​Minskat klimatavtryck och kompetensutveckling för en hållbar livsmedelssektor

För att uppnå målen i livsmedelsstrategin krävs att vi börjar producera och konsumera livsmedel på ett mer hållbart sätt. Tillväxtverket finansierar nu två pilotprojekt för att stärka livsmedelssektorn.

Kompetensutveckling nyckel för att nå målen

För att uppnå de övergripande målen i livsmedelsstrategin behöver livsmedelssektorn utveckla relevant kompetens. Pilotprojektet Digital utbildning för kött-och charkföretag syftar till att skapa möjlighet för företag att kompetensutveckla befintlig personal och se till att personer som villarbeta i branschen får tillgång tillutbildning.

– Detta är en efterlängtad satsning i ett akut läge. Våra företag utbildar idag i praktiken all personal själva. Den digitala utbildningen och lärplattformen kommer att bli ett viktigt stöd för företagen. Den digitala utbildningen kommer bygga på branschens framtagna utbildningsmaterial med moduler på olika nivåer för våra viktigaste kompetensområden. Företagen kommer också få vägledning genom ett kompletterande handledarmaterial. Satsningen är ett första viktigt steg mot att skapa ett nytt utbildningssystem inom kött och chark och rädda kvar yrkena i Sverige, säger Magnus Därth, vd Kött och Charkföretagen.

– En branschsäkrad digital utbildning ger goda förutsättningar att nå och lyfta kött- och charkföretag oavsett storlek. Ska företagen växa och utvecklas i Sverige är tillgång till utbildad personal en absolut nödvändig förutsättning. I projektet tas det fram en modell för hur digitala utbildningar kan utvecklas även i andra branscher. Vår förhoppning är därför att satsningen ska kunna fungera som start för ytterligare kompetenslyft för hela livsmedelsindustrin, säger Björn Hellman, Vd Livsmedelsföretagen.

Kompetens kommer att vara avgörande för företagens konkurrenskraft på en internationell marknad. Rätt kompetens, i rätt tid och på rätt plats är väsentlig för små- och medelstora företagsverksamhetsutveckling.

Pilotprojektet pågår mellan december 2020 och januari 2022.

Automatiserade beräkningar av klimatavtryck

Målet med pilotprojektet Klimatberäkningar och rapportering inom ramen för branschinitiativet Lantbrukets Dataplattform är att kunna erbjuda datadrivna och automatiserade beräkningar av klimatavtryck i lantbruket. Att kunna mäta och jämföra klimateffekter inom lantbruket leder till mer resurseffektivitet och hållbart klimatarbete i branschen.

– Sveriges lantbrukare står för högkvalitativ och klimateffektiv livsmedelsproduktion. Lantbrukets Dataplattform, som ägs av Hushållningssällskapet, Lantmännen, LRF och Växa Sverige, tar nu nästa steg genom utveckling av en digital datainfrastruktur som bygger på minimal manuell hantering. Denna lägger grunden för mer precisa och heltäckande beräkningar, som i förlängningen skall stärka svenska lantbrukares konkurrenskraft och bidra till att ytterligare sänka deras klimatavtryck, säger Per Arfvidsson, Vice VD Lantmännen och styrelseledamot i Lantbrukets Dataplattform Sverige AB.

Automatiserade klimatberäkningsverktyg underlättar både för lantbrukare och lantbruksaktörer att mäta, rapportera, inhämta och analysera klimatavtrycket.

– Jag är mycket glad för dessa satsningar som pekar på två viktiga områden som är viktiga i det långsiktiga arbetet med livsmedelsstrategin och för att nå målsättningen med att öka produktionen, konkurrenskraften och lönsamheten i hela kedjan, säger Jennie Nilsson, landsbygdsminister.

Karin Thapper

Ansvarig kompetensförsörjning
Skicka e-post till Karin
08-762 65 38, 070-377 97 39