Stort behov av ökade statliga satsningar på livsmedelsrelaterad forskning och innovation

Staten satsar alldeles för lite på forskning och innovation inom livsmedelsområdet. Därmed riskerar Sverige att tappa sin position som en världsledare inom hållbar livsmedelsproduktion och att missa målen i bland annat Parisavtalet och EU:s färdplan för klimatet. I sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition 2024 efterlyser Livsmedelsföretagen en kraftfull statlig satsning inom livsmedelsområdet.

Livsmedelsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för alla som producerar mat och dryck i Sverige. I sitt inspel till regeringens forsknings- och innovationspolitiska proposition 2024, inlämnat den 31 oktober, lägger Livsmedelsföretagen fram 12 förslag på statliga satsningar inom fyra områden av särskilt stor betydelse för svensk livsmedelsproduktion. Enligt Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman är en kraftfull och långsiktig forskningssatsning på livsmedelsområdet en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå målen i regeringens livsmedelsstrategi, målen i Parisavtalet, FN:s globala mål för hållbar utveckling och EU:s färdplan för klimatet.

Läs mer: Hållbar, konkurrenskraftig och krisberedd – Så framtidssäkrar vi svensk livsmedelsproduktion genom satsningar på forskning och innovation

– Jämfört med många av våra främsta konkurrentländer satsar vi idag förhållandevis lite på livsmedelsforskning och -innovation. Den låga nivån av statliga forsknings- och innovationssatsningar, i kombination med generellt högre kostnader för att producera livsmedel, gör att vi riskerar att tappa vår position som en världsledare inom hållbar livsmedelsproduktion. Men med rätt sorts satsningar, till exempel de vi föreslår i detta inspel, kan Sverige bli ett globalt föredöme inom hållbar livsmedelsproduktion, samtidigt som vi framtidssäkrar livsmedelsindustrins konkurrensförmåga och krisberedskap, säger Björn Hellman.

En stor andel av den livsmedelsrelaterade forskningen i Sverige bedrivs och bekostas idag av företagen själva. De senaste årens kraftigt ökade produktionskostnader och hårt pressade marginaler tvingar allt fler företag att prioritera andra områden. En alltmer anemisk livsmedelskedja riskerar att leda till en försämrad livsmedelsberedskap. Genom att satsa på forskning och innovation kan staten bidra till att bygga upp en dynamisk och välmående livsmedelskedja med förmåga och kapacitet att föda befolkningen även i kris och krig, förklarar Elisabet Rytter, forskningsansvarig på Livsmedelsföretagen.

En stor andel av den livsmedelsrelaterade forskningen i Sverige bedrivs och bekostas idag av företagen själva. I många konkurrentländer satsar även staten stort på FOI.

– Det finns en enorm potential i den svenska livsmedelsindustrin. Vi har goda, till och med unika, förutsättningar att bli ett globalt föregångsland i den hållbara produktionen av högkvalitativa livsmedel. Vi kan visa vägen för resten av världen, samtidigt som vi skapar tusentals jobb i hela landet, stärker vår försörjningsförmåga och ökar befolkningens trygghet. Vi kan och bör framtidssäkra den svenska produktionen av livsmedel. Men för att det ska hända krävs betydande, långsiktiga statliga satsningar på livsmedelsrelaterad forskning och innovation som kan komplettera och katalysera livsmedelsindustrins egna, säger Elisabet Rytter.

Livsmedelsföretagens 12 förslag rör sig inom fyra olika områden av särskilt stor betydelse för svensk livsmedelsproduktion: 1) riktade finansieringssatsningar, 2) stärkt innovationssystem, 3) ökad internationalisering och 4) stärkt högre utbildning. Här är några av förslagen:

  • En ny och större statlig satsning på innovation riktad mot livsmedelsindustrin och handelsledet på minst 125 miljoner kronor per år.
  • Öka nyttiggörande av forskningsresultat i livsmedelsbranschen genom en statlig satsning som innefattar ett årligt anslag till Sweden Food Arena på 20 miljoner kronor.
  • Utveckla och tillgängliggör test- och demoanläggningar med relevans för företag inom livsmedelskedjan.
  • Ge RISE ekonomiska förutsättningar för att delta i och koordinera EU-projekt samt stärk företagens möjligheter att aktivt ta del i EU-projekten.
  • Stärk forskarskolan LiFT genom att ge FORMAS i uppdrag att ge statlig långsiktig medfinansiering med 3 miljoner kronor per år.

Här kan du ladda ner och läsa inspelet i sin helhet: Hållbar, konkurrenskraftig och krisberedd – Så framtidssäkrar vi svensk livsmedelsproduktion genom satsningar på forskning och innovation