänförfrågningar från okända eller misstänkta profiler i sociala medier, inbrott och inbrottsförsök eller förfrågningar om viss sorts information.

Svenska industriföretag drabbade av stöldvåg

Med anledning av en stöldvåg mot svenska industriföretag uppmanar även Svenskt Näringsliv till ökad uppmärksamhet. Stölderna är av den karaktär att det inte kan uteslutas att det finns kopplingar till det förmågebehov av komponenter, materiel och utrustning som uppstått till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Läs mer här

Uppdaterad information om hotbilden som stöd i arbetet

Eftersom livsmedels- och dricksvattenförsörjningen är beroende av att övriga funktioner och tjänster i samhället fungerar behöver varje verksamhet ha en beredskap som spänner över flera områden. Som stöd för det arbetet har Livsmedelsverket tillsammans med Försvarshögskolan sammanställt hur dagens hotbild mot livsmedelssektorn ser ut.

Det kan handla om hot inom cybersäkerhet, leveransproblem, ekonomiska transaktioner eller påverkanskampanjer. Genom en ökad förståelse för vilka hot som livsmedelssektorn måste planera för kan såväl säkerheten som samordningen mellan myndigheter och näringsliv inom dricksvatten- och livsmedelsområdet öka.

För att stå bättre rustad för den föränderliga hotbilden uppmanas verksamhetsutövare att tänka på följande:
• Se över kritiska beroenden.
• Öka er egen flexibilitet, exempelvis genom att se över om det finns behov av utökad lagerhållning av kritiska varor
• Tänk ”just-in-case” istället för ”just-in-time”.
• Tänk på informationssäkerheten, vilken information som lämnas och till vem.
• Rapportera avvikelser från normalbilden så att Säkerhetspolisen kan få en helhetsbild.

Hotbilden finns att ladda ner på Livsmedelsverkets webbplats:
Hotbilden mot dricksvatten- och livsmedelsområdet, andra utgåvan juni 2022 (livsmedelsverket.se)

Måttlig till betydande påverkan på Sveriges livsmedels- och dricksvattenförsörjning

Livsmedelsverkets bedömning är att det inte finns risk för någon brist på mat i Sverige, totalt sett, till följd av omvärldsläget. Men livsmedelssektorn påverkas, till exempel genom ökade kostnader på flera områden. Störningar i leveranser kan göra att viktiga varor inte kommer i tid, att det blir stopp i produktionen och att fler företag går i konkurs. Därför bedömer Livsmedelsverket att omvärldsläget även på sikt får en måttlig till betydande påverkan på livsmedelssektorn.

Kontaktperson på Livsmedels­företagen

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert