153 riksdagsmotioner om livsmedel och livsmedelsproduktion

Beredskap, sockerskatt, ålfiske, självförsörjning, snus, Systembolaget, gårdsförsäljning, konkurrenskraft och regelkrångel. Vår näringspolitiske expert Patrik Strömer har gått igenom över 4 000 motioner och hittat drygt 150 stycken som handlar om livsmedel och livsmedelsproduktion. ”Det märks att det är valår nästa år”, konstaterar Patrik.

Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, har gått igenom höstens motionsskörd

När den allmänna motionstiden löpte ut den 5 oktober hade riksdagens ledamöter lämnat in totalt 4 150 fristående motioner, drygt 500 fler än förra året. Patrik Strömer, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen, har gått igenom motionsskörden för att hitta russinen i kakan, dvs motioner som direkt eller indirekt handlar om livsmedel och livsmedelsproduktion. Resultatet av hans sökning blev 153 motioner som vi listar här nedanför. Vi bad Patrik förklara lite mer kring motionerna och om han ser några tydliga trender i år.

Patrik, vad är egentligen motioner?

− Det är förslag från riksdagsledamöter till riksdagen. Det kan vara enskilda personer som skriver motioner, men de viktigaste är partimotioner där partiledaren står som undertecknare tillsammans med talespersoner inom partiet. Sedan finns det även kommittémotioner där samtliga ledamöter från ett parti som sitter i samma utskott har skrivit.

Hur ofta händer det att en motion faktiskt blir konkret politik?

− Väldigt sällan. Däremot finns förslagen i skrift och kan användas för att driva en ordinarie politisk process med en statlig utredning som undersöker problemet och lämnar förslag, och sedan blir en proposition från regeringen.

Hur är mängden livsmedelsrelaterade motioner i år jämfört med de föregående 2-3 åren?

− Jag har identifierat 153 stycken, och då har jag inte tagit med motioner som är renodlade lantbruksmotioner, till exempel om vildsvin. Men det är definitivt fler livsmedelsmotioner i år än vanligt. Det ser man även på den totala mängden motioner (4 150 i år jämfört med 3 645 år 2020).

Varför är det så många fler livsmedelsmotioner i år?

− Dels att det är valår nästa år, så det är ett tillfälle för ledamöterna att profilera sig. Sedan har pandemin visat på behovet av beredskap och många verkar ha nåtts av insikten att vi alla behöver äta. Till det här ska läggas att både lantbruk och livsmedelsproduktion är rätt hårt reglerade branscher med mycket lagstiftning.

Märker du av några trender när det gäller vilka frågor motionerna tar upp?

− Det är mycket kring beredskapen och försörjningsförmågan. Inom civilförsvaret är sjukvård, dricksvatten och livsmedel helt nödvändigt för att samhället ska klara en kris. Sedan är det flera motioner som tar upp myndigheternas betydelse för att Sverige ska ha en konkurrenskraftig livsmedelsproduktion. Färre krångliga regler och mer systematisk uppföljning efterfrågas också på flera håll.

För att underlätta för läsaren så har Patrik sorterat in de 153 livsmedelsrelaterade motionerna i följande kategorier:

  • Livsmedelsstrategin och kommittémotioner inom utgiftsområde 23
  • Hållbarhet
  • Totalförsvar och krisberedskap
  • Nutritionsfrågor och folkhälsa
  • Fisk och fiske
  • Djurskydd
  • Alkohol
  • Gårdsförsäljning
  • Konkurrensfrågor

Livsmedelsstrategin och kommittémotioner inom utgiftsområde 23

Här har vi de mest genomarbetade motionerna som hela partigrupperna står bakom. Alla som rör utgiftsområde 23 handlar om budget. Även motioner som nämner Livsmedelsstrategin finns med här.

