Risk för försämrat innovationsklimat inom EU

I december röstade Europaparlamentet med knapp majoritet fram ett förslag som syftar till att öka transparensen i EU:s system för riskvärderingar. Tyvärr är förslaget ogenomtänkt och europeiska livsmedelsföretag kommer att avskräckas från att satsa på innovation i och med att deras pågående forskning riskerar att avslöjas för deras konkurrenter. Vår EU-expert Nicklas Amelin har följt frågan på plats i Bryssel.

Europaparlamentet.

I april 2018 lade EU-kommissionen fram ett förslag om revidering av den grundläggande livsmedelslagstiftningen (förordning 178/2002). Förslaget syftar bl a till att öka transparensen i EU:s system för riskvärderingar, för att bemöta den starka kritik som granskningen av växtskyddsmedlet glyfosat gav upphov till under 2017. Tanken med förslaget är att man på ett tidigt stadium, redan när ett företag lämnar in en ansökan om godkännande till EU:s livsmedelssäkerhetsmyndighet EFSA, ska offentliggöra de vetenskapliga studier som ligger till grund för ansökan. Det kan gälla ansökningar om att godkänna växtskyddsmedel men även t ex nya livsmedel (”novel foods”).

Vällovligt men ogenomtänkt förslag med dåliga konsekvenser

Livsmedelsföretagen och även FoodDrinkEurope har från början varnat för effekterna av det här förslaget. Även om det är angeläget att stärka förtroendet för EFSA och den vetenskapliga grunden för EU:s beslut, är detta inte rätt väg att gå. Ett offentliggörande av studier i ett så tidigt stadium riskerar att göra känslig och avgörande information tillgänglig för konkurrenter i hela världen flera år innan ett godkännande är klart och företaget kan sätta produkten på marknaden. Särskilt utsatta för konkurrens i detta sammanhang är nya livsmedel och aromer, tillsatser och enzymer, eftersom sådana godkännanden gäller generellt och inte bara för det ansökande företaget – och dessutom sällan kan skyddas av patent. Vi menar att ökad transparens inte får ske på bekostnad av företagens möjligheter att få en investering i en ny produkt eller ingrediens att bli lönsam. I annat fall riskerar den nya ordningen att avskräcka företag i livsmedelsbranschen att satsa på forskning och innovation – tvärtemot de politiska föresatserna både i Sverige och i resten av EU att öka FoI-verksamhet för att bibehålla en konkurrenskraftig livsmedelsindustri.

Knapp majoritet röstade fram djupt problematisk text

Både Livsmedelsföretagen och FoodDrinkEurope har under året arbetat intensivt med förslaget och att föra en dialog med beslutsfattare i ministerrådet och Europaparlamentet. I parlamentet hade branschen gott stöd för sina synpunkter hos den tyska kristdemokraten Renate Sommer som ansvarade för parlamentets betänkande om förslaget. Sommer föreslog väsentliga förbättringar i texten, inte minst vad gäller tidpunkten för offentliggörande av studier. Dessvärre fick hon dock en mycket knapp majoritet emot sig när parlamentet röstade om betänkandet den 11 december och den text som då röstades igenom är därför fortsatt djupt problematisk. Dessutom valde Sommer att lämna uppdraget i protest mot utfallet i omröstningen och det blir nu en annan ledamot som får ta över ansvaret för att leda de kommande förhandlingarna med ministerrådet och kommissionen. Ambitionen är att fatta ett beslut senast i mars för att hinna innan EU-valet i maj.

Det är mycket olyckligt att ett förslag med risk för så vittgående konsekvenser har hastats fram av kommissionen, utan att ens genomgå en konsekvensutredning som annars är normen för alla viktigare EU-förslag, för att hantera det politiska tryck som uppstått efter glyfosatfrågan.  Trots att det bara är en mikroskopiskt liten andel av EFSA:s riskvärderingar som blir så kontroversiella som glyfosat, har kommissionen valt att lägga fram ett förslag som riskerar att slå undan benen för forskning och innovation inom hela livsmedelsbranschen.

Livsmedelsföretagen och FoodDrinkEurope fortsätter arbetet med förslaget och riktar nu in sig på att det ska ges rimliga möjligheter att få känsliga delar av studierna klassade som konfidentiella och inte lämnas ut förrän tidigast när EFSA är klar med sin riskvärdering.

Nicklas Amelin

EU-expert
Skicka e-post till Nicklas
+46-8-762 65 18, +46-70-329 60 80