Konkurrenskraft på företagsnivå – ny rapport från Industrirådet

I Industrirådets nya rapport presenteras resultatet av ett flerårigt projekt där fack och arbetsgivare inom industrin har analyserat svenska företags konkurrenskraft och produktivitet.

I en jämförelse av sex stora och viktiga svenska industribolag framträder en något högre produktivitetsnivå i anläggningarna i övriga Västeuropa än i de svenska. Ett flertal faktorer påverkar dock och måste beaktas vid den här typen av jämförelser. Delar av skillnaden i produktivitet mellan de svenska och de västeuropeiska anläggningarna kan förklaras av den betydligt större produktionsvolymen i de utländska anläggningarna.

– Utöver storleken på produktionsvolymen påverkas produktiviteten exempelvis av mixen mellan inköp och egenförädling, samt vilken roll en anläggning har i koncernen. Även inom de riktigt stora industrikoncernerna är det sällsynt med dubbletter av anläggningar mellan vilka förutsättningarna är så pass likartade att jämförelser kan göras någorlunda rakt av, säger Robert Tenselius – ekonom på Teknikföretagen.

Tillgång till kompetens, effektiv organisering av arbetet och samverkan mellan ledning och arbetstagare lyfts av företagen som svenska styrkor. Arbetskraftskostnaden för produktionspersonal och regler och kostnader för att ändra antalet tillsvidareanställa utgör istället svagheter enligt företagen.

Sammantaget visar rapporten att konkurrenskraften utgörs av en korg med faktorer där styrkor behövs som kompenserar för nackdelar – för svensk del t.ex. det geografiska läget, beläget långt från industrins stora och växande marknader.

Hela rapporten ”Konkurrenskraft på företagsnivå” kan laddas ner från Industrirådets webbplats