Centerpartiet – Areella näringar, landsbygd och livsmedel
https://data.riksdagen.se/fil/D1C344EC-0200-41C3-8E68-5E8030471DD8

Motion 2021/22:4134 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Moderaterna – Areella näringar, landsbygd och livsmedel
https://data.riksdagen.se/fil/87B8EDEC-39A0-4995-A717-856D98F8E7B9

Motion 2021/22:4182 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Sverigedemokraterna – Areella näringar, landsbygd och livsmedel
https://data.riksdagen.se/fil/C28314F5-EEA4-4E9B-AA3E-D09DC7ABE494

Motion 2021/22:3889 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Kristdemokraterna – Areella näringar, landsbygd och livsmedel
https://data.riksdagen.se/fil/F9F0C12F-DFE4-4A42-9459-0C5AEE4A5F04

Motion 2021/22:3880 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Liberalerna – Areella näringar, landsbygd och livsmedel
https://data.riksdagen.se/fil/2D0CB103-779D-4103-BA16-E2D6B1760B30

Motion 2021/22:3956 av Jakob Olofsgård m.fl. (L)

Uppdatering av livsmedelsstrategin
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024060

Motion 2021/22:4060 av Maria Gardfjell (MP)

Myndigheter ska beakta livsmedelsstrategin
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022676

Motion 2021/22:2676 av Sten Bergheden (M)

Tydliga mål för att uppnå livsmedelsstrategin
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022677

Motion 2021/22:2677 av Sten Bergheden (M)

Implementering av livsmedelsstrategin

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902211

Motion 2021/22:211 av Mikael Larsson (C)

Hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet märks tydligare under motioner som handlar om konkurrenskraft. I den här kategorin handlar det mer om omställning, cirkulära system och minskad klimatpåverkan.

Cirkulära livsmedelssystem
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023930

Motion 2021/22:3930 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C)

Regenerativt jordbruk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024079

Motion 2021/22:4079 av Maria Gardfjell (MP)

Miljö- och klimatvinster med ekologisk produktion
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024081

Motion 2021/22:4081 av Maria Gardfjell (MP)

Cirkulär va och vatten
https://data.riksdagen.se/fil/BBFAE318-A14F-44E7-BF5D-234E7A4FC1B1

Motion 2021/22:3681 av Magnus Ek m.fl. (C)

Hållbara gröna och blå näringar
https://data.riksdagen.se/fil/1B584B85-5689-4CE6-87C0-3337201AD03A

Motion 2021/22:3650 av Kristina Yngwe m.fl. (C)

Ekologisk mat
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022679

Motion 2021/22:2679 av Sten Bergheden (M)

Utveckling av genmodifierade grödor
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022520

Motion 2021/22:2520 av Hans Rothenberg (M)

Angående en hållbar biavel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022222

Motion 2021/22:2222 av Helena Storckenfeldt (M)

Biodling
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021159

Motion 2021/22:1159 av Kjell-Arne Ottosson (KD)

Översyn av förmånsbeskattning av färdigproducerad mat
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021354

Motion 2021/22:1354 av Elisabeth Björnsdotter Rahm och Ann-Britt Åsebol (båda M)

Koldioxidmärkning och pantsystem för en cirkulär ekonomi
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021408

Motion 2021/22:1408 av Fredrik Lundh Sammeli m.fl. (S)

Trappa ned statens stöd till ekologisk odling
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902852

Motion 2021/22:852 av Mats Green m.fl. (M)

Ekologisk odling – ett problem för livsmedelsförsörjningen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902858

Motion 2021/22:858 av Mats Green m.fl. (M)

Pant på saftflaskor – en stor miljövinst
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902480

Motion 2021/22:480 av Michael Rubbestad (SD)

Medvetenhet kring skador av plast i livsmedel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902236

Motion 2021/22:236 av Markus Wiechel och Ludvig Aspling (båda SD)

Totalförsvar och krisberedskap

Efter pandemin är detta ett nytt område som fått ökat politiskt intresse.

