Snus – ett livsmedel med innehåll?

I Sverige har snus reglerats som ett livsmedel sedan 1971. Tillverkningen sker enligt de krav som lagen ställer på andra livsmedel. Förpackningarna har innehållsförteckningar och smaksättningen är tydlig för konsumenterna. Men detta kan komma att ändras under det kommande året.

EU beslutade om nytt tobaksdirektiv våren 2014. Det ska sedan bli lag i medlemsstaterna. Den förra regeringen tillsatte en utredning och utredaren Göran Lundahl påbörjade sitt arbete i oktober 2014. Det första delbetänkandet kom 4 februari 2015 och slutbetänkandet beräknas lämnas senast 1 september 2015. Förslaget SOU 2015:6 finns att läsa på: http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/36/77/a777f24a.pdf

Statsrådet Gabriel Wikström gav 19 februari tilläggsdirektiv till utredningen och utredningstiden för de nya utredningsuppdragen har förlängts till 1 mars 2016. http://www.regeringen.se/content/1/c6/25/45/21/9bf121d6.pdf

I delbetänkandet kom förslaget att smakmärkning av snus inte får anges, vilket är ett brott mot den etablerade ordningen. Enligt EU-direktivet får inte tobak smaksättas, men Sverige har redan sedan tiden före EU-medlemskapet ett fördragsfäst undantag för snuset (exportförbud). Inget hindrar att snus tillverkas i andra länder och exporteras till Sverige.

Nu är förslaget om förbud för smakmärkning på förpackningar ute på remiss. Regeringen har sagt att den ska återkomma med förslag på hur den nya lagen ska se ut, och hur det är tänkt att konsumenterna ska kunna veta att de köper den produkt som de önskar.

 

Patrik Strömer

Näringspolitisk expert