Livsmedelsindustrin drabbas hårdast av kilometerskatt

Den 7 maj publicerade regeringen direktiven för den kommitté som ska ta fram förslag på en ”avståndsbaserad vägslitageskatt för tunga lastbilar”, den s k kilometerskatten. Enligt den tidigare expertmyndigheten kommer skatten att slå allra hårdast mot livsmedelsindustrin.

– Det är anmärkningsvärt att regeringen å ena sidan skapar en nationell livsmedelsstrategi som syftar till att stärka konkurrenskraften för svensk livsmedelsproduktion, men å andra sidan arbetar för att direkt försämra konkurrenskraften ytterligare, säger Fredrik Torehammar, chef Public Affairs på Livsmedelsföretagen.

Enligt en tidigare utredning av SIKA (numera Trafikanalys) så är livsmedelsindustrin den bransch som skulle få den högsta ökningen av transportkostnader om skatten blir verklighet. Den främsta förklaringen är att andelen lastbilstransporter är förhållandevis hög för livsmedel och att anpassningsmöjligheterna i form av överflyttning till annat trafikslag eller ändrad färdväg är förhållandevis små.

Svenskt Näringsliv bedömer att de ökade kostnaderna kan leda till högre matpriser. Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar kommer mjölkpriset i butik att stiga med 25 öre, allt annat lika.

Regeringens kommittédirektiv