Livsmedelsbranschens huvudaktörer gör gemensam sak av livsmedelsstrategin

I januari enades sju av åtta riksdagspartier om målen för en nationell livsmedelsstrategi, vilket välkomnades av livsmedelsbranschen. Måndagen den 19 juni kommer livsmedelsstrategins mål att debatteras i riksdagen. Livsmedelssektorns branschorganisationer: Lantbrukarnas Riksförbund, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel presenterar nu ett åtgärdsprogram som innehåller 16 förslag för en handlingsfokuserad livsmedelsstrategi. Med det gemensamma programmet hoppas branschen kunna bidra till att nå livsmedelsstrategins mål som tar sikte på 2030.

– Från näringslivets håll har vi poängterat hur viktigt det är att ha långsiktiga förutsättningar och att det finns en vilja att stärka livsmedelsbranschen för att öka den svenska konkurrenskraften. Vi måste naturligtvis också visa enighet och handlingskraft och därför är det mycket glädjande att kunna presentera ett gemensamt åtgärdsprogram för regeringen och oppositionspartierna, säger branschorganisationernas vd:ar i ett gemensamt uttalande.

Programmet tar upp förslag på åtgärder inom de områden som definieras i livsmedelsstrategin: regler och villkor, konsument och marknad samt utbildning och innovation. Branschorganisationerna ägnar också ett avsnitt åt utvärdering och uppföljning. I programmets inledning betonar organisationerna att de 16 åtgärderna inte är en komplett lista, utan ett urval av angelägna åtgärder som kan ses som en start för att få handlingskraft i arbetet med livsmedelsstrategin.

Ett urval av de 16 förslag på åtgärder som branschen vill se från det offentliga:

 • Att företagens kvalitetssäkringssystem och certifieringar beaktas och utreds som alternativ eller komplement till den offentliga livsmedelskontrollen.
 • Att regeringen tar krafttag i förenklingsarbetet genom att bland annat inrätta stöd för rådgivning till små livsmedelsföretag – en slags one stop shop
 • Att samtliga berörda myndigheter får ett tydligt främjandeuppdrag från regeringen
 • Att en utredning kring styrning och ägandeskapet av Nyckelhålsmärkningen genomförs
 • Att det görs en satsning på utbildningar inom livsmedelsområdet i Yrkesvux och Yrkeshögskolan
 • Att Näringsdepartementet lägger ett uppdrag på Statskontoret att utreda Livsmedelsverkets förutsättning och förmåga att utföra sitt uppdrag att främja och stärka svensk konkurrenskraft

Ett urval av åtgärder som branschen uppger att man kommer att arbeta med:

 • Fortsätta att driva nätverket mot livsmedelsbedrägerier
 • Prioritera arbetet med märkningen av svenska livsmedelsprodukter och sätta målet om att 2020 ska 10 000 produkter vara märkta med ursprungsmärkningen ”Från Sverige”
 • Identifiera de viktigaste åtgärderna inom respektive näringsgren för att bidra till målet om halverat matsvinn till 2030
 • Engagera sig i det samverkansinitiativ som genom innovation och forskning syftar till att skapa en livsmedelssektor i världsklass
 • Delta i Näringsdepartementets arbete att ta fram en plan för utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin

 

Jimmy Sandell

Kommunikations- och näringspolitisk chef
Skicka e-post till Jimmy
08-762 65 02, 073-355 06 07