Det civila försvaret och krisberedskapen
https://data.riksdagen.se/fil/6100935D-EC36-4FA5-ADD2-4F087077E273

Motion 2021/22:4197 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)

Nationell samling för en stärkt livsmedelsförsörjning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023857

Motion 2021/22:3857 av Kalle Olsson m.fl. (S)

Livsmedelsstrategin och corona
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023850

Motion 2021/22:3850 av Teresa Carvalho m.fl. (S)

Civil beredskap för en ökad motståndskraft mot kriser och krig
https://data.riksdagen.se/fil/049DD562-643B-4329-9860-B1B38AD13271

Motion 2021/22:3642 av Pål Jonson m.fl. (M)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023187

Motion 2021/22:3187 av Nooshi Dadgostar m.fl. (V)

Samhällets motståndskraft – en stärkt krisberedskap och ett stärkt civilt försvar
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023216

Motion 2021/22:3216 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Totalförsvarsplanering och livsmedelsberedskap
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022855

Motion 2021/22:2855 av Betty Malmberg och Marléne Lund Kopparklint (båda M)

Beredskapslager för livsmedel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022773

Motion 2021/22:2773 av Sten Bergheden (M)

Plan för viktiga livsmedelsanläggningar
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022732

Motion 2021/22:2732 av Sten Bergheden (M)

Livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022680

Motion 2021/22:2680 av Sten Bergheden (M)

Jordbruksmark och livsmedelsförsörjning i Stockholmsregionen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022341

Motion 2021/22:2341 av Nina Lundström (L)

Självförsörjningsgraden av livsmedel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021954

Motion 2021/22:1954 av Sten Bergheden (M)

Inrätta beredskapskommission
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021961

Motion 2021/22:1961 av Lars Jilmstad (M)

Sveriges lantbruk är samhällsviktig verksamhet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021742

Motion 2021/22:1742 av Cecilie Tenfjord Toftby (M)

Beredskapslager för livsmedel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021289

Motion 2021/22:1289 av Ida Karkiainen m.fl. (S)

Nationella beredskapslager
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H90245

Motion 2021/22:45 av Ann-Christine From Utterstedt och Eric Westroth (båda SD)

Nutritionsfrågor och folkhälsa

God hälsa för var och en
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023076

Motion 2021/22:3076 av Daniel Andersson (S)

Kost-, nutritions- och näringslära för sjukvårdspersonal
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022913

Motion 2021/22:2913 av Markus Wiechel och Mats Nordberg (båda SD)

Optimalt näringsintag
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022919

Motion 2021/22:2919 av Markus Wiechel (SD)

Äldres rätt att få välja sin mat
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022687

Motion 2021/22:2687 av Sten Bergheden (M)

Bättre mat för våra äldre
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022492

Motion 2021/22:2492 av Alexandra Anstrell (M)

Ta bort förbudet mot att göra reklam för modersmjölksersättning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022352

Motion 2021/22:2352 av Robert Hannah (L)

Självbestämmande gällande snus
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022043

Motion 2021/22:2043 av Johnny Skalin (SD)

Möjlighet till vegansk kost i förskolor och skolor i alla kommuner
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021682

Motion 2021/22:1682 av Magnus Manhammar (S)

Reglering av marknadsföring av ohälsosamma livsmedel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021694

Motion 2021/22:1694 av Magnus Manhammar (S)

Skolmjölksstödet: För alla barns rätt till mjölk i skolan
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021048

Motion 2021/22:1048 av Anna-Belle Strömberg (S)

Producentavgift på sockersötade drycker
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021277

Motion 2021/22:1277 av Mats Wiking m.fl. (S)

Se över möjligheten till en sockerskatt
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021051

Motion 2021/22:1051 av ClasGöran Carlsson och Monica Haider (båda S)

Producentavgift på sockersötade drycker
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902970

Motion 2021/22:970 av Per-Arne Håkansson (S)

Fördjupad analys av att införa sockerskatt
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902805

Motion 2021/22:805 av Pia Nilsson (S)

Inför en skatt på läsk innehållande socker
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902757

Motion 2021/22:757 av Mikael Strandman (SD)

En folkhälsa för välmående
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902442

Motion 2021/22:442 av Karin Rågsjö m.fl. (V)

