Livsmedelskedjan: Samhällsviktig verksamhet ska kunna undantas från karantänsregler

Sjukfrånvaron inom den svenska livsmedelskedjan är hög och består till stor del av symtomfria personer i karantän. Livsmedelsföretagen, LRF och Svensk Dagligvaruhandel begär nu att regeringen och Folkhälsomyndigheten tydliggör att samhällsviktig verksamhet, inklusive livsmedelsproduktion, kan undantas från karantänsreglerna.

Anna-Karin Hatt, LRF, Björn Hellman, Livsmedelsföretagen, Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel

Artikeln uppdaterad 20/1: Lättade regler för hushållskarantän

Sedan coronapandemin började i mars 2020 har den svenska livsmedelskedjan sett till att det finns tillgång på mat. Initiativen har varit många, omställningen har i huvudsak fungerat väl och förtroendet för branschen är fortsatt högt.

Sedan ett antal veckor tillbaka är situationen på många håll inom kedjan tydligt ansträngd. Det rapporteras om högre sjukfrånvaro än tidigare under pandemin och att denna frånvaro i en del fall till mer än hälften består i symtomfria personer som sitter i karantän. Detta är inte en hållbar situation.

Med anledning av detta har Livsmedelsföretagen, LRF och Svensk Dagligvaruhandel gemensamt skrivit till Folkhälsomyndighetens GD Karin Tegmark-Wisell, socialminister Lena Hallengren samt landsbygdsminister Anna-Caren Sätherberg. Brevet är en begäran om ändrade regler för karantän och information om att tillgången till testning är begränsad i flera regioner.

Brevet som gått till GD och ministrar finns i sin helhet här nedanför.

Samhällsviktig verksamhet och undantag från karantänsregler

Smittspridningen av Covid ökar i samhället. Detta skapar stora påfrestningar inom vården och i annan samhällsviktig verksamhet, inklusive livsmedelssektorn. Situationen försvåras av att reglerna kring undantag från karantänsreglerna upplevs som oklara. LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel vill därför uppmana lämplig aktör att tydliggöra att samhällsviktiga verksamheter kan undantas från karantänsregler om det krävs för att upprätthålla verksamheten.

Livsmedelssektorn upplever sedan en tid tillbaka höga sjukfrånvarotal, och i den senaste rapporteringen från Livsmedelsverket till MSB så framgår det att varuflöden är mycket ansträngda på sina håll. Även energi- och vattenförsörjningen har rapporterats som utsatt. Det är även viktigt för djuromsorgen att vi har en stabil personalförsörjning. Den yttersta konsekvensen – om den ansträngda situationen fortsätter – kan bli en mer eller mindre omfattande varubrist.

Livsmedelsföretag med verksamhet i andra länder rapporterar att det är lägre smittspridning i Sverige, men högre frånvaro. Orsaken bedöms vara brist på tillgång till testning eller rutiner som inte prioriterar personal inom samhällsviktig verksamhet, i kombination med karantänsregler för anhöriga i ett hushåll. Då den faktiska innebörden av klassificeringen av samhällsviktig verksamhet inte har behövt prövas mot verkligheten ännu, skapar detta frustration och osäkerhet om vad som gäller och om reglerna är rätt utformade.

Om karantänsreglerna förhindrar frisk och symtomfri personal att utföra samhällsviktigt arbete är det en bedömning som riskerar att sätta delar av livsmedelsförsörjningen ur spel. Inom vården har flera regioner redan gjort bedömningen att personal på plats är viktigare än att strikt hålla sig till karantän. Även branschorganisationen Energiföretagen har agerat för vissa undantag från karantänsregler för driftskritisk personal i samhällsviktig verksamhet utanför hälso- och sjukvården.

Om begreppet samhällsviktig verksamhet ska ha någon reell betydelse är det angeläget att generella regler för hela samhället kan mötas med utpekade undantag. Företag inom samhällsviktig verksamhet bör få avgöra i vilka fall personalbrist utgör risk för att möjligheten att tillhandahålla varor och tjänster äventyras. Den som ytterst är bäst lämpad att bedöma huruvida undantag ska göras är det företag som tillhandahåller varor och tjänster av samhällsviktig art. Av det skälet vill LRF, Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel att det tydligt bör framgå att samhällsviktig verksamhet undantas från karantänsregler om det är nödvändigt för att upprätthålla verksamheten.

Anna Karin Hatt, LRF

Björn Hellman, Livsmedelsföretagen

Karin Brynell, Svensk Dagligvaruhandel

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert