Bidra till säkrare affärsrelationer

Inom EU upplever en del företag att de blir orättvist behandlade i sina affärsrelationer. Det kan gälla utnyttjande av maktpositioner och avtalsförhållanden.

På initiativ av EU-parlamentet och Kommissionen lanserades därför i september 2013 det europeiska branschinitiativet för god affärssed. Branschinitiativet utgör endast ett komplement till lagstiftning på EU-nivå och nationellt. Branschöverenskommelsen är frivillig,

Lagstiftning om uppförandekod

Kommissionen utreder på uppdrag av Europaparlamentet och ministerrådet om det framöver kan bli aktuellt att eventuellt lagstifta om en uppförandekod. Men först vill man pröva om det går att stävja missförhållanden utan tvingande lagstiftning. Detta genom frivillig samverkan inom hela livsmedelskedjan.

Livsmedelsbranschen har på frivillig basis har tagit fram ett initiativ där företag kan registrera sig och vid behov få hjälp med vägledning av vad som är rättmätiga och orättmätiga affärsmetoder.

Branschinitiativet ”The Supply Chain Initiative” består av en uppsättning principer som ska främja god affärssed och därigenom säkerställa rättvisa affärsrelationer i försörjningskedjan för livsmedel.

Dessa rättigheter och skyldigheter gäller vid tvister gentemot de andra företag som också valt att ansluta sig till det frivilliga ramverket.

Ökad säkerhet

Kommissionen har konstaterat att det hittills är få små och medelstora företag som registrerat sig. Hittills är det huvudsakligen större företag verksamma i flera EU-länder som anslutit sig. De problem som ligger bakom branschöverenskommelsen bottnar i mångt och mycket på klagomål från företag i EU:s södra och östra delar.

Sverige och Norden anses överlag ha väl fungerande affärsklimat men en registrering kan vara en möjlighet till ökad säkerhet vid export till övriga EU-marknaden. En registrering innebär dock också vissa administrativa och juridiska åtaganden för de deltagande företagen.

Klicka här för mer information om branschinitiativet

Bakom branschinitiativet står ett antal europeiska branschorganisationer: FooddrinkEurope, AIM, European Brands Association, Euro Coop, Independent Retail Europe, EERT, CELCAA, EuroCommerce.