Förbud mot erbjudanden och kampanjer på godis och läsk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902355

Motion 2021/22:355 av Yasmine Eriksson (SD)

Hälsosam och kvalitetssäkrad skolmat
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902247

Motion 2021/22:247 av Markus Wiechel (SD)

Ursprungsmärkning och minskad användning av skadliga produkter i livsmedel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902318

Motion 2021/22:318 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Kvalitativ kost inom offentlig verksamhet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902239

Motion 2021/22:239 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Nationell strategi för nutrition och fysisk aktivitet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902233

Motion 2021/22:233 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Översyn av tillsatser i mat
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H90224

Motion 2021/22:24 av Johnny Skalin och Angelica Lundberg (båda SD)

Skatteväxla för folkhälsan
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H90227

Motion 2021/22:27 av Angelica Lundberg (SD)

Fisk och fiske (Fiskodlingar, restriktioner av fångst och bevarande av ålfiske)

Hållbart fiske
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024041

Motion 2021/22:4041 av Magnus Oscarsson m.fl. (KD)

Rädda de bestånd av sill, strömming och torsk som finns kvar i Östersjön
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024083

Motion 2021/22:4083 av Elisabeth Falkhaven och Maria Gardfjell (båda MP)

Ålfisketillstånd
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023915

Motion 2021/22:3915 av Anders Åkesson och Magnus Ek (båda C)

Värna strömmingen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023618

Motion 2021/22:3618 av Lars Beckman (M)

En hållbar fiskeripolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023434

Motion 2021/22:3434 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Hållbar fiskeripolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023332

Motion 2021/22:3332 av Sanne Lennström m.fl. (S)

Det industriella trålfisket i Östersjön
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023427

Motion 2021/22:3427 av Kjell Jansson (M)

Bevarandet av ålfiske
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023014

Motion 2021/22:3014 av Björn Söder m.fl. (SD)

Bevara ålfisket – ett nationellt kulturarv
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022808

Motion 2021/22:2808 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Marin miljö och vattenvård
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022461

Motion 2021/22:2461 av Martin Kinnunen m.fl. (SD)

Svenskt fiske och vattenbruk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022480

Motion 2021/22:2480 av Runar Filper m.fl. (SD)

Ålfiske
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022070

Motion 2021/22:2070 av Sofia Nilsson (C)

Förutsättningar för landbaserade fiskodlingar
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022163

Motion 2021/22:2163 av Pål Jonson (M)

Import av odlad fisk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902246

Motion 2021/22:246 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Djurskydd (Djurens välbefinnande och regelverket kring slakt)

Bedövning av djur inför slakt
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024085

Motion 2021/22:4085 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP)

Djurskydd
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023430

Motion 2021/22:3430 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Slakttransporter
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023021

Motion 2021/22:3021 av Markus Wiechel (SD)

Gårdsnära slakt
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023030

Motion 2021/22:3030 av Markus Wiechel (SD)

Öka Livsmedelsverkets effektivitet när det gäller besiktning av slaktdjur
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022772

Motion 2021/22:2772 av Sten Bergheden (M)

Märkning av importerat halalslaktat kött
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022774

Motion 2021/22:2774 av Sten Bergheden (M)

Inga burar inom den svenska äggindustrin
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021341

Motion 2021/22:1341 av Elin Lundgren (S)

Mobila slakterier
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902621

Motion 2021/22:621 av Tobias Andersson (SD)

Skärpta krav på kycklingindustrin
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902328

Motion 2021/22:328 av Markus Wiechel och Alexander Christiansson (båda SD)

Obedövad slakt
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902231

Motion 2021/22:231 av Markus Wiechel och Charlotte Quensel (båda SD)

Alkohol

En moderniserad alkoholpolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023760

Motion 2021/22:3760 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M)

Försäljning av öl och vin i landsbygdsbutiker
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023622

Motion 2021/22:3622 av Lars Beckman (M)

En uppdaterad alkohollagstiftning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023623

