Småskalig svensk livsmedelsproduktion behöver akut hjälp för att överleva

40 procent av Sveriges små- och medelstora livsmedelsproducenter upplever en kraftigt minskad efterfrågan, och de kommande veckorna räknar företagen med att korttidspermittera eller säga upp varannan anställd. Ska företagen överleva krävs bland annat statlig ersättning för inkomstbortfall, enligt en ny företagsenkät av Livsmedelsföretagen.

För att få en tydligare bild av hur coronakrisen har drabbat små och medelstora medlemsföretag genomförde Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal en digital enkät den 3–6 april. Totalt medverkade drygt 100 företag, med i genomsnitt 10 anställda (totalt 1100 personer) och en genomsnittlig omsättning på 23 miljoner kr under 2019. De deltagande företagen ger en representativ bild av läget för tusentals småskaliga livsmedelsproducenter i hela landet.

Lyssna på SR Ekot:s intervju med vår chefekonom Carl Eckerdal

Den första stöten av coronaviruset, med en befolkning som till stor del stannar kvar i hemmen, har drabbat tusentals svenska företag. Bland de som har det tuffast återfinns bagerier, konditorier och annan småskalig livsmedelsproduktion varav många har en stor del av sin försäljning mot de likaledes hårt drabbade hotell- och restaurangbranscherna. Över en natt i början av mars rycktes stora delar av efterfrågan bort för företagen, och efter en månad med kraftigt minskad efterfrågan är konkurserna redan ett faktum.

− Det är uppenbart att företagen är i snabbt behov av fler och förstärkta statliga stödåtgärder. Det de säger till oss att de behöver för att överleva på kort sikt är kontantersättningar vid stora efterfrågebortfall, att staten tar en större kostnad vid permitteringar och hjälp med att få ner hyreskostnaderna. Utan de här åtgärderna kommer uppskattade livsmedelsproducenter i hela landet att försättas i konkurs och tusentals arbetstillfällen gå förlorade, med största sannolikhet för gott, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Läs även: Förslag till nya och förstärkta åtgärder för att rädda små och medelstora livsmedelsföretag

Varannan anställd kommer permitteras eller sägas upp inom en månad

Med en till stora delar utraderad efterfrågan kämpar företagen febrilt med att minska sina kostnader. Personalen är för många små och hantverksbetonade livsmedelsföretag den enskilt största kostnadsposten. Det är därför föga förvånande att hela 33 procent av personalen korttidspermitterats den senaste månaden och att sju procent av personalen har blivit uppsagd. Eftersom företagen inte heller ser några större ljusningar i utvecklingen räknar de med att under de kommande fyra veckorna totalt ha korttidspermitterat 40 procent av personalen, sagt upp 12 procent och varslat 8 procent om uppsägning.

Total andel av personalen som under den senaste månaden, och beräknat den kommande månaden, har påverkats av coronakrisen.

  • Uppsagda 12%
  • Varslade 8%
  • Korttidspermitterade 40%

Källa: Livsmedelsföretagen

40 procent upplever kraftigt minskad efterfrågan

Det råder ingen tvekan om att de mindre företagen inom svensk livsmedelsproduktion har tagit rejält med stryk av coronaviruset. Livsmedelsföretagens undersökning visar att under den senaste månaden tappade tre fjärdedelar av företagen i försäljning. Hela 40 procent av företagen upplevde ett mycket stort tapp i efterfrågan. Sju av tio företag ser dessutom ingen ljusning den kommande månaden utan räknar med fortsatt minskad efterfrågan.

En vikande efterfrågan slår direkt på likviditeten. I en lågmarginalbransch som livsmedelsproduktion så saknar många företag möjlighet att bygga upp ekonomiska buffertar. I undersökningen svarar hälften av företagen att de har ett omedelbart eller stundande behov av att fylla på med likvida medel. Samtidigt undviker företagen helst att öka lånebördan eftersom en högre skuldsättning belastar verksamheten negativt under flera år framöver. Till detta ska läggas att bankerna är ovilliga att låna ut pengar till företag som man bedömer riskerar att gå i konkurs inom kort.

− Stödåtgärder som ger effekt om några månader må vara lovvärda, men för våra små- och medelstora medlemsföretag är de tyvärr ofta helt meningslösa. Många kommer att gå i konkurs de kommande veckorna om de inte får hjälp här och nu. Våra politiker gör en hel del bra saker för näringslivet i stort, men jag tror inte riktigt man förstår hur akut situationen är för mindre företag i en så enormt konkurrensutsatt bransch som livsmedelsbranschen. Det är orealistiskt att tro att en vanlig småföretagare kan bygga upp en ekonomisk buffert för en katastrof av den här omfattningen, säger Carl Eckerdal.

Sex av tio företag rapporterar förhöjd sjukfrånvaro

Personalfrånvaron (VAB, sjukdom och/eller karantän) är en annan faktor de mindre företagen brottas med. Sex av tio har under den senaste månaden haft större frånvaro än normalt för årstiden och de räknar dessutom med att den blir ännu större framöver. Det finns förstås gränser för hur stort manfall ett mindre företag kan hantera utan att produktionen blir lidande, och en knapp femtedel menar att de nu ligger nära gränsen för vad de klarar av.

Ett av tio företag räknar med stora leveransstörningar

En vikande efterfrågan är inte det enda problemet i coronavirusets kölvatten. Hälften av företagen har haft störningar i varuflödena av inkommande rå/insatsvaror. Det kan handla om produkter som fastnar i långväga logistikkedjor eller som till följd av produktionsbortfall i andra länder inte går att upphandla. Än så länge handlar det dock i huvudsak om ”vissa” störningar. Endast tre procent av företagen upplever stora leveransstörningar av råvara/insatsvara. Framöver räknar dock 10 procent av företagen med stora leveransstörningar av råvara.

Hur påverkas ditt företag av coronakrisen?

Vi på Livsmedelsföretagen arbetar hårt för att uppmärksamma regeringen och berörda myndigheter på den akuta situationen bland våra medlemsföretag och vilka åtgärder som krävs för att rädda stora delar av svensk livsmedelsindustri. I detta arbete är information direkt från våra medlemsföretag ovärderlig. Om du är medlem hos oss och har ytterligare kommentarer eller inspel kring det svåra läget som coronakrisen har orsakat får du gärna kontakta vår chefekonom Carl Eckerdal eller vår näringspolitiske expert Patrik Strömer.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert