Ekologiskt tappar fart men robotiseringen ökar

Trots köpstarka konsumenter på hemmamarknaden är tillväxten för svensk livsmedelsindustri fortsatt svag. Dyra råvaror fortsätter pressa lönsamheten, den ekologiska marknaden växer alltjämt men i minskad takt och många företag investerar i automatisering för att öka effektiviteten och få ner kostnaderna. Det är några av slutsatserna i chefekonom Carl Eckerdals analys av läget för svenska livsmedelsproducenter andra kvartalet 2017.

Konjunkturbrev september 2017 – ”Robotar producerar framtidens mat”

Totalt sett blev årets andra kvartal något av en besvikelse för svenska livsmedelsproducenter, och den sena påsken verkar inte ha haft någon spårbar positiv effekt på försäljningen. På hemmamarknaden var indexutfallet bara svagt starkare än första kvartalet och volymökningen var modest. I ljuset av att svenska konsumenter är köpstarka och att befolkningen ökar är det ett klent resultat. Tillväxten för livsmedelsexporten minskade från 10,2% (Q1) till 5,7% (Q2), men jämfört med utvecklingen 2016 är det fortfarande att betrakta som en återhämtning.

Ekologiskt fortsätter att öka men i lägre takt

I flera år har marknaden för och produktionen av ekologiska livsmedel växt kraftigt. Nu finns det tecken på att tillväxten mattas av. 65% av Livsmedelsföretagens medlemsföretag uppger att de ökar sin produktion av ekologiskt, men bara 2% anger att de ökar den mycket. Efterfrågan är hög men produktionen hämmas av bristen på ekologisk råvara. 35% av medlemsföretagen anger att råvaruutbudet är begränsat under delar av året, medan 13% uppger att bristen är konstant.

– Det ekologiska sortimentet har blivit så stort att det går nästan inte att som leverantör enbart erbjuda ”konventionella” produkter. 85% av våra medlemsföretag har ekologiska alternativ och 5% till kommer snart kunna erbjuda det. Men det betyder inte nödvändigtvis att ekologiskt är mer lönsamt. Det är bara vart fjärde företag som har högre lönsamhet på sina ekologiska produkter än på sitt övriga sortiment, säger Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen.

Ökade kostnader för råvaror pressar lönsamheten

Råvarukostnaderna fortsätter uppåt andra kvartalet om än med minskad ökningstakt. Ökade råvarupriser slår hårdare mot livsmedelsproducenter än mot många andra industrigrenar.

– På den svenska marknaden är det väldigt svårt att som livsmedelsproducent få igenom prishöjningar som kan kompensera för ökade råvarukostnader. I mer cykliska industrigrenar finns det en större förståelse hos kunderna att leverantörer måste höja sina priser på grund av dyrare råvaror. Men när det gäller livsmedelsproduktion så leder ökade råvarupriser nästan alltid till minskad lönsamhet, och det är ett stort problem, säger Carl Eckerdal.

Ökad robotisering av livsmedelsindustrin

Svenska livsmedelsföretag kämpar med flera utmaningar, däribland en liten hemmamarknad, stora geografiska avstånd till EU-marknaden, och en av världens högsta arbetskraftskostnader. Ett av svaren på de här utmaningarna är att öka teknikinnehållet i produktionen, dvs att automatisera. Trots att en stor del av medlemsföretagen på senare år ökat sina investeringar i automatisering så uppger 85% att det finns potential att automatisera ännu mer.

– Att automatisera sin produktion är inte en universallösning och det är inte relevant för alla företag. Men för många företag, särskilt de lite större, kan det göra en enorm skillnad. Genom att effektivisera produktionen kan man få ner kostnaderna, och då kan man på allvar möta konkurrensen från länder som Polen, Tyskland och Frankrike där man har enorma stordriftsfördelar, och som i Polens fall, låga arbetskraftskostnader, säger Carl Eckerdal.

Många företag har redan gått från ord till handling och andra kommer investera inom kort. 16% av medlemsföretagen uppger att de under det kommande året ska öka sina satsningar på robotar eller annan utrustning som ökar automationsgraden. 63% uppger att de kommer göra det inom några år. På kort sikt kommer de flesta företag att investera i fasta robotlösningar, men mobila robotar (som inte är låsta till ett visst produktionsmoment) kommer bli allt vanligare i takt med att tekniken utvecklas och kommer ner i pris.

 

Här kan du lyssna på senaste avsnittet av Feeder, där Carl Eckerdal kommenterar konjunkturbrevet.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98