Välbesökt informationsmöte om akrylamid

Livsmedelsföretagen, Visita och Svensk Dagligvaruhandel arrangerade den 13 februari ett välbesökt informationsmöte om akrylamid. Som vi tidigare informerat om kommer ny EU-lagstiftning att träda i kraft den 11 april i år. Här hittar du ett referat från mötet.

Ett 60-tal personer var på plats i Näringslivets Hus i Stockholm för att ta del av den senaste informationen kring EU:s nya akrylamidreglering. Deltagarna fick lyssna på representanter från Livsmedelsverket, Lantmännen, Eurofins, ETL, Estrella och Sveriges Bagare och Konditorer (SBK).

Forskningen

Mötet började med en genomgång av forskningen kring hur man upptäckte att akrylamid uppstår när man tillagar stärkelserika matvaror och de undersökningar som har gjorts för att hitta metoder för att begränsa uppkomsten. C-G Petterson från Lantmännen förklarade att för sädesslagen börjar det redan på åkern där det är viktigt att grödan får tillräckligt med svavel, och för potatis är det viktigt att välja rätt sort. Samtidigt är det bekymmersamt att det pågår väldigt lite forskning om akrylamid, något som hänger ihop med att frågan inte är så känd och att det därför är svårt att få finansiering av sådan forskning.

Torbjörn Synnerdahl från Eurofins berättade om hur viktigt det är att man noterar processparametrar i samband med provuttag för att man skall få ut så mycket som möjligt av de akrylamidanalyser som man gör. Han varnade också för att dra för stora växlar på ett enskilt testresultat, inte minst med tanke på den variation i nivåer som man vet finns och mätosäkerheten i analyserna.

Lagstiftningen

Efter forskningsgenomgången var det dags för Livsmedelverket att gå igenom lagstiftningen. Den är baserad på rekommenderade åtgärder för att få ner halterna så långt som möjligt – åtgärderna bygger på den ”verktygslåda” som tagits fram av branschen i samverkan med myndigheterna. Istället för gränsvärden innehåller lagstiftningen s k åtgärdsnivåer som alltså inte innebär att produkter med högre värden måste återkallas, utan syftar till att göra det enklare att mäta effektiviteten i åtgärderna.

Livsmedelsverket konstaterade att det till skillnad från många andra oönskade ämnen i mat inte går att fastställa vilken nivå av akrylamid som är farlig/ofarlig och att det då blir svårare att arbeta med traditionella gränsvärden. Dessutom är det viktiga inte ifall man vid enstaka tillfällen äter produkter med höga halter akrylamid, utan det långsiktiga intaget över lång tid. Det är därför logiskt att lagstiftningen istället för gränsvärden för enskilda produkter istället tar sikte på att halterna ska förmås att sjunka så långt det är möjligt i alla berörda livsmedelsgrupper.

Kontroll och tillsyn

När det gäller kontroll av de nya reglerna förklarade Livsmedelsverket att livsmedelskontrollen inte kommer att fokusera på akrylamid förrän 2019-2020. För att få kontrollen att bli likvärdig mellan Sveriges över 200 lokala kontrollmyndigheter, kommer Livsmedelsverket under den tiden att ta fram operativa mål, utbildningar och vägledningsdokument, samt initiera ett nationellt kontrollprojekt. Givetvis gäller lagstiftningen redan från april 2018 och man förväntar sig att företagen kommer att göra vad man kan för att leva upp till kraven, men man kommer inte att uppmana tillsynsmyndigheter att gå ut och kontrollera efterlevnaden av den nya lagstiftningen innan de här styrdokumenten och kompetenshöjande åtgärderna kommit på plats.

Så gör man i Finland

Mari Lukkariniemi, från Livsmedelsföretagens finska motsvarighet ETL, gav en informativ inblick i hur man kommer hantera den nya lagstiftningen i Finland. Där kommer Livsmedelsverkets motsvarighet Evira tillsammans med ETL ha utbildningar på sju platser i Finland. I samband med detta kommer de ta fram en vägledning som så småningom också kommer finnas på svenska.

Företagens perspektiv

Anders Andersson från Estrella visade och förklarade vilka åtgärder de har arbetat med under många år för att få ned akrylamidhalten. Det har krävt både omfattande investeringar i ny teknik och ständigt kontrollarbete.

Avslutningsvis berättade Martin Lundell från Sveriges Bagare och konditorer (SBK) om den utmaning och oro denna nya lagstiftning väcker, framför allt hos de mindre företagen i branschen. Livsmedelsverket betonade i en kommentar på detta att det är viktigt att tänka på att lagstiftningen bygger på att företag vidtar de åtgärder som är rimliga utifrån både företagets och den enskilda produktens förutsättningar.

Det kom många frågor från publiken och det blev en bra dialog mellan företagen och Livsmedelsverket. Vi arrangörer tackar alla föreläsare och deltagare för en intressant eftermiddag i konstruktiv anda!

Vill du veta mer om den nya akrylamidregleringen får du gärna höra av dig till Marie Rydén eller Nicklas Amelin.