Motion 2021/22:3623 av Lars Beckman (M)

Lägre alkoholskatt och moms för mindre producenter av alkohol
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023612

Motion 2021/22:3612 av Lars Beckman (M)

Småskalig dryckesproduktion
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023515

Motion 2021/22:3515 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)

En finländsk modell för försäljning av öl
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023534

Motion 2021/22:3534 av Magnus Ek (C)

Avskaffa Systembolagets monopol
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023549

Motion 2021/22:3549 av Lars Beckman (M)

Försäljning av öl och vin i licensierade livsmedelsbutiker
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023498

Motion 2021/22:3498 av Alireza Akhondi m.fl. (C)

Avskaffa mattvånget i alkohollagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023043

Motion 2021/22:3043 av Boriana Åberg (M)

Sänkt ålder för att få handla på Systembolaget
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023044

Motion 2021/22:3044 av Boriana Åberg (M)

Reformera alkohollagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023068

Motion 2021/22:3068 av Boriana Åberg (M)

Avskaffande av Systembolagets monopol
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023069

Motion 2021/22:3069 av Boriana Åberg (M)

Översyn av matkravet i alkohollagen
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022817

Motion 2021/22:2817 av Katarina Brännström (M)

Bättre villkor för mikrobryggerier
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022165

Motion 2021/22:2165 av Pål Jonson (M)

Minska ölskatten för de små bryggerierna
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021935

Motion 2021/22:1935 av Sten Bergheden (M)

Statligt statistikansvar för alkoholområdet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021522

Motion 2021/22:1522 av Camilla Brodin (KD)

Systembolaget som en positiv kraft
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021594

Motion 2021/22:1594 av Anders Åkesson och Per Åsling (båda C)

Avskaffa krav på matservering för alkoholtillstånd
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H90261

Motion 2021/22:61 av Bo Broman (SD)

Gårdsförsäljning

Gårdsförsäljning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023624

Motion 2021/22:3624 av Lars Beckman (M)

Införande av gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023235

Motion 2021/22:3235 av Annicka Engblom (M)

Gårdsförsäljning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023253

Motion 2021/22:3253 av John Widegren (M)

Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga drycker
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023328

Motion 2021/22:3328 av Saila Quicklund (M)

Gårdsförsäljning av småländska alkoholhaltiga drycker
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023176

Motion 2021/22:3176 av Helena Bouveng och Mats Green (båda M)

Gårdsförsäljning i Östergötland
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022847

Motion 2021/22:2847 av Betty Malmberg (M)

Tillåtande av gårdsförsäljning på försök
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022686

Motion 2021/22:2686 av Sten Bergheden (M)

Gårdsförsäljning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022704

Motion 2021/22:2704 av Sten Bergheden (M)

Gårdsförsäljning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022171

Motion 2021/22:2171 av Margareta Cederfelt (M)

Gårdsförsäljning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902765

Motion 2021/22:765 av Anders Åkesson och Per Schöldberg (båda C)

Gårdsförsäljning nu
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902772

Motion 2021/22:772 av Kerstin Lundgren (C)

Gårdsförsäljning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902250

Motion 2021/22:250 av Markus Wiechel m.fl. (SD)

Gårdsförsäljning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902152

Motion 2021/22:152 av Edward Riedl (M)

Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021949

Motion 2021/22:1949 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)

Konkurrensfrågor

Här har vi samlat motioner kring frågor som påverkar konkurrensvillkoren för svensk livsmedelsproduktion.

