PFAS och livsmedelsförpackningar

PFAS är ett samlingsnamn för kemikalier med kemiska egenskaper som gör att de ingår i vissa förpackningar. Enligt europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA är exponeringen av perfluorerade alkylföreningar (PFOS och PFOA) som kommer från mat så liten att det tolerabla dagliga intaget inte överskrids.

PFAS är ett samlingsnamn för kemikalier med kemiska egenskaper som gör att de ingår i vissa förpackningar. Det finns över 4 000 olika ämnen i PFAS-gruppen. De mest kända substanserna kallas PFOS och PFOA, och det är också dessa båda substanser som i studier av stora befolkningsgrupper visat sig kunna påverka kolesterolhalter, leverenzymer, reproduktionsmönster och immunförsvar. Dessa samband är dock svaga och fortfarande osäkra.

Enligt europeiska livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA är exponeringen av perfluorerade alkylföreningar (PFOS och PFOA) som kommer från mat så liten att det tolerabla dagliga intaget inte överskrids. Den absoluta merparten av exponeringen kommer från förorenat vatten, inte från förpackningar.

EU-lagstiftningen för material som är i kontakt med livsmedel gör det tydligt att matförpackningar som kommer ut på marknaden måste vara säkra och det finns ett utvecklat system både nationellt och på EU-nivå för riskbedömningar, utveckling av analysmetoder samt tillsyn och kontroll. Det pågår ett arbete med att komplettera EU:s lagstiftning med mer specifika regler för olika typer av förpackningsmaterial, däribland pappers- och kartongförpackningar.

Viktigt med likformiga regler inom EU

Livsmedelsföretagen följer noggrant det arbete som sker inom EFSA avseende bedömning av hälsorisker med PFAS, samt arbetet inom EU-kommissionen med att vidareutveckla EU-lagstiftningen på förpackningsområdet. Med tanke på att leverantörskedjorna är gränsöverskridande är det viktigt att ha likformiga regler inom hela EU för att garantera konsumenter samma skydd överallt. Livsmedelsföretagen menar därför att de här frågorna bäst regleras med hjälp av EU-lagstiftning och att det inte vore konstruktivt att Sverige ensidigt reglerar enskilda ämnen. Mer EU-harmoniserade regler snarare än nationell lagstiftning var också ett tydligt budskap till EU-kommissionen i den pågående översynen av EU:s förpackningslagstiftning. Mer än 90% av de svarande var av den uppfattningen, oavsett om de representerade industrin, intresseorganisationer, myndigheter eller vanliga medborgare. Däremot skulle Livsmedelsföretagen välkomna ett proaktivt svenskt agerande i Bryssel för att få mer detaljerade gemensamma EU-regler för pappers- och kartongförpackningar på plats så snart som möjligt.

Vill du veta mer?

Ytterligare information om PFAS finns hos Livsmedelsverket och Kemikalieinspektionen.