Positiva nyheter i budgetpropositionen

Regeringen presenterade idag budgetpropositionen för 2017. För livsmedelsbranschens finns flera delar som är intressanta.

Följande observationer är av extra stort intresse:

  • Regeringen pekar på att svensk livsmedelsproduktion har förutsättningar att bidra till ökad sysselsättning och tillväxt samtidigt som den bidrar till att stärka en hållbar utveckling både i Sverige och övriga världen. Det övergripande målet ska därför vara att svensk livsmedelsproduktion ska ges förutsättningar att expandera.
  • För att detta ska kunna ske behöver produktiviteten i den svenska livsmedelsproduktionen utvecklas i takt med omvärldens. Svensk livsmedelsproduktion måste vara innovativ, hållbar och konkurrenskraftig. Regeringen föreslår därför insatser på fyra nyckelområden:
    • Fortsatta regelförenklingar för företagen, vid utformning av nya regler och andra styrmedel ska hänsyn tas till ökad produktivitet och konkurrenskraft i hela livsmedelskedjan.
    • Fortsatt utveckling av den offentliga livsmedelskontrollen för att bli mer ändamålsenlig och mer likvärdig över hela landet. Bland annat bör samordningen mellan kontrollmyndigheterna stärkas för att livsmedelskontrollen ska bli mindre administrativt betungande för livsmedelsföretag.
    • En satsning på behovsmotiverad forskning, spridning och kommersialisering av forskningsresultat samt utbildning. Samordningen inom livsmedelskedjan kring dessa frågor behöver förbättras.
    • Ökat offentligt främjande av svensk livsmedelsindustris position på globala marknader med en särskild satsning på att öka exporten av ekologiska livsmedel

Livsmedelsföretagen välkomnar att den potential som finns hos den svenska livsmedelsbranschen lyfts fram i budgetpropositionen. Regeringen beskriver branschens möjligheter och utmaningar på ett bra sätt och de satsningar som aviseras är viktiga för att stärka svenska livsmedelsföretags konkurrenskraft. Samtidigt är det viktigt att påpeka att grundläggande för allt företagande i Sverige är ett positivt företagsklimat och att de flesta företag i Sverige verkar i en global konkurrens. Den svenska konkurrenskraften lutar sig till stor del mot ett övergripande näringslivsklimat där allt från företagsbeskattning, inkomstbeskattning till transportkostnader och offentliga satsningar på FoU vägs in i företagens samlade bedömning kring lokalisering av framtida investeringar.

Offentliga insatser för att främja svensk livsmedelsexport är välkomna, men bör inte begränsas vare sig till ekologiska produkter eller till tredje länder. Den största exportmarknaden för svenska livsmedelsföretag och med stor tillväxtpotential är fortfarande de nordiska länderna samt EU, och det finns en stor efterfrågan också på högkvalitativa svenska livsmedelsprodukter som inte är ekologiskt producerade.

Livsmedelsföretagen hoppas att den livsmedelsstrategi som regeringen ägnat stor möda kommer att innehålla förslag till åtgärder som tydligt stärker konkurrenskraften hos svenska livsmedelsföretag, vilket är en grundförutsättning om målet att öka svensk livsmedelsproduktion och skapa fler jobb inom livsmedelskedjan ska kunna uppnås