Nationellt stöd för mjölkproduktion
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023918

Motion 2021/22:3918 av Linda Modig (C)

Mångfaldsmat – mat med skyddad ursprungsbeteckning och skyddad geografisk beteckning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9024208

Motion 2021/22:4208 av Maria Gardfjell och Anna Sibinska (båda MP)

Statlig kontrollstyrka mot livsmedelsfusk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023654

Motion 2021/22:3654 av Niels Paarup-Petersen (C)

Livsmedelsverkets avgifter
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023552

Motion 2021/22:3552 av Lars Beckman (M)

Ett starkt svenskt jordbruk – en blomstrande landsbygd
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023437

Motion 2021/22:3437 av Jessica Rosencrantz m.fl. (M)

Närproducerade livsmedel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9023098

Motion 2021/22:3098 av Cecilia Widegren (M)

Utveckling av Campus Grythyttan
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022925

Motion 2021/22:2925 av Dennis Dioukarev (SD)

Lantbrukets produktionsskatter
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022838

Motion 2021/22:2838 av Betty Malmberg (M)

En konkurrenskraftsjämförelse årligen för lantbruket
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022775

Motion 2021/22:2775 av Sten Bergheden (M)

Sänk slakteriavgifterna
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022778

Motion 2021/22:2778 av Sten Bergheden (M)

Klassificeringen av jordbruk som en miljöfarlig verksamhet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022766

Motion 2021/22:2766 av Sten Bergheden (M)

Utvärdering av samhällsnyttan av målen för ekologiska livsmedel inom offentlig upphandling
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022770

Motion 2021/22:2770 av Sten Bergheden (M)

Strategi för ökad produktion och export av svensk mat
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022724

Motion 2021/22:2724 av Sten Bergheden (M)

Svensk lagstiftning vid offentlig upphandling av mat
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022726

Motion 2021/22:2726 av Sten Bergheden (M)

Stärkt konkurrenskraft för Sveriges bönder
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022678

Motion 2021/22:2678 av Sten Bergheden (M)

Sverigevänlig konsumentpolitik
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022534

Motion 2021/22:2534 av Angelica Lundberg m.fl. (SD)

Antibiotikamat importeras från EU
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022667

Motion 2021/22:2667 av Sten Bergheden (M)

Svenska livsmedel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022479

Motion 2021/22:2479 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Levande landsbygd
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022451

Motion 2021/22:2451 av Eric Palmqvist m.fl. (SD)

Låt det svenska jordbruket prestera
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022454

Motion 2021/22:2454 av Staffan Eklöf m.fl. (SD)

Innovativ livsmedelsforskning
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9022219

Motion 2021/22:2219 av Helena Storckenfeldt (M)

Även offentliga bespisningar och kök måste kunna uppge ursprungsland på maten
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021956

Motion 2021/22:1956 av Sten Bergheden (M)

Statlig livsmedelskontroll
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021912

Motion 2021/22:1912 av Johnny Skalin (SD)

Förpackningsdatum på livsmedel
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021579

Motion 2021/22:1579 av Johnny Skalin (SD)

Servering av mat som inte får produceras i Sverige
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021651

Motion 2021/22:1651 av Rickard Nordin (C)

Förbud mot halal- och koscherslakt
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902985

Motion 2021/22:985 av Richard Jomshof (SD)

Stadsnära jordbruk och odlingar i Stockholm
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021045

Motion 2021/22:1045 av Anders Österberg (S)

Ett fritt och konkurrenskraftigt jordbruk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H9021132

Motion 2021/22:1132 av John Weinerhall (M)

Förenkling av regelverk för att gynna småskalig livsmedels- och djurproduktion
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902597

Motion 2021/22:597 av Jan Ericson (M)

Stötta svenskt mathantverk
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902895

Motion 2021/22:895 av Saila Quicklund (M)

Offentlig upphandling av mat bör ske utifrån minimikraven i svensk lag
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902160

Motion 2021/22:160 av Edward Riedl (M)

Insatser mot djurrättsextremisters brottslighet
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902186

Motion 2021/22:186 av Fredrik Lindahl (SD)

Nationell enhet inom polisen för utredning av brott mot lantbrukare av djurrättsaktivister
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902202

Motion 2021/22:202 av Mikael Larsson (C)

Årliga inventeringar för att säkra lantbruk och fiskerinäring
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H902113

Motion 2021/22:113 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

4150 motioner

Totalt har riksdagsledamöterna lämnat in 4150 fristående motioner. Du hittar samtliga på Riksdagens hemsida.

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert