Två år med Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest: 3 av 4 företag har ökat sitt engagemang

I en utvärdering av Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest svarar över 30 procent av de anslutna företagen att manifestet har påverkat deras hållbarhetsarbete i stor utsträckning. Nu siktar Livsmedelsföretagen på att få ännu fler livsmedelsproducenter, i synnerhet små och medelstora, att ansluta sig.

Den 19 maj 2019 lanserade bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen ett gemensamt hållbarhetsmanifest för livsmedelsindustrin, i närvaro av bland annat näringsminister Ibrahim Baylan. Från start var cirka 40 företag anslutna – två år senare har totalt 91 företag åtagit sig att leverera på minst ett av manifestets fem åtaganden. De anslutna företagen utgör tillsammans lejonparten av den svenska livsmedelsindustrin sett till antalet anställda och omsättning.

”När vi på industrinivå tar flera tusen små steg tillsammans, då kommer vi börja se förändring på riktigt”
Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig Livsmedelsföretagen

Livsmedelsföretagen har nu följt upp manifestet med en utvärdering bland de anslutna företagen. Syftet med utvärderingen var dels att samla in data över företagens framsteg, dels att få reda på hur de ser på manifestet och hur det kan utvecklas och förbättras. 100 procent av de svarande företagen säger att de fem åtagandena är aktuella – 3 av 4 säger att de är aktuella i ”mycket stor utsträckning”. 3 av 4 företag säger också att manifestet har ökat deras engagemang i hållbarhetsfrågor, och 31 procent anger att manifestet har påverkat deras hållbarhetsarbete i stor utsträckning.

− Som manifestets arkitekt blir jag mycket glad av de här siffrorna, de är betydligt bättre än jag vågade hoppas på. Vi har utvecklat manifestet i nära samarbete med företagen, men det finns aldrig några garantier för att det ska göra någon riktig skillnad. När vi nu ser svart på vitt att vi kan hjälpa företagen i deras hållbarhetsarbete så ökar ju även våra incitament att bidra ännu mer. Manifestet kommer inte ensamt lösa våra stora utmaningar, det inser vi också. Men förhoppningsvis kan det sporra företagen att ta ytterligare några steg i rätt riktning. När vi på industrinivå tar flera tusen små steg tillsammans, då kommer vi börja se förändring på riktigt, säger Sara Sundquist, hållbarhetsansvarig på Livsmedelsföretagen.

”Jag är helt övertygad om att genom att inspireras av varandra så kan vi driva på utvecklingen och fortsätta visa att svensk livsmedelsindustri leder vägen.”
Sofie Eliasson Morsink, vd Coca-Cola European Partners

Ett av företagen som har varit anslutet ända från början är Coca-Cola European Partners, som bland annat har produktion i Jordbro utanför Stockholm och under 2020 som första land i koncernen gick över till 100% återvunnen PET i sina förpackningar. Sofie Eliasson Morsink är vd, och hon ser manifestet som ett värdefullt verktyg i hållbarhetsarbetet.

Sofie Eliasson Morsink, vd för Coca-Cola European Partners i Sverige.

− Vi har en ambitiös agenda med vårt hållbarhetsarbete och den genomsyrar hela vår verksamhet och allt vi gör, men vi måste samtidigt vara ödmjuka inför de utmaningar vi står inför. Vi behöver arbeta tillsammans för att uppnå förändring. Jag är helt övertygad om att genom att inspireras av varandra så kan vi driva på utvecklingen och fortsätta visa att svensk livsmedelsindustri leder vägen, säger Sofie Eliasson Morsink.

Företagen har kommit långt i att uppfylla manifestets mål

Av de anslutna företagen har samtliga påbörjat arbetet för att nå målet inom åtagandet ”En fossilfri industri”. 9 av 10 företag arbetar idag för att nå målet inom åtagandet ”Halvera matsvinnet”, och nästan lika många jobbar nu för att uppfylla målet inom åtagandet ”Materialåtervinningsbara förpackningar”.

”Det finns jättemycket kvar att göra, ingen tvekan om det. Men svenska livsmedelsproducenter har kommit väldigt långt i sitt hållbarhetsarbete, inte minst i ett internationellt perspektiv. Nu tror jag att alla är överens om att vi måste lägga i nästa växel.”
Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen

45 av 47 deltagande företag anslutna till åtagandet ”Goda villkor i leverantörsled” har tagit fram en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i leverantörsledet. 34 av 40 deltagande företag anslutna till ”Effektivare vattenanvändning” har genomfört en kartläggning av sin vattenanvändning och 24 av 40 anslutna företag har tagit fram effektiviseringsmål.

− Det finns jättemycket kvar att göra, ingen tvekan om det. Men svenska livsmedelsproducenter har kommit väldigt långt i sitt hållbarhetsarbete, inte minst i ett internationellt perspektiv. Nu tror jag att alla är överens om att vi måste lägga i nästa växel. För Livsmedelsföretagens del handlar det först och främst om att få fler små och medelstora företag att ansluta sig till manifestet. För att lyckas med det kommer vi arbeta nära företagen med att utveckla manifestet så att det blir relevant och användbart för ännu fler. Och kan vi dessutom inspirera andra industrier till att ta fram egna hållbarhetsmanifest så vore det givetvis en stor framgång, säger Sara Sundquist.

Manifestet i korthet

Manifestet bygger på fem hållbarhetsåtaganden som Livsmedelsföretagens medlemmar kan ansluta sig till. Genom att ansluta sig till ett åtagande lovar företaget att bidra till att uppnå de tillhörande målen och tillhandahålla relevant information om företagets del av åtagandet.

De fem åtagandena är:

1. En fossilfri industri

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 vara fossilfria, innebärande både fossilfri energi i produktion och fossilfria drivmedel till transporter.

2. Halvera matsvinnet

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 halvera matsvinnet i den egna produktionen samt bidra till minskat matsvinn i primärproduktions-, handels- och konsumentled.

3. Materialåtervinningsbara förpackningar

Vi åtar oss att arbeta för att till 2030 uppnå 100% material-återvinningsbarhet på samtliga förpackningsslag och att arbeta för att uppnå en högre grad av återvunnet material i våra förpackningar.

4. Goda villkor i leverantörsled

Vi åtar oss att senast 2020 ha en policy för uppförandekod och arbetsmiljö i våra leverantörsled. Policyn ska följas upp varje år.

5. Effektivare vattenanvändning

Vi åtar oss att höja effektiviteten på vår vattenanvändning. Vi genomför en kartläggning under 2019 och lovar att ha etablerade effektiviseringsmål till 2020.

Här kan du läsa mer om Livsmedelsföretagens hållbarhetsmanifest.

Sara Sundquist

Näringspolitisk expert
Skicka e-post till Sara
08-762 65 46, 070-996 90 44