Samhällsutmaningar i fokus i forsknings- och innovationspropositionen

För att den svenska livsmedelsindustrin ska klara den hårda globala konkurrensen måste det ske en ökad satsning på forskning och innovation, både från det offentliga och det privata. Livsmedelsindustrin sitter på nycklarna till många av våra viktigaste samhällsutmaningar inom folkhälsa och klimat, både i Sverige och globalt. Därför välkomnar vi regeringens fokus på dessa utmaningar.

– Flera av regeringens satsningar i forskningspropositionen ligger i linje med vad vi fört fram till regeringen och ger förutsättningar för att möta de utmaningar som våra medlemsföretags står inför, säger Elisabet Rytter, forskningsansvarig, Livsmedelsföretagen.

Livsmedelsföretagen ser positivt på att regeringen gör strategiska satsningar på samhällsutmaningarna, bland annat i form av förstärkning och utveckling av de strategiska innovationsprogrammen. Dock är det avgörande att livsmedelsindustrin inkluderas då vår sektor har en central roll och är en viktig aktör för att ta fram lösningar inom områdena klimat, cirkulär och biobaserad ekonomi och hälsa.

Att industriforskningsinstituten får ökade resurser är bra då vår bransch har en hög andel små och medelstora företag där instituten kan göra skillnad. Men satsningen borde varit mer kraftfull, vi har fortfarande en svag institutssektor internationellt sett.

I propositionen framgår att de tioåriga nationella forskningsprogrammen ska ha ett tvärvetenskapligt och tvärsektoriellt arbetssätt. Ett sådant arbetssätt bör även prägla de strategiska innovationsprogrammen och institutens verksamhet, då livsmedel till sin natur är tvärvetenskapligt.

– Nu gäller det att satsningarna fullt ut inkluderar livsmedelsindustrin och utgår från företagens förutsättningar och behov – då kan vi göra skillnad, säger Marie Söderqvist, VD på Livsmedelsföretagen.