Konjunkturbarometern: Ljusning för livsmedelsindustrin

Efter en lång serie svaga kvartalsutfall syns tecken på en vändning för livsmedelsindustrin i Sverige. Livsmedelsföretagens konjunkturbarometer för andra kvartalet visar på en tydlig förbättring av företagens lönsamhet, mycket tack vare stabilare råvarupriser.

– Vi ser den starkaste lönsamhetssiffran på tre år. Förhoppningsvis kommer detta i förlängningen leda till en positivare utveckling även för sysselsättningen och investeringsviljan inom livsmedelsindustrin, säger Livsmedelsföretagens chefsekonom Carl Eckerdal.

Indexet över livsmedelsindustrins samlade lönsamhetsförändring mätt i årstakt hamnade på 67 för andra kvartalet i år, att jämföras med 56 under andra andra kvartalet. (Ett indextal över 50 innebär en positiv förändring av lönsamheten).

– Mycket av lönsamhetsförbättringarna i företagen beror på att råvarupriserna stabilserats, men vi ser också att de senare årens rationaliseringsåtgärder börjar ge resultat, säger Carl Eckerdal.

Något tydligt trendbrott när det gäller företagens försäljningsvolymer går dock ännu inte att se. Föräljningen under andra kvartalet ökade knappt både på den inhemska marknaden och på exportmarknaden (index 53 och 56).

Merparten av den svenska livsmedelsexporten sker inom EU och många av de svenska exportföretagen tyngs av den starka kronan och den svaga konjunkturen i många EU-länder.

Trots det är många företag i färd med att utöka sina exportsatsningar. Enligt konjunkturbarometern har 4 av 10 företag för avsikt att utöka sina exportmarknader med ytterligare 1-2 länder de kommande åren.

Carl Eckerdal

Chefekonom
Skicka e-post till Carl
08-762 61 96, 070-497 11 98