Planering av samhällsviktig verksamhet

Enligt regeringen är hela livsmedelskedjan – primärproduktion, förädling, distribution, lager och försäljning – samhällsviktig. För att det ska finnas mat framöver behöver företagens verksamhet fortsätta i så hög utsträckning som möjligt. Informationen om vad detta innebär rent praktiskt är än så länge knapphändig, men företagen bör redan nu börja planera så gott det går.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har uppdaterat sitt planeringsstöd, även kallat kontinuitetshantering, för att underlätta beslut om situationen skulle utvecklas i negativ riktning.

På MSB:s hemsida finns flera dokument samlade, varav en del är riktade specifikt till statliga arbetsgivare och kommuner och regioner. Det som är relevant för företag är ”Planeringsstöd för bortfall av personal, varor och tjänster”.

Så kan du lägga upp företagets planering

I planerandet inför vilken eller vilka av företagets verksamheter som måste fungera för att produktionen ska kunna fortgå föreslås att verksamheterna identifieras, avgränsas och prioriteras enligt följande:

Identifiera

Vilka verksamheter måste kunna upprätthållas? Vilka verksamheter är prioriterade att upprätthålla? Vilka verksamheter är mindre prioriterade att upprätthållas och mest troliga att kunna flytta personal och materiella resurser från, för att förstärka prioriterad verksamhet?

Avgränsa

Ska hela verksamheten ses som viktig eller delar av den? Kan verksamheten upprätthållas med en lägre ambitionsnivå? T.ex. behöver verksamheten fungera till 100% kapacitet, 50%, 10% och så vidare?

Prioritera

Vilken är den lägsta bemanningsnivån som krävs för att upprätthålla de identifierade och avgränsade verksamheterna? Går det att rangordna verksamheterna? Finns det vissa verksamheter som kan behöva förstärkas med personal och materiella resurser?

Detta planeringsstöd rekommenderas från Livsmedelsföretagen för att kunna fortsätta arbetet med att i detalj kunna definiera den samhällsviktiga verksamheten inom livsmedelskedjan. MSB arbetar med en  förordning om hur det ska gå till i praktiken och Livsmedelsföretagen tillsammans med LRF och Svensk Dagligvaruhandel deltar konstruktivt i det arbetet.

Har du frågor?

I skrivande stund är informationen från regeringen och myndigheterna knapphändig. Vi uppdaterar den här texten löpande allt eftersom vi får ny information. Ansvarig på Livsmedelsföretagen är Patrik Strömer som du enklast når på patrik.stromer@li.se.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert