Kommentar till vårpropositionen

Näringspolitik är mycket mer än det som sker på Näringsdepartementet. I vårpropositionen som presenteras i dag saknar Livsmedelsföretagen en sammanhållen politik för företagande. 

Livsmedelsföretagen är positiva till den exportstrategi som regeringen inlett, liksom arbetet med den nationella livsmedelsstrategin som syftar till att öka livsmedelsproduktionen i Sverige, och som har ett tydligt exportfokus.

Försvårar för företagande
Men det som genomsyrar vårbudgeten, och som betyder mer i praktiken än ovanstående program, är en politik som försvårar för företagande. Regeringen gör det dyrare att anställa unga genom att höja arbetsgivargifterna, försvåra landsbygdsföretagande genom höjda energiskatter och höja skatterna på bensin och diesel. Dessutom skapas osäkerhet kring vilka ytterligare skatter som ska höjas och vilka nya som ska införas. Det är motsatsen till framgångsrik näringspolitik.

Stor exportpotential
I dag presenterar Livsmedelsföretagen ny statistik över livsmedelsexporten. Den visar stor potential för fortsatt stark tillväxt för svensk livsmedelsexport. Rätt utnyttjat leder ökad export av livsmedel till jobb för unga och utrikesfödda på den svenska landsbygden. Vårbudgeten går tyvärr i motsatt riktning.

Regelförenklingar
Regeringen skulle kunna göra mycket för jobb och företagande genom att fokusera på regelförenklingar. Det är klok politik som inte på något vis påverkar statsbudgeten negativt. Redan i dag tas steg av myndigheter själva: både Jordbruksverket och Livsmedelsverket har genomfört eller genomför så kallade ”förenklingsresor” för att kartlägga vilka regelförenklingar som är möjliga. Dessa initiativ är bra, och erfarenheterna från dem bör tas tillvara av regeringen. Men samtidigt vet vi att svenska myndigheter ofta lägger ytterligare ett regelverk utöver de direktiv och förordningar som beslutas på EU-nivå. I Konkurrenskraftsutredningens direktiv som nyligen presenterades för regeringen föreslås att nationella särregler bör grundas på en analys av hur konkurrenskraften för svenska företag påverkas. Denna ”anti-goldplating-princip” ställer sig Livsmedelsföretagen bakom.

Före valet lovade Stefan Löfven att all politik skulle prövas mot om den leder till nya jobb. Statsministern har också flera gånger sagt att det övergripande målet för regeringens politik är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU. Livsmedelsföretagen beklagar att de steg som i dag tas i vårbudgeten inte tycks arbeta mot dessa mål.