Viktig lagstiftning att ha koll på inför 2024

Ny riskklassificeringsmodell, införande av nedskräpningsavgifter, uppdatering av avfallsförordningen och nya direktiv för hållbarhetsrapportering. Sara Sundquist och Marie Rydén från Livsmedelsföretagen går igenom nyheter inom lagstiftning som berör livsmedelsföretagare och som träder i kraft vid årsskiftet.

Ny riskklassificeringsmodell

Livsmedelsverket har under flera år arbetat på en ny riskklassificeringsmodell för livsmedelskontrollen och vid det senaste kontrollbesöket under 2023 borde er verksamhet ha fått en ny riskklassning enligt denna modell. Den träder i kraft 1 januari 2024 och bygger på kontrollfrekvens, alltså antalet besök per fem år. Syftet är att skapa en mer enhetlig riskklassning av livsmedelsföretag oavsett var i landet verksamheten bedrivs vilket vi hoppas leder till en mer likvärdig kontroll. Modellen ger mer livsmedelskontroll tidigare i livsmedelskedjan, för att upptäcka och förebygga såväl hälsorisker som informationsbrister och mindre kontroll av färdigpackade livsmedel i senare led.

Läs mer om den nya riskklassningsmodellen på Livsmedelsverket.se

Nedskräpningsavgifter införs

Under 2023 infördes den första delen av dessa regler och det innebär att alla som sätter engångsplastplastprodukter/förpackningar av flexibla material och matlådor m.fl. på marknaden måste registrera sig, rapportera årligen hur mycket produkter de årligen tillhandahåller på marknaden och betala en årsavgift till Naturvårdsverket. Årsavgiften skall täcka kostnader för handläggning, administration, skräpmätningar och information till konsumenter om hur de skall hantera engångsprodukter.

Första januari 2024 kommer den andra delen då skall producenterna betala en produktavgift (nedskräpningsavgift) per engångsplastprodukt som man sätter på marknaden. Denna produktavgift fördelar Naturvårdsverket sedan ut till kommunerna som ersättning för att de städar upp skräpet från dessa produkter.

Läs mer om vad som gäller på Naturvårdsverkets hemsida Nedskräpnings­avgifter för vissa producenter (naturvardsverket.se)

I Avfallsförordningen införs krav på att separera produkt och emballage

I Avfallsförordning 2020:614 införs från årsskiftet ett krav på att en förpackning som innehåller matavfall skall tömmas så att fler förpackningar skall kunna sorteras ut. Reglerna gäller både för verksamheter och konsumenter och omfattar konsumentförpackningar så väl som transport- och gruppförpackningar Detta gäller oavsett vilket material förpackningarna är av och förpackningar skall bli så tomma som möjligt.

 Läs mer om reglerna på naturvårdsverkets hemsida: Förpackningsavfall från verksamheter (naturvardsverket.se)

EU:s direktiv om företagens hållbarhetsrapportering, CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)

Den 1 januari 2024 börjar CSRD tillämpas. CSRD är ett nytt EU-direktiv som ska säkerställa att företag rapporterar effekten av verksamhetens sociala och miljömässiga aktiviteter. Syftet är att säkra transparens kring hållbarhet och skapa bättre förutsättningar för att EU ska klara sina målsättningar om nettonollutsläpp 2050.

Rapportering | Finansinspektionen

I det nya EU-direktivet ingår även ESRS (European Sustainability Reporting Standards) som är en ny gemensam rapporteringsstandard för hållbarhetsredovisning som täcker in 12 olika rapporteringsområden.

För mer information

Marie Rydén

Näringspolitisk expert

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44