Regelförenkling och tillväxt viktigast för nya EU-kommissionen

I förra veckan godkände Europaparlamentet och EU:s regeringschefer den nya EU-kommissionen som kommer ledas av luxemburgaren Jean-Claude Juncker. Kommissionen kan därmed tillträda den 1 november. Förväntningar är redan höga, inte minst till följd av den tydliga målsättningen  att ha  en bättre helhetssyn än hittills och att fokusera på konkurrenskraft, tillväxt och regelförenkling.

 En viktig förändring i den nya kommissionen är att det tillsatts sju vice ordförande som får ett övergripande ansvar inom olika så kallade kluster och som ska leda de övriga kommissionärernas arbete. Syftet är att förbättra samarbete och helhetssyn inom kommissionen.

Litauern Vytenis Andriukaitis  får ansvar för livsmedelssäkerhet och hälsa i den nya kommissionen. Han kommer att ingå i det kluster som får en viktig roll för hela näringslivets förutsättningar. Därutöver måste Andriukaitis förankra sin politik hos framför allt de två vice ordförande med ansvar för tillväxt, jobb och konkurrenskraft, respektive bättre lagstiftning.  Nedan presenteras de tre ledamöter som tillsammans med Andriukaitis kommer att vara avgörande för kommissionens politik i frågor som berör vår bransch under de kommande fem åren.

Ambitionen: Regelförenklingar, investeringar och konsekvensanalyser

  • Elzbieta Bienkowska (Polen) får ansvar för inre marknad och industri. Hon lyfter fram vikten av att få EU:s inre marknad fungerar bättre, inte minst för småföretag. Hon vill verka för detta genom bland annat regelförenklingar, se över tillgången till kapital samt att genomföra redan beslutad lagstiftning snarare än att införa nya regler. Hon står bakom att all ny lagstiftning ska utvärderas både i förhand och i efterhand, särskilt vad gäller effekter på konkurrenskraft och småföretagen.
  • Jyrki Katainen (Finland), blir vice ordförande med ansvar för tillväxt, jobb och konkurrenskraft. Han lyfter fram behovet av investeringar, både privata och offentliga, för att få EU att resa sig ur den ekonomiska krisen. Även han pekar särskilt på småföretagens möjlighet att få tillgång till investeringskapital.
  • Frans Timmermans (Nederländerna), blir förste vice ordförande med ansvar för bättre lagstiftning. Han vill driva frågan om bättre lagstiftning tillsammans med ministerrådet och Europaparlamentet, särskilt vad gäller konsekvensutvärderingar av nya lagförslag. Det gäller både att förbättra kommissionens förslag, men också alla ändringar som görs i förhandlingarna i rådet och parlamentet ska utvärderas noggrant innan de beslutas. Han betonar utvärdering i efterhand av EU:s regelverk som ett sätt att identifiera vad som inte gått som planerat och därmed behöver förändras. Timmermans avser att inom sex månader lägga fram en lista på lagstiftning som bör upphävas för att minska på byråkratin, undvika målkonflikter och överspelade regler.

Sammanfattningsvis finns det åtskilligt att bevisa för den nya kommissionen. Målsättningen att verka för ett bättre regelverk och ökad konkurrenskraft är dock lovvärd. Likaså är det inget fel på ambitionen att ta ett större grepp om EU-politiken och att undvika att enskilda kommissionärer driver politik som inte bidrar till de övergripande målen –bara detta omsätts i praktisk handling.