Livsmedelsföretagens inspel till regeringens forskningspolitiska proposition

Sverige behöver en samlad, kraftfull och långsiktig forskningssatsning på livsmedels- och nutritionsområdet. Det skriver Livsmedelsföretagen i inspelet till regeringens kommande forskningspolitiska proposition. Satsningen är en nödvändig och lönsam investering för förbättrad folkhälsa, ett hållbart samhälle och ökad livsmedelsproduktion.

Sverige har förutsättningarna att kraftfullt bidra till att möta dessa tre utmaningar. Vi har en relativt stark forskningsposition inom livsmedel och nutrition, en unik industriell struktur med livsmedelsföretag kombinerat med världsledande leverantörer av utrustning och förpackning samt goda grundförutsättningar för en hållbar och etisk produktion av säkra och högkvalitativa produkter och råvaror. Detta ger styrka och potential att samtidigt ta tillvara på affärsmöjligheterna i den ökande hälsotrenden och vara del av lösning på flera av de globala utmaningarna

Samtidigt står livsmedelsindustrin inför en rad utmaningar:

 • En låg investeringsnivå och bristfällig kompetens inom forskning och innovation i betydande delar av branschen.
 • Förutsättningarna för företagen att bedriva forsknings- och utvecklingsarbete i Sverige är sämre än i andra länder vilket medför att FoU-verksamhet flyttar ut ur landet.
 • Sveriges relativt starka internationella position inom livsmedelsvetenskap och nutrition riskerar att försvagas då nationella satsningar inom området tydligt släpar efter.
 • Trots sin storlek och betydelse för hälsa, miljö och samhällsekonomi saknas det långsiktiga offentliga forskningssatsningar på livsmedelsområdet.
 • Ogynnsamma förutsättningar för instituten att fylla den viktiga rollen som länk mellan akademi och företag och som stöd till företagen.
 • Antalet studenter som söker till de livsmedelsinriktade högre utbildnings-programmen och som examineras ligger på en så låg nivå att det snabbt kan uppstå en situation där livsmedelsbranschen får problem att anställa medarbetare med rätt kompetens.

Våra förslag

För att ta vara på möjligheterna och samtidigt hantera branschens utmaningar och svagheter krävs en samlad, kraftfull och långsiktig satsning på forskning och innovation. Livsmedelsföretagen föreslår därför följande:

 1. Skapa ett nationellt råd för livsmedelsforskning som ett första steg mot internationellt konkurrenskraftiga forskningsförutsättningar.
 2. Avsätt medel för en långsiktig satsning på tillämpad livsmedelsforskning. Komplettera med en samlad satsning på grundläggande forskning.
 3. Ge tydligt politiskt stöd till svensk medverkan i kommande FoodKIC.
 4. Fokusera insatserna mot hälsosamt och hållbart.
 5. Underlätta och stimulera tvärsektoriella och tvärvetenskapliga arbetssätt.
 6. Bredda institutens verksamhet tillsammans med en stärkt finansiering.
 7. Stärk de livsmedelsinriktade högre utbildningsprogrammen utifrån företagens kompetensbehov och tydliggör ett nationellt ansvar.
 8. Utveckla en forskarskola för livsmedel anpassad till företagens förutsättningar.

Elisabet Rytter

Forsknings- och nutritionsansvarig