Statskontoret får i uppgift att säkra likvärdiga livsmedelskontroller

Livsmedelskontrollerna måste bli mer likvärdiga över landet. I dag beslutade därför regeringen att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga och komma med förslag som ska säkerställa att nödvändiga livsmedelskontroller genomförs.

– Vi välkomnar det här regeringsuppdraget. En mer effektiv och likvärdig livsmedelskontroll är en fråga som Livsmedelsföretagen jobbat aktivt för under flera år, säger Kristina Lindahl von Sydow, vice vd på Livsmedelsföretagen.

– Livsmedelskontrollerna är väldigt viktiga. Det handlar om säkra livsmedel. Regeringen har fått signaler som stärker bilden av att kontroller fortfarande inte utförs i tillräckligt stor utsträckning hos en del av landets kommunala kontrollmyndigheter. För att få bättre bild av hur det ser ut och få fram förslag på åtgärder får Statskontoret nu det här uppdraget, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Att det finns en mindre andel av landets kommuner som genomför livsmedelskontroll i otillräcklig omfattning har tidigare uppmärksammats. Då ingen stor förbättring har skett genom de insatser som gjorts hittills får Statskontoret nu i uppdrag att kartlägga vilka problem och behov som finns.

Statskontoret ska analysera och lämna förslag på hur problemen kan lösas så att kontrollmyndigheterna bättre ska kunna fullgöra sitt uppdrag på detta område. Analysen ska även innehålla en övervägning om den statliga styrningen behöver förändras. En anledning till att nödvändiga kontroller inte alltid genomförs tros vara kopplad till strukturella utmaningar hos kommunerna i fråga, som t.ex. bemanningssvårigheter, snarare än till problem inom livsmedelskontrollen som sådan.

Denna utredning kompletterar de insatser som myndigheterna i livsmedelskedjan gör för att utveckla livsmedelskontrollen.

Livsmedelsverket är den centrala myndighet som leder och samordnar kommuners och länsstyrelsers offentliga kontroller av t.ex. butiker, restaurang och skolkök samt primärproducenter. Livsmedelsverket utför egna kontroller på livsmedelsanläggningar så som mejerier och slakterier.

– Livmedelskontrollen ska vara likvärdig i hela landet och skydda människors hälsa och värna om konsumenters intressen. Den ska säkerställa att företag och andra som hanterar livsmedel följer lagstiftningen. Bristen på likvärdighet påverkar också livsmedelsföretagens konkurrensvillkor, avslutar landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Uppdraget ska redovisas den 15 juni 2017.